Sony Xperia XA1 Dual SIM - Жалпы камера параметрлері

background image

Жалпы камера параметрлері

Түсіру режимдеріне шолу

Т

үсіру режимдерінің және камера қолданбаларының ауқымынан таңдауға болады. Олардың

арасында ауысу

үшін бар болғаны камера экранында солға немесе оңға айналдырыңыз.

Қолмен
Ажыратымдылы

қ, ақ түс балансы және ISO сияқты камера параметрлерін қолмен

ретте

ңіз.

Автоматты реттеу
Параметрлерді кез келген к

өрініске сәйкес келетіндей оңтайландырыңыз.

Бейнекамера
Бейне параметрлерін кез келген к

өрініске сәйкес келетіндей қолмен оңтайландырыңыз.

99

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Камера қолд-ры
Камера

қолданбаларын қолмен таңдаңыз.

Жақсырақ фотосуреттер түсіру туралы қосымша мәліметтер алу үшін
support.sonymobile.com бетіне өтіңіз.

Камера қолданбалары

Толық-ған шын. әсері
Виртуалды к

өріністер мен кейіпкерлер бар фотосуреттер немесе бейнелер түсіру.

Шығармашыл әсер
Фотосуреттерге немесе бейнелерге

әсерлер қолдану.

Sound Photo
Фон дыбысы бар фотосуреттер т

үсіру.

Панорама
Ке

ң бұрышты және панорамалық фотосуреттер түсіру.

Timeshift burst
Кескіндер

қатарынан ең жақсы фотосуретті табыңыз.

Панорама

О

ңай басу және жанап өту қозғалысы арқылы кең бұрышты және панорамалық фотосуреттерді

т

үсіруге болады.

Панорамалық фотосурет түсіру үшін

1

Камераны іске

қосыңыз.

2

белгішесін та

ңдау үшін экранды айналдырыңыз, содан кейін белгішесін таңдаңыз.

3

Камера пернесін басып, камераны экранда к

өрсетілген жылжу бағытымен баяу және

бір

қалыпты жылжытыңыз.

Бетті автоматты түрде анықтау

Камера беттерді автоматты т

үрде анықтайды және оларды жақтаулармен көрсетеді. Түсті жақтау

фокустау

үшін қай бет таңдалғанын көрсетеді. Фокус камераның ортасына ең жақын тұрған

бетке орнатылады. Сондай-а

қ, қай бет фокуста болуын таңдау үшін жақтаулардың бірін түртуге

болады.

Автоматты түрде түсіру

Т

өмендегі опциялардың біреуін пайдаланып суреттерді автоматты түрде түсіру үшін автоматты

т

үрде түсіруді қосыңыз.

Қол ысырмасы
Кідірісті таймерді

қосу және Қолмен және Автоматты реттеу түсіру режимдерінде автопортреттерді түсіру үшін

ала

қаныңызды камераға қарай бұрыңыз.

Smile Shutter
Бетті жыми

ған кезде суретке түсіріп алу үшін Smile Shutter™ технологиясын пайдаланыңыз. Камера бес бетке дейін

бетті аны

қтап, жымиюды анықтау және авто фокус үшін бір бетті таңдайды. Таңдалған бет жымиған кезде камера

автоматты т

үрде суретке түсіреді.

Өшірулі
Автоматты т

үрде түсіру өшірулі кезде ысырма түймесін немесе камера пернесін пайдаланып фотосуреттер түсіруге

болады.

Қол ысырмасы функциясы тек автопортреттер түсіру үшін қолжетімді.

100

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Smile Shutter™ функциясын қосу үшін

1

Камераны іске

қосыңыз.

2

белгішесін т

үртіңіз.

3

Авто түсіру > Smile Shutter тарма

ғын тауып, түртіңіз.

4

Камера ашы

қ және Smile Shutter қосулы кезде камераны нысанға бағыттаңыз. Камера

қай бетте фокустау керек екенін таңдайды.

5

К

үлімсіреу анықталғанда бет түсті жақтау ішінде көрсетіледі және фотосурет автоматты

т

үрде түсіріледі.

6

К

үлімсіреу анықталмаса, фотосуретті қолмен түсіру үшін камера пернесін басуға болады.

Қол ысырмасын қосу үшін

1

Камераны іске

қосыңыз.

2

белгішесін т

үрту арқылы алдыңғы камераға ауысу

3

белгішесін т

үртіңіз.

4

Қосымша тарма

ғын түртіңіз.

5

Авто түсіру > Қол ысырмасы тарма

ғын тауып, түртіңіз.

Фотосуреттің географиялық орнын сақтау

Т

үсіргенде фотосуреттерге шамамен алынған географиялық орынды сақтау үшін фотосуреттерге

геотег

қосу үшін «Орынды сақтау» функциясын қосыңыз. Географиялық орын сымсыз желілер

ж

әне GPS технологиясы арқылы анықталады.

Камера экранында к

өрінгенде «Орынды сақтау» қосулы, бірақ географиялық орын

табылмады. к

өрінгенде «Орынды сақтау» қосулы, осылайша фотосуретке географиялық

орынды

қосуға болады. Осы екі таңбаның ешқайсысы көрінбесе, «Орынды сақтау» өшірілген.

Геотегтерді қосу үшін

1

Камераны іске

қосыңыз.

2

белгішесін т

үртіңіз.

3

Қосымша тарма

ғын түртіңіз, содан кейін функцияны қосу немесе өшіру үшін Орынды

сақтау жанында

ғы слайдерді түртіңіз.

