Sony Xperia XA1 Dual SIM - বিষয়বস্তু

background image

বিষয়িস্তু

সূচনা পেয়য়.........................................................................................6

এই ব্যবহারকারীর নির্দেনিকা সম্পরকদে.............................................. 6
ওভারনভউ............................................................................ 7
অ্যারসম্বনি.............................................................................8
স্ক্রীি সুরক্ষা.......................................................................... 9
প্রথম বাররর জি্য আপিার যন্ত্র সূচিা করা...................................... 9
ককি আমার একটি Google™ অ্যাকাউর্টের প্ররয়াজি?.......................... 9

যয়্ত্রের বনরােত্তা.................................................................................11

আপিার যন্ত্রটি সুরনক্ষত তা নিন্চিত করুি...................................... 11
স্ক্রীি িক............................................................................ 11
আপিার যন্ত্র স্বয়ংন্রিয়ভারব আিিক করা....................................... 13
SIM কারদে সুরক্ষা.................................................................. 17
নবনভন্ন SIM কারদে ব্যবহার করর..................................................18
আপিার যরন্ত্রর সিাক্তকরণ িম্বরটি খুঁজরে.......................................19
একটি হানররয় যাওয়া যন্ত্র কখাঁজা ............................................... 20

পিবসকগুবি পেখা...............................................................................22

টাচস্ক্রীি ব্যবহার................................................................... 22
স্ক্রীি িক এবং আিিক করা.................................................... 24
কহাম স্ক্রীি.......................................................................... 24
অ্যান্লিরকিি প্দো................................................................... 26
অ্যান্লিকিিগুনি কিনভরেট করা.................................................... 27
উইররেটগুনি........................................................................29
িটদেকাটদে এবং কিাাারগুনি.........................................................29
ব্যাকগ্রাউন্ড এবং নথমগুনি.........................................................30
একটি স্ক্রীণিট কিওয়া হর্ছে....................................................... 31
নবজ্ঞন্তিগুনি.......................................................................... 31
পনরন্থিনত বারর আইকিগুনি....................................................... 34
অ্যান্লিরকিিগুনির ওভারনভউ...................................................... 36

ি্যাটাবর এিং রক্ষণায়িক্ষণ................................................................. 38

আপিার যন্ত্র চাজদে ক্ওয়া......................................................... 38
ব্যাটানর এবং পাওয়ার ম্যারিজরম্টে...............................................39
আপিার যন্ত্র আপররট করা....................................................... 41
কনম্পউটার ব্যবহার করর রক্ষণারবক্ষণ........................................... 43
সঞ্চয়্থিাি এবং কমমনর............................................................. 44
নবষয়বস্তুর ব্যাক আপ কিওয়া ও পুিঃ্থিাপি করা.............................. 46

অ্যাব্লিয়কেনগুবি ডাউনয়িাড করা হয়্ছে............................................. 50

Google Play™ কথরক অ্যান্লিরকিিগুনি রাউিরিার হর্ছে...................... 50
অি্য উত্সগুনির জি্য অ্যান্লিরকিি রাউিরিার করা...........................50

2

background image

ইন্টারয়নট এিং পনটওয়াক্কগুবি........................................................... 51

ওরয়ব ব্রাউনজং করুি..............................................................51
ই্টোররিট এবং MMS কসটিংস ...................................................51
Wi-Fi.............................................................................. 52
আপিার কমাবাইি রাটা সংরযাে ভাে করা হর্ছে...............................55
করটার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা..................................................... 56
করটা ট্র্যানিরকর জি্য একটি SIM কারদে নিবদোচি করা.........................57
কমাবাইি কিটওয়াকদেগুনি নিবদোচি করা............................................57
ভাচুদে্যয়াি প্রাইরভট কিটওয়াকদে (VPNs)......................................... 58

আেনার যয়্ত্রে পডটা সমন্বয় করা........................................................ 60

