Sony Xperia XA1 Dual SIM - שעון

background image

העשה

תויללכה

.

המגודל

,

תינבת

לש

12

תועש

וא

לש

24

תועש

.

1

רובע

תייסיטרכל

תוארתהה

2

רובע

תייסיטרכל

ןועשה

ימלועה

3

רובע

תייסיטרכל

רפוטסה

4

רובע

תייסיטרכל

רמייטה

116

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

5

גצה

תויורשפא

רובע

הייסיטרכה

תיחכונה

6

חתפ

תורדגה

ךיראת

העשו

7

לעפה

וא

הבכ

הארתה

8

ףסוה

הארתה

השדח

ידכ

רידגהל

הארתה

השדח

1

ףדב

החיתפה

,

שקה

לע

.

2

שפח

תא

ןועש

שקהו

וילע

.

3

שקה

לע

.

4

שקה

לע

העש

רחבו

תא

ךרעה

יוצרה

.

5

שקה

לע

רושיא

.

6

םא

הצרת

,

ךורע

תורדגה

הארתה

תורחא

.

7

שקה

לע

רומש

.

ידכ

ליעפהל

קינדונ

רובע

הארתה

תעב

התעמשה

שקה

לע

קינדונ

.

יוביכ

לילצ

הארתה

רורג

תא

הנימי

.

ידכ

תובכל

קינדונ

לש

הארתה

,

לכות

םג

רורגל

הטמל

תא

תרוש

בצמה

ידכ

חותפל

תא

ךסמ

תוארתהה

רחאלו

ןכמ

שיקהל

לע

.

ידכ

ךורעל

הארתה

תמייק

1

שקה

לע

ןועש

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

הארתהה

ךנוצרבש

ךורעל

.

2

עצב

תא

םייונישה

םייוצרה

.

3

שקה

לע

רומש

.

ידכ

ליעפהל

וא

תובכל

הארתה

שפח

תא

ןועש

שקהו

וילע

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

הארתהה

ךנוצרבש

ךורעל

.

ידכ

קוחמל

הארתה

1

שפח

תא

ןועש

שקהו

וילע

,

רחאלו

ןכמ

עג

העיגנ

הכורא

הארתהב

ךנוצרבש

קוחמל

.

2

שקה

לע

קחמ

הארתה

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

ןכ

.

ידכ

רידגהל

תא

לילצה

רובע

הארתה

1

שקה

לע

ןועש

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

הארתהה

ךנוצרבש

ךורעל

.

2

שקה

לע

לילצ

הארתה

רחבו

תורשפא

,

וא

שקה

לע

רחבו

ץבוק

הקיזומ

.

3

שקה

לע

עצוב

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

רומש

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

לע

תמאתה

תומר

תמצוע

לוקה

לש

הארתהה

,

האר

תורדגה

תמצוע

לוק

ףדב

51

.

ידכ

ןנווכל

תא

תמר

תמצוע

לוקה

רובע

הארתה

1

שקה

לע

ןועש

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

הארתהה

ךנוצרבש

ךורעל

.

2

רורג

תא

ןווחמ

תמצוע

לוקה

תחת

תמצוע

לוק

לש

הארתה

םוקימל

יוצרה

.

3

שקה

לע

רומש

.

ידכ

רידגהל

הארתה

תרזוח

1

שקה

לע

ןועש

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

הארתהה

ךנוצרבש

ךורעל

.

2

שקה

לע

רוזח

.

3

ןמס

תא

תובית

ןומיסה

לש

םימיה

םייטנוולרה

שקהו

לע

רושיא

.

4

שקה

לע

רומש

.

ידכ

ליעפהל

תא

תייצקנופ

טטרה

רובע

הארתה

1

שקה

לע

ןועש

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

הארתהה

ךנוצרבש

ךורעל

.

2

שקה

לע

ןווחמה

טטר

ידכ

ליעפהל

וא

תיבשהל

תא

היצקנופה

.

3

שקה

לע

רומש

.

117

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

ידכ

רידגהל

תא

ןפוא

הלועפה

לש

םישקמה

םיידדצה

1

שקה

לע

ןועש

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

הארתהה

ךנוצרבש

ךורעל

.

2

שקה

לע

ןפוא

תלועפ

ישקמ

דצה

רחבו

תא

ןפוא

הלועפה

יוצרה

לש

םישקמה

םיידדצה

רשאכ

םיצחול

םהילע

ךלהמב

הארתהה

.

3

שקה

לע

רומש

.

118

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

תושיגנ

תווחמ

הלדגה

תווחמ

הלדגה

תרשפאמ

ךל

לידגהל

םיקלח

לש

ךסמה

לע

-

ידי

השקה

לע

רוזא

ךסמב

עגמה

שולש

םימעפ

ףצרב

.

ידכ

ליעפהל

וא

תיבשהל

תווחמ

הלדגה

1

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

.

2

שפח

תא

תורדגה

<

תושיגנ

<

תעונת

הלדגה

שקהו

וילע

.

3

שקה

לע

ןווחמה

תחתמ

ל

-

תעונת

הלדגה

.

ידכ

לידגהל

רוזא

גיצהלו

הגוצת

תימרונפ

לש

ךסמה

1

אדו

יכ

תעונת

הלדגה

תלעפומ

.

2

ידכ

לידגהל

תינמז

רוזא

,

שקה

וילע

שולש

םימעפ

.

3

רבעה

תא

רוזאה

לע

-

ידי

ותרירג

תועצמאב

יתש

תועבצא

תוחפל

.

4

ידכ

תאצל

בצממ

םוז

,

שקה

בוש

שולש

םימעפ

לע

רוזאה

.

םימושייב

םימיוסמ

,

ךתורשפאב

םג

עצבל

םוז

הלדגהל

וא

הנטקהל

לע

-

ידי

תטיבצ

רוזא

.

לדוג

ןפוג

לכות

ליעפהל

תא

תורשפאה

לדוג

ןפוג

ידכ

לידגהל

תא

לדוג

תרירב

לדחמה

לש

טסקטה

גצומה

ןקתהב

.

ידכ

רידגהל

לדוג

ןפוג

1

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

.

2

שפח

תא

תורדגה

<

תושיגנ

שקהו

וילע

.

3

שקה

לע

לדוג

ןפוג

רחאלו

ןכמ

רדגה

תא

לדוג

ןפוגה

היוצרה

לע

-

ידי

השקה

לע

לגרסה

.

לדוג

הגוצתה

ךתורשפאב

שמתשהל

תרדגהב

לדוג

הגוצת

ידכ

לידגהל

וא

ןיטקהל

תא

לכ

םיביכרה

ךסמב

,

אלו

קר

טסקט

.

ידכ

רידגהל

תא

לדוג

הגוצתה

1

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

.

2

שפח

תא

תורדגה

<

תושיגנ

שקהו

וילע

.

3

שקה

לע

לדוג