Sony Xperia XA1 Dual SIM - נעילה אוטומטית של ההתקן

background image

תיטמוטוא

לש

ןקתהה

הנוכתה

'

הליענ

המכח

'

תרשפאמ

לטבל

תולקב

תא

תליענ

ןקתהה

רשאכ

איה

תרשפאמ

ךל

רידגהל

ותוא

לוטיבל

הליענ

יטמוטוא

םיבצמב

םימיוסמ

.

לכות

ריאשהל

תא

ןקתהה

ךלש

אל

לוענ

,

המגודל

,

רשאכ

אוה

רבוחמ

ןקתהל

Bluetooth®

וא

רשאכ

התא

אשונ

ותוא

ךמע

.

12

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

לכות

רידגהל

הנוכתהש

'

הליענ

המכח

'

ריאשת

תא

ןקתהה

ךלש

אל

לוענ

תועצמאב

תורדגהה

תואבה

:

יוהיז

'

לע

ףוגה

'

:

ראשה

תא

ןקתהה

אל

לוענ

רשאכ

התא

אשונ

ותוא

ךמע

.

תומוקמ

םינימא

:

ראשה

תא

ןקתהה

אל

לוענ

רשאכ

התא

אצמנ

םוקימב

רכומ

חוטבו

ןוגכ

ךתיב

.

םירישכמ

םינימא

:

ראשה

תא

ןקתהה

אל

לוענ

רשאכ

ןקתה

Bluetooth®

וא

NFC

ןימא

רבוחמ

.

םינפ

תונימא

:

לטב

תא

הליענה

תועצמאב

תולכתסה

לע

ןקתהה

.

לוק

ןימא

:

רדגה

יוהיז

לוק

ידכ

שפחל

ךסמב

והשלכ

.

הנוכתה

'

הליענ

המכח

'

הנימז

םיקוושב

,

תונידמב

וא

םירוזאב

םימיוסמ

דבלב

.

רשאכ

הנוכתה

'

הליענ

המכח

'

תרשפואמ

,

ןיידע

ךילע

לטבל

תא

תליענ

ןקתהה

ןפואב

ינדי

רחאל

הלעפה

שדחמ

רחאלו

תראשה

ןקתהה

אל

ליעפ

ךשמב

4

תועש

.

הנוכתה

'

הליענ

המכח

'

החתופ

לע

-

ידי

Google™

תוידוקפתהו

תקיודמה

הלש

היושע

תונתשהל

םע

ןמזה

בקע

םינוכדע

ועצוביש

לע

-

ידי

Google™

.

ידכ

ליעפהל

הליענ

המכח

1

רדגה

תינבת

,

דוק

PIN

וא

המסיס

תליענכ

ךסמ

םא

םרט

תישע

תאז

.

2

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

.

3

שפח

תא

תורדגה

<

ךסמ

הליענ

החטבאו

<

ינכוס

ןומא

שקהו

וילע

.

4

שקה

לע

ןווחמה

הליענ

המכח

)

Google

(

ידכ

ליעפהל

תא

היצקנופה

.

5

שקה

לע

ץחה

הרוחא

דצלש

ינכוס

ןומא

.

6

שפח

תא

הליענ

המכח

שקהו

וילע

.

7

ןזה

תא

תינבת

לוטיב

הליענה

,

דוק

ה

-

PIN

וא

המסיסה

.

ךילע

ןיזהל

םירושיא

הלא

לכב

םעפ

הצרתש

תונשל

תא

תורדגה

Smart Lock

ךלש

.

8

רחב

גוס

Smart Lock

.

ידכ

רידגהל

וא

ריסהל

םינפ

תונימא

1

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

.

2

שפח

תא

תורדגה

<

ךסמ

הליענ

החטבאו

<

הליענ

המכח

<

םינפ

תונימא

שקהו

וילע

.

3

שקה

לע

הרדגה

<

אבה

.

לעפ

םאתהב

תוארוהל

וגצויש

רישכמב

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

םייתסה

.

4

ידכ

ריסהל

םינפ

תונימא

,

שקה

לע

רסה

םינפ

תונימא

<

רסה

.

ךרוצל

תגשה

קויד

רפושמ

,

שקה

לע

םינפ

תונימא

<

רפש

תמאתה

םינפ

.

