Sony Xperia XA1 Dual SIM - העברת שיחות

background image

תויורשפא

ןמוי

תוחיש

1

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

.

2

שפח

תא

שקהו

וילע

.

3

שקה

לע

.

לכות

םג

תשגל

תורדגהל

החישה

תויללכה

לע

-

ידי

עוציב

תולועפה

ליעל

.

תרבעה

תוחיש

ןתינ

בתנל

תוחיש

ןעמנל

רחא

,

המגודל

,

רפסמל

ןופלט

רחא

,

ןקתהל

רחא

וא

תורישל

הנעמ

ילוק

.

ןתינ

םג

ריבעהל

תוחיש

תוסנכנ

סיטרכב

SIM

סמ

'

1

סיטרכל

SIM

סמ

'

2

,

רשאכ

אל

ןתינ

עיגהל

סיטרכל

SIM

סמ

'

1

,

ךפיהלו

.

היצקנופ

וז

תארקנ

'

תושיגנ

סיטרכל

SIM

לופכ

.'

ךילע

רשפאל

התוא

ןפואב

ינדי

.

ידכ

ריבעהל

תוחיש

1

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

.

2

שפח

תא

תורדגה

<

החיש

שקהו

וילע

.

3

רחב

סיטרכ

SIM

.

4

שקה

לע

תרבעה

תוחיש

<

לוק

רחבו

תורשפא

.

5

ןזה

תא

רפסמה

וילאש

ךנוצרב

ריבעהל

תא

תוחישה

,

זאו

שקה

לע

לעפה

.

ידכ

תובכל

תרבעה

תוחיש

1

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

.

2

שפח

תא

תורדגה

<

החיש

שקהו

וילע

.

3

רחב

סיטרכ

SIM

.

4

שקה

לע

תרבעה

תוחיש

<

לוק

.

5

רחב

תורשפא

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

הבכ

.

65

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

ידכ

ליעפהל

תא

תייצקנופ

תושיגנה

לש

Dual SIM

)

סיטרכ

SIM

לופכ

(

1

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

.

2

שפח

תא

תורדגה

<

יסיטרכ

SIM

<

תושיגנ

סיטרכ

SIM

לופכ

שקהו

וילע

.

3

שקה

לע

ןווחמה

עטקמבש

תושיגנ

סיטרכ

SIM

לופכ

ידכ

ליעפהל

תא

היצקנופה

.

4

לעפ

םאתהב

תוארוהל

תוגצומה

לע

ךסמה

תמלשהל

ךילהה

.

םא

תייצקנופ

תושיגנה

לש

ה

-

Dual SIM

הניא

תלעופ

ירחא

התלעפה

,

אדו

תנזהש

תא

ירפסמ

ןופלטה

רובע

לכ

סיטרכ

SIM

הרוצב

הנוכנ

.

םירקמב

םימיוסמ

,

םירפסמה

םיהוזמ

ןפואב

יטמוטוא

ךלהמב

הרדגהה

.

תרחא

,

שקבתת

ןיזהל

םתוא

תינדי

.

תלבגה

תוחיש

ךתורשפאב

םוסחל

תוירוגטק

תומיוסמ

וא

תא

לכ

תוחישה

תוסנכנה