Sony Xperia XA1 Dual SIM - Организиране на имейл съобщенията

background image

Организиране на имейл съобщенията

Сортиране на имейлите

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Имейл.

3

Ако използвате няколко акаунта за електронна поща, натиснете , след което натиснете

и изберете акаунта с папката „Входящи“, която искате да сортирате. Ако искате да

подредите имейлите едновременно във всички ваши акаунти за електронна поща,
натиснете , след което натиснете

и изберете Комбин. папка Входящи.

4

Натиснете , след което натиснете Сортиране.

5

Изберете опция на сортиране.

89

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Търсене на имейли

1

На Начален екран натиснете , след което намерете и натиснете Имейл.

2

Ако използвате няколко акаунта за електронна поща, натиснете , след което натиснете

и изберете акаунта, в който искате да търсите. Ако искате да търсите едновременно

във всички акаунти за електронна поща, натиснете , след което натиснете

и

изберете Комбин. папка Входящи.

3

Натиснете .

4

Въведете текста си за търсене.

5

Резултатите от търсенето се появяват в списък, подредени по дата. Натиснете имейл
съобщението, което искате да отворите.

Разглеждане на всички папки за един акаунт за електронна поща

1

На Начален екран натиснете , след което намерете и натиснете Имейл.

2

Натиснете , след което натиснете

и изберете акаунта, който искате да проверите.

3

Под акаунта, който искате да проверите, изберете Всички папки.

Изтриване на имейл съобщения

1

Докоснете и задръжте пръста си върху съобщение, което искате да изтриете, докато
устройството започне да вибрира.

2

Маркирайте квадратчетата за отметка до разговорите, които искате да изтриете.

3

Натиснете

Можете също да прелистите съобщение надясно, за да го изтриете.

Преместване на имейл съобщение в друга папка

1

В папката "Входящи" издърпайте рязко наляво съобщението, което искате да преместите.

2

Натиснете Премести, а след това изберете папката.