ידכ

רידגהל

לוק

ןימא

1

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

.

2

שפח

תא

תורדגה

<

ךסמ

הליענ

החטבאו

<

הליענ

המכח

<

לוק

ןימא

שקהו

וילע

.

3

לעפ

םאתהב

תוארוהל

וגצויש

רישכמב

.

תראשה

ןקתהה

אל

לוענ

רשאכ

התא

אשונ

ותוא

ךמע

תועצמאב

תנוכת

יוהיזה

'

לע

ףוגה

,'

לכות

רומשל

תא

ןקתהה

אל

לוענ

רשאכ

התא

קיזחמ

ותוא

ךדיב

,

סיכב

וא

קיתב

ךלש

.

דמ

הצואתה

ןקתהב

רמוש

ןקתההש

אל

לעניי

רשאכ

אוה

ההזמ

התאש

אשונ

ותוא

.

ןקתהה

לעננ

רשאכ

דמ

הצואתה

ההזמ

תחנהש

תא

ןקתהה

.

רשאכ

שמתשת

תנוכתב

יוהיזה

'

לע

ףוגה

,'

ךרטצת

םישל

בל

םיבצמל

םיאבה

:

לכב

םעפ

חינתש

תא

ןקתהה

,

אוה

ההזי

אוהש

רבכ

אל

קזחומ

לענייו

ןפואב

יטמוטוא

.

ןקתהה

לעניי

ךותב

הקד

תחא

.

רחאל

סנכיתש

בכרל

,

סובוטואל

,

תבכרל

וא

בכרל

יתשבי

רחא

,

ןקתהה

לעניי

ךותב

5

דע

10

תוקד

.

םיש

בל

,

רשאכ

הלעת

לע

סוטמ

וא

היינוא

)

וא

ילכ

בכר

רחא

וניאש

יתשבי

,(

ןכתיי

ןקתההש

אל

לעניי

ןפואב

יטמוטוא

,

ןכל

דפקה

לוענל

ותוא

ןפואב

ינדי

תעב

ךרוצה

.

רשאכ

םירת

בוש

תא

ןקתהה

ךלש

וא

אצת

בכרהמ

,

לטב

תא

ותליענ

םעפ

תחא

ןקתההו

ראשיי

אל

לוענ

לכ

ןמז

אוהש

ךילע

.

תנוכת

יוהיזה

'

לע

ףוגה

'

אל

הלוכי

תוהזל

הזיא

ףוג

רבוחמ

.

םא

התא

ןתונ

תא

ןקתהה

ךלש

והשימל

רשאכ

אוה

ותליענ

תלטובמ

תועצמאב

תנוכת

יוהיזה

'

לע

ףוגה

,'

ןקתהה

יושע

ראשיהל

אל

לוענ

ןימזו

שמתשמל

ינשה

.

רוכז

יכ

תנוכת

יוהיזה

'

לע

ףוגה

'

תנוכתכ

החטבא

איה

תוחפ

תחטבואמ

תינבתמ

לוטיב

הליענ

,

דוק

PIN

וא

המסיס

.

ידכ

ליעפהל

וא

תיבשהל

יוהיז

לע

ףוגה

1

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

.

2

שפח

תא

תורדגה

<

ךסמ

הליענ

החטבאו

<

הליענ

המכח

<

יוהיז

'

לע

ףוגה

'

שקהו

וילע

.

3

שקה

לע

ןווחמה

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

ךשמה

.

ידכ

ליעפהל

וא

תיבשהל

תא

היצקנופה

,

שקה

לע

ןווחמה

דצלש

לעופ

.

13

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

תורבחתה

םינקתהל

םינימא

ךתורשפאב

רידגהל

ןקתה

רבוחמ

ןקתהכ

'

ןימא

'

ריאשהלו

תא

ןקתה

Xperia™

אל

לוענ

רשאכ

אוה

רבוחמ

.

םא

שי

ךתושרב

ןקתה

התאש

רבחתמ

וילא

ןפואב

עובק

תועצמאב

Bluetooth®

וא

NFC

,

המגודל

,

תכרעמ

רודיב

תיתיב

וא

רישכמ

בקעמל

רחא

רשוכה

ינפוגה

,

לכות

ףיסוהל

ותוא

ןקתהכ

ןימא

ףוקעלו

תא

החטבאה

תפסונה

לש

ךסמ

הליענה

ידכ

ךוסחל

ןמז

.

