Sony Xperia XA1 Dual SIM - Synchronizace s aplikací Microsoft® Exchange ActiveSync®

background image

Synchronizace s aplikací Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

Pokud máte pracovní účet Microsoft Exchange ActiveSync, můžete přímo ze svého

zařízení získat přístup k firemním e-mailovým zprávám, schůzkám v kalendáři a

kontaktům. Po nastavení najdete požadované informace v aplikaci

E-mail, Kalendář a

Kontakty.

Pokud máte nastavený účet Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) v zařízení Xperia™,

nastavení zabezpečení EAS může omezovat typ zabezpečení obrazovky pouze na kód PIN

nebo heslo. To se stává, když váš správce sítě určí typ zabezpečení obrazovky pro všechny

účty EAS z důvodů podnikové bezpečnosti. Obraťte se na správce sítě ve vaší firmě nebo

organizaci a zjistěte, jaké zásady zabezpečení jsou pro mobilní zařízení stanoveny.

Nastavení účtu EAS pro synchronizaci

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Účty a synchronizace > Přidat účet > Exchange

ActiveSync.

3

Zadejte podnikovou e-mailovou adresu a heslo.

4

Ťukněte na položku

DALŠÍ. Pokud dojde k chybě, informace o serveru a doméně

pro daný účet zadejte ručně a pak ťukněte na položku

DALŠÍ.

5

Ťuknutím na položku

OK povolte podnikovému serveru kontrolovat vaše zařízení.

6

Vyberte způsob a interval synchronizace a data, která chcete synchronizovat se

zařízením.

7

Ťukněte na tlačítko

DALŠÍ a vyberte způsob oznamování nových e-mailů.

8

Ťukněte na tlačítko

DALŠÍ, zadejte název pracovního účtu a ťukněte na tlačítko

DOKONČIT NASTAVENÍ.

9

Budete-li k tomu vyzváni, aktivujte správce zařízení, který podnikovému serveru

umožní kontrolu některých pravidel zabezpečení vašeho zařízení, například

znemožnění nahrávání zvuku nebo vynucení používání silného šifrování.

55

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Odebrání účtu EAS

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na možnosti > Nastavení > Účty a

synchronizace.

2

Ťukněte na položku

Exchange ActiveSync a pak vyberte účet EAS, který chcete

odebrat.

3

Ťukněte na a potom na položku

Odebrat účet.

4

Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost

ODSTRANĚNÍ ÚČTU.

56

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.