Sony Xperia XA1 Dual SIM - הגדרות מצלמת סטילס

background image

םימולצתל

ךנוצרבש

גיצהל

לע

םיגצ

ילעב

ךסמ

בחר

.

3MP

2048

×

1536

)

4:3

(

היצולוזר

לש

3

הגמ

-

לסקיפ

סחיב

הבוג

-

בחור

לש

4:3

.

םיאתמ

םימולצתל

ךנוצרבש

גיצהל

לע

םיגצ

םניאש

ילעב

ךסמ

בחר

וא

סיפדהל

היצולוזרב

ההובג

.

הרדגה

וז

הנימז

קר

בצמב

םוליצ

ינדי

.

2MP

1920

×

1088

)

16:9

(

היצולוזר

לש

2

הגמ

-

לסקיפ

סחיב

הבוג

-

בחור

לש

16:9

.

םיאתמ

םימולצתל

ךנוצרבש

גיצהל

לע

םיגצ

ילעב

ךסמ

בחר

.

הרדגה

וז

הנימז

קר

בצמב

םוליצ

ינדי

.

המלצמ

תימדק

:

8MP

3264

×

2448

)

4:3

(

היצולוזר

לש

8

הגמ

-

לסקיפ

סחיב

הבוג

-

בחור

לש

4:3

.

םיאתמ

םימולצתל

ךנוצרבש

גיצהל

לע

םיגצ

םניאש

ילעב

ךסמ

בחר

וא

סיפדהל

היצולוזרב

ההובג

.

93

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

5MP

3072

×

1728

)

16:9

(

לדוג

הנומת

לש

5

הגמ

-

לסקיפ

סחיב

הבוג

-

בחור

לש

16:9

.

םיאתמ

םימולצתל

ךנוצרבש

גיצהל

לע

םיגצ

םניאש

ילעב

ךסמ

בחר

וא

הספדהל

היצולוזרב

ההובג

.

3MP

2048

×

1536

)

4:3

(

היצולוזר

לש

3

הגמ

-

לסקיפ

סחיב

הבוג

-

בחור

לש

4:3

.

םיאתמ

םימולצתל

ךנוצרבש

גיצהל

לע

םיגצ

םניאש

ילעב

ךסמ

בחר

וא

סיפדהל

היצולוזרב

ההובג

.

הרדגה

וז

הנימז

קר

בצמב

םוליצ

ינדי

.

2MP

1920

×

1088

)

16:9

(

היצולוזר

לש

2

הגמ

-

לסקיפ

סחיב

הבוג

-

בחור

לש

16:9

.

םיאתמ

םימולצתל

ךנוצרבש

גיצהל

לע

םיגצ

ילעב

ךסמ

בחר

.

הרדגה

וז

הנימז

קר

בצמב

םוליצ

ינדי

.

םוליצ

ימצע

םוליצה

ימצעה

רשפאמ

ךל

םלצל

הנומת

ילב

קיזחהל

תא

ןקתהה

.

שמתשה

היצקנופב

וז

ךרוצל

םוליצ

תואנקויד

םיימצע

וא

םימולצת

םייתצובק

םלוכשכ

םיללכנ

הנומתב

.

ןתינ

םג

שמתשהל

תנוכתב

םוליצה

ימצעה

םא

ךנוצרב

עונמל

תודיער

תעב

םוליצ

םימולצת

.

10

תוינש

רדגה

היהשה

לש

10

תוינש

דע

םוליצל

םולצתה

עגרמ

השקהה

לע

ןצחל

םוליצה

וא

הציחלה

לע

שקמ

המלצמה

.

3

תוינש

רדגה

היהשה

לש

3

תוינש

דע

םוליצל

םולצתה

עגרמ

השקהה

לע

ןצחל

םוליצה

וא

הציחלה

לע

שקמ

המלצמה

.

יובכ

םולצתה

םלוצי

דימ

םע

השקהה

לע

ןצחל

םוליצה

וא

הציחלה

לע

שקמ

המלצמה

.

םיטקפא

לש

רוע

ךר

ךתורשפאב

ליעפהל

תא

טקפא

רוע

ךר

ןקתהב

ךלש

ידכ

ךופהל

תא

ינוג

רועה

םיכרל

רתוי

ךלהמב

םוליצ

תונומת

יפלס

יבצמב

הדיכלה

ינדי

ו

-

יטמוטוא

.

בקעמ

רחא

טקייבוא

רשאכ

רחבת

טקייבוא

לע

-

ידי

העיגנ

וב

ךסמב

הגוצתה

המידקמה

,

המלצמה

בוקעת

וירחא

ךרובע

.