הנוכת

וז

המיאתמ

םא

התא

אצמנ

ךרדב

ללכ

םוקמב

חטבואמ

תיסחי

רשאכ

התא

שמתשמ

םינקתהב

הלא

.

םירקמב

םימיוסמ

,

ןכתיי

ןיידעש

ךרטצת

לטבל

ןפואב

ינדי

תא

תליענ

ןקתהה

ידכ

לכותש

רבחל

ןקתה

ןימא

.

אל

ץלמומ

ףיסוהל

םינקתה

םירבוחמש

ןפואב

עובק

ןקתהל

םינקתהכ

םינימא

,

המגודל

,

תודלקמ

Bluetooth®

וא

םיקיתרנ

.

עגרב

ןקתהש

ןימא

הבכי

וא

אצי

חווטהמ

,

ךסמה

לעניי

קקדזתו

דוקל

ה

-

PIN

,

תינבת

לוטיב

הליענה

וא

המסיסה

ךלש

ידכ

לטבל

תא

ותליענ

.

ידכ

ףיסוהל

וא

ריסהל

ןקתה

Bluetooth®

ןימא

1

אדו

ןקתההש

ךיושמ

רבוחמו

ןקתהל

ה

-

Bluetooth®

ותואש

התא

הצור

ףיסוהל

ןקתהכ

ןימא

.

2

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

.

3

רתא

תא

טירפה

תורדגה

<

ךסמ

הליענ

החטבאו

<

הליענ

המכח

שקהו

וילע

.

4

טירפתב

Smart Lock

,

שקה

לע

םירישכמ

םינימא

<

ףסוה

ןקתה

ןימא

<

Bluetooth

.

5

שקה

לע

םש

ןקתה

ידכ

רוחבל

וב

ךותמ

המישר

לש

םינקתה

םירבוחמ

םיכיושמו

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

ןכ

,

ףסוה

.

6

תרסהל

ןקתה

ךיושמ

,

רחב

ותוא

המישרב

שקהו

לע

רסה

ןקתה

ןימא

.

ידכ

ףיסוהל

וא

ריסהל

ןקתה

NFC

ןימא

1

אדו

ןקתההש

ךיושמ

רבוחמו

ןקתהל

ה

-

Bluetooth®

ותואש

התא

הצור

ףיסוהל

ןקתהכ

ןימא

.

2

רתא

תא

טירפה

תורדגה

<

ךסמ

הליענ

החטבאו

<

הליענ

המכח

שקהו

וילע

.

3

שקה

לע

םירישכמ

םינימא

<

ףסוה

ןקתה

ןימא

<

NFC

.

4

לעפ

יפל

תויחנהה

תוגצומה

לע

ךסמה

.

5

תרסהל

ןקתה

ךיושמ

,

רחב

ותוא

המישרב

שקהו

לע

רסה

ןקתה

ןימא

דציכ

אדוול

התאש

חטבואמ

תעב

שומיש

םינקתהב

םינימא

ינקתה

Bluetooth®

םינוש

םיכמות

ינקתב

Bluetooth®

םינוש

תולוכיבו

החטבא

תונוש

.

תמייק

תורשפא

והשימש

ריאשי

תא

ןקתה

Xperia™

אל

לוענ

לע

-

ידי

יוקיח

רוביח

ה

-

Bluetooth®

ךלש

,

םג

םא

ןקתהה

ןימאה

רבכ

אל

אצמנ

תברקב

םוקמ

.

ןקתהה

אל

דימת

לוכי

עובקל

םא

רוביחה

ךלש

חטבואמ

ינפמ

והשימ

הסנמש

תוקחל

ותוא

.

רשאכ

ןקתהה

ךלש

אל

לוכי

עובקל

התאש

שמתשמ

רוביחב

חטבואמ

,

לבקת

יוויח

ןקתהב

Xperia™

ןכתייו

ךרטצתש

לטבל

תא

תליענ

ןקתהה

ןפואב

ינדי

ידכ

ןקתההש

ןימאה

לכוי

ריאשהל

ותוא

אל

לוענ

.

