Sony Xperia XA1 Dual SIM - Obavještenja

background image

Obavještenja

Obavještenja vas informiraju o događajima kao što su nove poruke i obavještenja

kalendara, kao i tekuće aktivnosti kao što su preuzimanja datoteka. Obavještenja se

prikazuju na sljedećim mjestima:

Statusna traka

Ploča s obavještenjima

Zaključani ekran

Otvaranje ili zatvaranje ploče za obavještenja

1

Da biste otvorili ploču za obavještenja, povucite statusnu traku prema dolje ili je

samo kucnite dva puta.

2

Da biste zatvorili ploču za obavještenja, povucite ili listajte ploču prema gore.

Nakon otvaranja ploče za obavještenja, ploči za Brze postavke možete pristupiti tako da

statusnu traku ponovo povučete prema dolje.

Postupanje prema obavještenju u ploči za obavještenja

Kucnite obavještenje.

Možete direktno odgovoriti na poruke čavrljanja ili e-pošte u ploči za obavještenja.

Odbacivanje obavještenja s ploče za obavještenja

Prevucite obavještenje lijevo ili desno.

Ne mogu se odbaciti sva obavještenja.

Da biste promijenili postavke za obavještenja, jednostavno polako prevucite obavještenje

lijevo ili desno, a zatim kucnite .

Proširivanje obavještenja na ploči za obavještenja

Povucite obavještenje prema dolje da proširite i prikažete više informacija o

obavještenju bez otvaranja aplikacije.

Nisu sva obavještenja podesna za proširivanje.

Brisanje svih obavještenja s Ploče za obavještenja

Kucnite

OBRIŠI SVE.

30

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Postupanje prema obavještenjima sa zaključanog ekrana

Dvaput kucnite obavještenje.

Odbacivanje obavještenja sa zaključanog ekrana

Prevucite obavještenje lijevo ili desno.

Proširivanje obavještenja na zaključanom ekranu

Povucite obavještenje prema dolje.

Nisu sva obavještenja podesna za proširivanje.

Upravljanje obavještenjima na zaključanom ekranu

Prikaži sav sadržaj

obavještenja

Primajte sva obavještenja na zaključanom ekranu. Kada uključite ovu postavku, vodite

računa o tome da će sav sadržaj (uključujući dolazne poruke e-pošte, kao i poruke

razgovora) biti vidljiv na vašem zaključanom ekranu osim ako ne označite relevantne

aplikacije kao

Sakrij osjetljivi sadržaj u meniju postavki Obavještenja aplikacija.

Sakrij osjetljivi

sadržaj obavještenja

Da bi ova postavka bila dostupna, morate imati PIN, lozinku ili uzorak postavljen kao

zaključavanje ekrana.

Sadržaj je sakriven se prikazuje na zaključanom ekranu kada

pristignu osjetljiva obavještenja. Na primjer, primit ćete obavještenje o dolaznoj poruci

e-pošte ili razgovoru, ali taj sadržaj neće biti vidljiv na vašem zaključanom ekranu.

Uopće ne prikazuj

obavještenja

Nećete uopće primati obavještenja na zaključanom ekranu.

Odabir obavještenjâ za prikazivanje na zaključanom ekranu

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Obavještenja.

3

Kucnite , a zatim kucnite

Na zaključanom ekranu.

4

Odaberite opciju.

Obavještenja možete držati na zaključanom ekranu dok ne prevučete prstom kako biste ih

odbacili. Da biste omogućili ovu funkciju, kucnite klizač

Drži obavješ. na zaključanom ekranu.

Postavljanje nivoa obavještenja za aplikaciju

Blokiraj sve

Nikad ne primajte obavještenja iz odabrane aplikacije.

Zvuci i vibracije isključeni Primajte obavještenja, ali bez zvuka, vibracija ili kratkog pregleda prikaza.

Samo prioritetni prekidi

Primajte obavještenja od ove aplikacije čak i kada je funkcija Ne uznemiravaj

postavljena na Samo prioriteti.

Postavljanje nivoa obavještenja za aplikaciju

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Obavještenja.

3

Odaberite željenu aplikaciju.

4

Kucnite klizače kako biste prilagodili postavke obavještenja.

Lampica obavještenja

Lampica obavještenja vas informira o statusu baterije i nekim drugim događajima. Na

primjer, bijelo trepćuće svjetlo označava da imate novu poruku ili propušteni poziv.

Lampica obavještenja je omogućena po zadanoj vrijednosti, ali se može onemogućiti

ručno.

31

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Kada je lampica obavještenja onemogućena, svijetlit će samo u slučaju upozorenja o statusu

baterije, npr. kada se nivo napunjenosti baterije spusti ispod 15 posto.

Omogućavanje ili onemogućavanje svjetla obavještenja

1

Na početnom ekranu kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Obavještenja > .

3

Kucnite klizač pored stavke

Lampica obavještavanja kako biste omogućili ili

onemogućili funkciju.