HDR

שמתשה

הרדגהב

HDR

)

High Dynamic Range

(

ידכ

םלצל

לומ

רוא

קזח

וא

יאנתב

תוידוגינ

ההובג

.

הנוכתה

HDR

הצפמ

לע

ןדבוא

םיטרפ

תעייסמו

קיפהל

הנומת

הגיצמש

בטיה

םירוזא

םיכושח

םיראומו

דחאכ

.

הרדגה

וז

הנימז

בצמב

םוליצ

ינדי

דבלב

.

ISO

ןתינ

רידגהל

תא

תושיגר

ה

-

ISO

ךכ

םאתותש

ןפואב

יטמוטוא

וא

ןתינש

םיאתהל

התוא

ןפואב

ינדי

תוגרדל

תושיגר

תוענה

ןיב

50

ל

-

3200

.

הרדגה

וז

הנימז

קר

בצמב

םוליצ

ינדי

.

הדידמ

היצקנופ

וז

תעבוק

ןפואב

יטמוטוא

הפישח

תנזואמ

בטיה

לע

-

ידי

תדידמ

תומכ

רואה

תעגופה

אשונב

םוליצה

.

םינפ

תעצבתמ

תדידמ

תומכ

רואה

לע

םינפה

לש

אשונ

םוליצה

תמאתהו

תא

הפישחה

ךכ

םינפהש

אל

ויהי

םיהכ

וא

םיריהב

ידמ

.

זכרמ

94

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

תעצבתמ

העיבק

לש

זכרמ

הנומתה

העיבקו

לש

הפישחה

יפל

תוריהב

אשונ

םוליצה

.

יתדוקנ

עצבתמ

ןונווכ

לש

הפישחה

קלחב

ןטק

דואמ

לש

אשונ

םוליצה

ךנוצרבש

םלצל

.

עגמ

עצבתמ

ןונווכ

הפישח

קלחל

יוצרה

לש

אשונ

םוליצה

תעב

העיגנ

ךסמב

.

הרדגה

וז

הנימז

קר

בצמב

םוליצ

ינדי

.

קזבמ

שמתשה

קזבמב

ידכ

םלצל

יאנתב

הרואת

םיעורג

וא

רשאכ

תמייק

הרואת

תירוחא

.

תויורשפאה

תואבה

תונימז

תעב

השקה

לע

למס

קזבמה

ךסמב

המלצמה

:

יטמוטוא

המלצמה

תעבוק

ןפואב

יטמוטוא

םא

יאנת

הרואתה

םישרוד

שומיש

קזבמב

.

קזבמ

יולימ

שמתשה

הרדגהב

וז

רשאכ

עקרה

ריהב

רתוי

טקייבואהמ

םלוצמה

.

הרדגה

וז

הריסמ

םולצתהמ

םיללצ

םיהכ

יתלב

םייוצר

.

תתחפה

םייניע

תומודא

תתחפה

עבצ

םודא

םייניעב

תעב

םוליצה

.

יובכ

קזבמה

יובכ

.

םיתעל

תוכיא

םולצתה

היושע

תויהל

הבוט

רתוי

אלל

קזבמ

,

םג

םא

יאנת

הרואתה

םיעורג

.

םוליצ

תונומת

תובוט

אלל

קזבמה

בייחמ

די

הביצי

.

ידכ

עונמל

םימולצת

םישטשוטמ

,

שמתשה

רמייטב

םוליצה

ימצעה

.

סנפ

קזבמה

ריאמ

תופיצרב

ךלהמב

םוליצ

תונומת

.

קזבמ

ןקוידל

הלילב

שמתשה

הרדגהב

וז

םוליצל

ימולצת

ןקויד

םימלוצמה

הלילב

וא

הביבסב

לש

הרואת

השלח

.

בקע

ןמז

הפישח

ךשוממ

,

שי

קיזחהל

תא

המלצמה

איהשכ

הביצי

וא

החינהל

לע

חטשמ

ביצי

.

תורדגה

תמלצמ

ואידיווה

ידכ

ןנווכל

תא

תורדגה

תמלצמ

ואדיווה

1

לעפה

תא

המלצמה

.

2

קלחה

תא

ךסמה

ידכ

רוחבל

ב

-

.

3

ידכ

גיצהל

תא

תורדגהה

,

שקה

לע

.

4

שקה

לע

הרדגהה

ךנוצרבש

ןנווכל

עצבו

תא

םייונישה

םייוצרה

.

הריקס

תיללכ

לש

תורדגה

תמלצמ

ואידיווה

תייצולוזר

ואדיו

םאתה

תא