חווט

תוירושיקה

לש

Bluetooth®

לוכי

תונתשהל

,

םאתהב

םימרוגל

ומכ

םגד

ןקתהה

,

ןקתה

Bluetooth®

רבוחמה

הביבסהו

ךלש

.

םאתהב

םימרוגל

הלא

,

ירוביח

Bluetooth®

םילוכי

לועפל

םיקחרמב

לש

הלעמל

מ

-

100

םירטמ

.

תורבחתה

תומוקמל

םינימא

רשאכ

הנוכתה

'

תומוקמ

םינימא

'

תרדגומ

,

תחטבא

ךסמ

הליענה

ב

-

Xperia™

תתבשומ

רשאכ

התא

אצמנ

םוקמב

רדגומש

ןימאכ

.

ידכ

הנוכתש

וז

לעפת

,

שורד

ךל

רוביח

טנרטניאל

)

ףידע

תועצמאב

Wi-

Fi

(

ךילעו

רשפאל

ןקתהל

שמתשהל

םוקימב

יחכונה

ךלש

.

ידכ

רידגהל

תומוקמ

םינימא

,

הליחת

אדו

בצמש

קויד

הובג

לש

םוקימ

וא

בצמ

םוקימ

םע

ןוכסיח

הללוסב

םילעפומ

ןקתהב

ינפל

ףיסותש

תא

תיבה

וא

םימוקימ

םימאתומ

תישיא

.

םידממה

םיקיודמה

לש

םוקימ

ןימא

םה

ןדמוא

דבלב

ןכתייו

וגרחיש

רבעמ

תוריקל

םייזיפה

לש

ךתיב

וא

רבעמ

םירוזאל

םירחא

תפסוהש

םימוקימכ

םינימא

.

רשאכ

הנוכת

וז

תלעופ

,

ןקתהה

לוכי

ראשיהל

אל

לוענ

סוידרב

לש

דע

80

םירטמ

.

ףסונב

,

םיש

בל

ןתינש

לפכשל

תותוא

םוקימ

וא

תושעל

םהילע

תולועפ

תונוש

.

והשימ

םע

השיג

דויצל

יעוצקמ

לולע

לטבל

תא

תליענ

ןקתהה

.

14

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

ידכ

ףיסוהל

תא

םוקימ

תיבה

ךלש

1

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

.

2

שפח

שקהו

לע

תורדגה

<

םוקימ

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

ןווחמה

ידכ

ליעפהל

תא

יתוריש

םוקימה

.

3

שקה

לע

בצמ

רחאלו

ןכמ

רחב

בצמב

םוקימ

תמר

קויד

ההובג

וא

ןוכסיח

הללוסב

.

4

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

.

5

שפח

תא

תורדגה

<

ךסמ

הליענ

החטבאו

<

הליענ

המכח

<

תומוקמ

םינימא

<

תיב

שקהו

וילע

.

6

ידכ

ןיזהל

תא

םוקימה

יוצרה

,

דלקה

תא

תבותכה

תרושב

שופיחה

.

ןקתהה

שפחי

תא

םוקימה

ןזוהש

.

ידכ

ךורעל

תא

םוקימ

תיבה

ךלש

1

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

.

2

שפח

שקהו

לע

תורדגה

<

םוקימ

,

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

ןווחמה

ידכ

ליעפהל

תא

יתוריש

םוקימה

.

3

שקה

לע

בצמ

רחאלו

ןכמ

רחב

בצמב

םוקימ

תמר

קויד

ההובג

וא

ןוכסיח

הללוסב

.

4

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

.

5

שפח

תא

תורדגה

<

ךסמ

הליענ

החטבאו

<

הליענ

המכח

<

תומוקמ

םינימא

שקהו

וילע

.

6

רחב

תא

םוקימ

תיבה

ךלש

.

7

שקה

לע

ךורע

.

8

תרושב

שופיחה

,

ןזה

תא

םוקימה

ובש

ךנוצרב

שמתשהל

םוקימכ

תיבה

ךלש

.

ידכ

חיטבהל

תמר

קויד

הבוט

רתוי

רובע

םוקימה

,

לכות

ףיסוהל

תא

םוקימה

לעופב

לש

תיבה

ךותב

םחתמ

םיניינבה

םוקמכ

םאתומ

תישיא

.