অিিাইি অ্যাকাউর্টের সারথ সমন্বয়সাধাি.......................................60
Microsoft® Exchange ActiveSync® এর সারথ নসর ািাইজ................. 60

পিবসক পসটিংস..................................................................................62

কসটিংস অ্যার্সেস করা............................................................. 62
ভনিউম কসটিংস....................................................................62
নবরক্ত কররবি িা কমার..........................................................63
প্দো কসটিং..........................................................................64
অ্যান্লিরকিি কসটিংস................................................................66
আপিার অ্যান্লিরকিিগুনি নররসট করা............................................67
স্ক্রীি কসভার........................................................................68
ভাষা কসটিংস.......................................................................69
তানরখ এবং সময়................................................................. 69
সুপার-vivid কমার................................................................. 70
ধ্বনি আউটপুট বনধদেত করা.......................................................70
একানধক ব্যবহারকারী অ্যাকাউণ্টগুনি............................................ 70

টাইে করা োঠ................................................................................ 73

অি-স্ক্রীি কীরবারদেগুনি.............................................................73
পাঠ্য সম্পা্িা করা............................................................... 74

কি করা.......................................................................................... 76

কি করুি..........................................................................76
গ্রহণ করা কিগুনি.................................................................77
চিমাি কিগুনি.................................................................... 79
কি িে ব্যবহার করা............................................................ 79
কি িররায়ানরদেং.................................................................... 80
কি সীমাবদ্ধ করুি............................................................... 80
একানধক কি....................................................................... 81
কিিাররন্স কি.....................................................................82
ভরয়সরমইি..........................................................................83
জরুরী কিসমূহ.................................................................... 83

েবরবচবিগুবি.................................................................................... 84

সন্ধাি করুি এবং পনরনচনতসমূহ ক্খুি......................................... 84
পনরনচনতগুনি সংরযাজি এবং সম্পা্িা করা.....................................85

3

background image

পনরনচনতসমূহ ্থিািান্তর করা....................................................... 86
পনরনচনতগুনির ব্যাক আপ কিওয়া................................................ 87
নচনকৎসা এবং জরুনর পনরনচনতর তথ্য যুক্ত করা.............................. 88
নপ্রয়গুনি............................................................................. 89
পনরনচনত তথ্য কপ্ররণ করুি...................................................... 89
পনরনচনতগুনির অ্যান্লিরকিরি িকি এন্ট্রিগুনি এড়ারিা............................90

িাি্কা প্রেরণ এিং চ্যাট....................................................................... 91

বাতদোগুনি পড়া এবং পাঠারিা...................................................... 91
আপিার বাতদোগুনি পনরচািিা করুি............................................. 92
বাতদো কপ্ররণ কথরক কি করা..................................................... 93
বাতদো কপ্ররণ কসটিংস............................................................... 93
নভনরও চ্যাট........................................................................93

ইয়মইি............................................................................................. 95

ইরমি কসট আপ করা............................................................. 95
ইরমি বাতদোগুনি কপ্ররণ এবং গ্রহণ করা..........................................95
আপিার ইরমি বাতদোগুনি পনরচািিা করুি......................................97
ইরমি অ্যাকাউ্টে কসটিংস..........................................................97
Gmail™.............................................................................98

বমউবিক এিং FM পরবডও................................................................. 99

আপিার যরন্ত্র সংেীত ্থিািান্তর করা............................................. 99
সংেীত কিািা.......................................................................99
সংেীত কমিু....................................................................... 101
ক্লিনিস্ট.............................................................................102
সঙ্গীত অংিী্ানর করা........................................................... 103
ধ্বনি বনধদেত করা.................................................................103
করনরও কিািা..................................................................... 103
পের্দের করনরও চ্যারিিগুনি......................................................104
করনরও ধ্বনি কসটিংস............................................................ 105

ক্যায়মরা.........................................................................................106

িরটা কতািা এবং নভনরওগুনি করকনরদেং করা...................................106
সাধারণ ক্যারমরা কসটিংস........................................................ 107
ন্থির ক্যারমরা কসটিং.............................................................. 112
নভনরও ক্যারমরা কসটিং........................................................... 115