ידכ

ריסהל

תא

םוקימ

תיבה

ךלש

1

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

.

2

שפח

תא

תורדגה

<

ךסמ

הליענ

החטבאו

<

הליענ

המכח

<

תומוקמ

םינימא

<

תיב

שקהו

וילע

.

3

שקה

לע

ךורע

<

.

שומיש

םימוקימב

םימאתומ

תישיא

לכות

ףיסוהל

לכ

םוקימ

םוקמכ

םאתומ

תישיא

ןימאו

ובש

ןקתהה

ךלש

לוכי

ראשיהל

אל

לוענ

.

ידכ

ףיסוהל

םוקמ

םאתומ

תישיא

1

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

.

2

שפח

תא

תורדגה

<

ךסמ

הליענ

החטבאו

<

הליענ

המכח

<

תומוקמ

םינימא

שקהו

וילע

.

3

שקה

לע

ףסוה

םוקמ

ןימא

.

4

ידכ

שמתשהל

םוקימב

יחכונה

ךלש

םוקימכ

םאתומ

תישיא

,

שקה

לע

רחב

םוקימ

הז

.

5

ןיפולחל

,

ידכ

ןיזהל

םוקימ

שדח

,

שקה

לע

דלקהו

תא

תבותכה

.

רישכמה

שפחי

תא

םוקימה

ןזוהש

.

שקה

לע

תבותכה

תעצומה

ידכ

שמתשהל

הב

.

6

ידכ

ןנווכל

תא

םוקימה

,

שקה

לע

ץחה

הרוחא

דצל

תבותכה

רורג

תא

ץענ

םוקימה

םוקימל

יוצרה

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

רחב

םוקימ

הז

.

ידכ

ךורעל

םוקמ

םאתומ

תישיא

1

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

.

2

שפח

תא

תורדגה

<

ךסמ

הליענ

החטבאו

<

הליענ

המכח

<

תומוקמ

םינימא

שקהו

וילע

.

3

רחב

תא

םוקמה

ךנוצרבש

ךורעל

.

4

שקה

לע

ךורע

תבותכ

.

5

ידכ

ןיזהל

םוקימ

רחא

,

שקה

לע

דלקהו

תא

תבותכה

.

רישכמה

שפחי

תא

םוקימה

ןזוהש

.

ידכ

שמתשהל

תבותכב

תעצומה

,

שקה

לע

תבותכה

.

6

ידכ

ןנווכל

תא

םוקימה

,

שקה

לע

ץחה

הרוחא

דצל

תבותכה

רורג

תא

ץענ

םוקימה

םוקימל

יוצרה

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

רחב

םוקימ

הז

.

15

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

ידכ

ריסהל

םוקמ

םאתומ

תישיא

1

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

.

2

שפח

שקהו

לע

תורדגה

<

םוקימ

,

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

ןווחמה

ידכ

ליעפהל

תא

יתוריש

םוקימה

.

3

שקה

לע

בצמ

רחאלו

ןכמ

רחב

בצמב

םוקימ

תמר

קויד

ההובג

וא

ןוכסיח

הללוסב

.

4

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

.

5

שפח

תא

תורדגה

<

ךסמ

הליענ

החטבאו

<

הליענ

המכח

<

תומוקמ

םינימא

שקהו

וילע

.

6

רחב

תא

םוקמה

ךנוצרבש

ריסהל

.

7

שקה

לע

קחמ

.

הנגה

לע

סיטרכ

ה

-

SIM

ןתינ

לוענל

לטבלו

תא

הליענה

לש

לכ

סיטרכ

SIM

ןקתומה

רישכמב

תרזעב

דוק

PIN

)

רפסמ

יוהיז

ישיא

.(

רשאכ

סיטרכ

SIM

לעננ

,

יונמה

רשוקמה

סיטרכל

ןגומ

ינפמ

שומיש

הערל

,

רמולכ

ךילע

ןיזהל

דוק

PIN

לכב

םעפ

התאש

ליעפמ

תא

ןקתהה

.

םא

ןיזת

דוק

PIN

יוגש

םימעפ

תובר

ידמ

,

סיטרכ

ה

-

SIM

םסחיי

.

בצמב

הז

,

שרדית

ןיזהל

דוק

PUK

)

דוק

ישיא

לוטיבל

המיסח

(

רחאלו

ןכמ

ןיזהל

דוק

PIN

שדח

.

דוק

PIN

דוקו

PUK

םילבקתמ

ליעפממ

תשרה

.

ידכ

רידגהל

וא

ריסהל

תליענ

סיטרכ

SIM

1

ךסמב

תיבה

,

שקה

לע

.

2

שפח

תא

תורדגה

<

ךסמ

הליענ

החטבאו

<

רדגה

הליענ

לש

סיטרכ

SIM

שקהו

וילע

.

3

רחב

סיטרכ

SIM

.

4

שקה

לע

ןווחמה

לענ

סיטרכ

SIM

ידכ

ליעפהל

וא

תיבשהל

תא

היצקנופה

.

5

ןזה

תא

דוק

ה

-

PIN

לש

סיטרכ

ה

-

SIM

שקהו

לע

רושיא

.

תליענ

סיטרכ

ה

-

SIM

הליעפ

תעכ

,

שקבתתו

ןיזהל

דוק

PIN

הז

לכב

םעפ

ליעפתש

שדחמ

תא

ןקתהה

.

ידכ

תונשל

תא

דוק

ה

-

PIN

לש

סיטרכ

SIM

1

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

.

2

שפח

תא

תורדגה

<

ךסמ

הליענ

החטבאו

<

רדגה

הליענ

לש

סיטרכ

SIM

שקהו

וילע

.

3

רחב

סיטרכ

SIM

.

4

שקה

לע

הנש

SIM PIN

.

5

ןזה

תא

דוק

PIN

ןשיה

לש

סיטרכ

ה

-

SIM

שקהו

לע

רושיא

.

6

ןזה

תא

דוק

PIN

שדחה

לש

סיטרכ

ה

-

SIM

שקהו

לע

רושיא

.

7

ןזה

בוש

תא

דוק

PIN

שדחה

לש

סיטרכ

ה

-

SIM

שקהו

לע

רושיא

.

ידכ

לטבל

הליענ

לש

סיטרכ

SIM

םוסח

תועצמאב

דוק

ה

-

PUK

1

ןזה

תא

דוק

ה

-

PUK

שקהו

לע

.

2

ןזה

דוק

PIN

שדח

שקהו

לע

.

3

ןזה

בוש

תא

דוק

ה

-

PIN

שדחה

שקהו

לע

.

םא

ןיזת

דוק

PUK

יוגש

רפסמ

םימעפ

בר

ידמ

,

היהי

ךילע

תונפל

ליעפמל

תשרה

ידכ

לבקל

סיטרכ

SIM

שדח

.

שומיש

יסיטרכב

SIM

םיבורמ

ןקתהה

ךתושרבש

לעופ

םע

סיטרכ

SIM

דחא

וא

םיינש

.

תרושקתה

תלבקתמ

ינשב

יסיטרכ

ה

-

SIM

,

ךתורשפאבו

רוחבל

הזיאמ

רפסמ

ועצובי

תוחישה

תואצויה

.

ידכ

לכותש

שמתשהל

ינשב

יסיטרכ

ה

-

SIM

,

ךילע

ליעפהל

םתוא

רוחבלו

סיטרכב

ה

-

SIM

לפטיש

תרובעתב

םינותנה

.

ןתינ

ריבעהל

תוחיש

תוסנכנ

סיטרכב

SIM

סמ

'

1

סיטרכל

SIM

סמ

'

2

,

רשאכ

אל

ןתינ

עיגהל

סיטרכל

SIM

סמ

'

1

,

ךפיהלו

.

היצקנופ

וז

תארקנ

'

תושיגנ

סיטרכל

SIM

לופכ

.'

ךילע

רשפאל

התוא

ןפואב

ינדי

.

האר

תרבעה

תוחיש

ףדב

65

.

ידכ

ליעפהל

וא

תיבשהל

תא

שומישה

ינשב

יסיטרכ

SIM

1

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

.

2

רתא

תא

טירפה

תורדגה

<

יסיטרכ

SIM

שקהו

וילע

.

3

שקה

לע

םינווחמה

SIM1

ו

-

SIM2

ידכ

ליעפהל

וא

תיבשהל

תא

יסיטרכ

ה

-

SIM

.

16

יהוז

תסריג