অ্যািিায়ম ছবি ও বিবডওগুবি......................................................... 117

েনব এবং নভনরওগুনি ক্খা হর্ছে................................................ 117
অ্যািাবাম কহাম স্ক্রীি কমিু....................................................... 118
েনব এবং নভনরওগুনি অংিী্ানর এবং ব্যব্থিাপিা করা....................... 119
েনব সম্পা্ক অ্যান্লিরকিরির মাধ্যরম েনবগুনি সম্পা্িা করা................120
নভনরও সম্পা্ক অ্যান্লিরকিরির মাধ্যরম নভনরওগুনি সম্পা্িা করা..........121
েনব এবং নভনরওগুনি িুকারিা হর্ছে............................................. 121
একটি মািনচর্রে আপিার েনবগুনি ক্খা........................................ 122

4

background image

বিবডওগুবি.....................................................................................124

নভনরও অ্যান্লিরকিি...............................................................124
আপিার যরন্ত্র নভনরও নবষয়বস্তু ্থিািান্তর করা.................................125
নভনরও নবষয়বস্তু ব্যব্থিাপিা করা.............................................. 126
Movie Creator...................................................................126

সংযুব্তি........................................................................................... 128

TV-কত তারনবহীি ভারব আপিার যরন্ত্রর স্ক্রীি নমরনরং...................... 128
Cast ব্যবহার করর অি্য যরন্ত্র িাইিগুনি প্র্িদেি করা........................128
USB আিুষনঙ্গক উপকরণগুনির সারথ আপিার যন্ত্র সংরযাে কররে......... 129
NFC............................................................................... 130
Bluetooth® ওয়্যাররিস প্রযুনক্ত.................................................. 132

স্মাট্ক অ্যাব্লিয়কোন এিং বিবেষ্ট্যগুবি যা আেনার সময় িাঁচায়........... 135

Google Search এবং Now.................................................... 135
News Suite অ্যান্লিরকিিটি ব্যবহার করা..................................... 135
আপিার যন্ত্রটিরক ওয়ারিট নহসারব ব্যবহার করা.............................. 135

ভ্রমণ এিং মানবচত্র...........................................................................137

অব্থিাি পনররষবাগুনি ব্যবহার করা.............................................137
Google Maps™ এবং কিনভরেিি.............................................. 137
ভ্রমরণর সময় করটা ট্র্যানিক ব্যবহার করা..................................... 138
নবমাি কমার...................................................................... 138

ঘবি এিং ক্যায়িন্ডার....................................................................... 139

ক্যারিন্ডার......................................................................... 139
ঘনড়................................................................................139

্রেয়িেয়যা্য্যিা................................................................................ 142

নববধদেি অঙ্গভনঙ্গ.................................................................. 142
হররির আকার....................................................................142
নরসর্লির আকার...................................................................142
রঙ সংরিাধি..................................................................... 142
TalkBack......................................................................... 143
আরও অনরও..................................................................... 143
TTY (কটনিটাইপরাইটার) কমার................................................ 144
অ্যার্সেস পাল্টাি...................................................................144

সমর্কন এিং আইবন..........................................................................145

সমথদেি অ্যান্লিরকিি............................................................... 145
Xperia™ টিপ্স.................................................................... 145
কমিু এবং অ্যান্লিরকিরি সাহায্য.................................................. 145
আপিার যরন্ত্র রায়ােিনস্টক পরীক্ষা চািারিা................................... 145
পুিসূদেচিা, পুিঃ্থিাপি ও সারাই করা............................................ 145
আমার্র সফ্টওয়্যার উন্নত কররত আমার্র সাহায্য করুি................... 147
ওয়ারান্টে, SAR এবং ব্যবহাররর নির্দেনিকা.................................... 147
আপিার যন্ত্রটি নরসাইরকি করুি................................................147
আইিেত তথ্য.................................................................... 148

5