4

Геотегтеуді

қосу үшін сізден әлі қосылмаған болса, орынды анықтау қызметтерін қосу

с

ұралады. OK түймесін түртіңіз, содан кейін Орын слайдерін түртіңіз.

Түртіп түсіру

Т

үртіп түсіру арқылы фотосурет түсіру үшін бар болғаны камера экранының кез келген жерінде

т

үртіңіз.

Қосулы

Тек алдыңғы камера

Өшірулі

Реттеу үшін түртіңіз

Суреттерді т

үсіру кезінде фокустайтын аумақты таңдау үшін экранды түртіңіз.

Тек фокус

Фокус және жарықтық

Бұл функция тек Автоматты реттеу режимінде қолжетімді.

Фотосуретті автоматты түрде алдын ала қарау

Т

үсіре сала фотосуреттерді алдын ала қарауға болады.

Қосулы
Фотосуретті т

үсіргеннен кейін экранның төменгі оң бұрышында оның алдын ала қарауға арналған нұсқасы 3 секунд

бойы к

өрінеді.

101

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Тек алдыңғы камера
Алды

ңғы камерамен фотосурет түсіргеннен кейін экранның төменгі оң бұрышында оның алдын ала қарауға арналған

н

ұсқасы 3 секунд бойы көрінеді.

Өшірулі
Т

үсіргеннен кейін фотосурет не бейне сақталады және алдын ала қарауға арналған нұсқа көрінбейді.

Дыбыс деңгейін реттеу пернесін келесі ретінде пайдалану

Фотосуреттерді т

үсіру кезінде дыбыс деңгейін реттеу пернесін пайдалану әдісін таңдауға болады.

Масштабтау

Ұлғайту немесе кішірейту үшін дыбыс деңгейін реттеу пернесін пайдаланыңыз.

Дыбыс деңгейі
Хабарландыруларды

ң, қоңырау үндерінің және музыканың дыбыс деңгейін реттеу үшін дыбыс деңгейін реттеу

пернесін пайдаланы

ңыз.

Ысырма
Фотосуреттер т

үсіру үшін дыбыс деңгейін реттеу пернесін пайдалнаыңыз.

Дыбыс

Сіз фотосурет т

үсіргенде немесе бейне жазуды бастағанда камера ысырма дыбысын шығарады.

Кідірісті таймерді пайдаланса

ңыз, ол кері санақты белгілеу үшін дыбыстық сигналдар қатарын

шы

ғарады. Бұл дыбыстарды қосуды немесе өшіруді таңдауға болады.

Деректерді сақтау

Деректерді алынбалы SD картасына немесе

құрылғының ішкі жадына сақтауды таңдауға

болады.

Ішкі жад
Фотосуреттер мен бейнелер

құрылғы жадына сақталады.

Сақтау картасы
Фотосуреттер мен бейнелер SD картасына са

қталады.

Тор сызықтары

Тор сызы

қтарын фотосурет үшін дұрыс композицияны табуға көмектесуі үшін көрнекі көмекші

ретінде пайдалану

ға болады.

Тор сызықтары камера экранында суретке түсіру кезінде ғана көрсетіледі және түпкілікті
фотосуретте көрінбейді.

Жылдам іске қосу

Экран

құлыптаулы болғанда камераны іске қосу үшін «Жылдам іске қосу» параметрлерін

пайдаланы

ңыз.

Тек қосу
Б

ұл параметр іске қосылғанда, экран құлыптаулы кезінде камера пернесін басып ұстап тұру арқылы камераны қосуға

болады.

Қосу және түсіру
Б

ұл параметр іске қосылғанда, экран құлыптаулы кезінде камера пернесін басып ұстап тұру арқылы камераны қосуға

ж

әне фотосуретті автоматты түрде түсіруге болады.

Қосу және бейне жазу
Б

ұл параметр іске қосылғанда, экран құлыптаулы кезінде камера пернесін басып ұстап тұру арқылы камераны қосуға

ж

әне бейнелерді түсіруде бастауға болады.

Өшірулі

102

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Түс пен жарықтықты реттеу үшін

1

Камераны іске

қосыңыз.

2

> Түс пен жарықтық тарма

ғын түртіңіз.

3

Т

үс пен жарықтықты реттеу үшін слайдерлерді қажет орындарға сүйреңіз.

Бұл параметр тек «Тамаша автоматты» және «Бейне камера» режимдерінде қол жетімді.

Ақ түс балансы, фокус, экспозиция және ысырма жылдамдығы

Қолмен т

үсіру режимінде ғана қолжетімді ақ түс балансы жарық жағдайларына сай түс

балансын реттейді. Сондай-а

қ, экспозицияны -2,0 ЭМ - +2,0 ЭМ ауқымында қолмен реттеуге

болады. Мысалы, к

өрсетілгенде плюс немесе минус басқару элементтерін сәйкесінше түрту

ар

қылы кескіннің жарықтығын арттыруға немесе жалпы экспозицияны азайтуға болады. Фокусты

ж

әне ысырма жылдамдығны қолмен немесе автоматты түрде реттеуге болады.

Ақ тепе-теңдігі

Авто
Т

үс балансын автоматты түрде реттеу.

Қызған шам
Жары

қ шамдары астындағы сияқты жылы жарықтандыру жағдайлары

үшін түс балансын реттеу.

Флуоресцентті
Флюоресцентті жары

қтандыру үшін түс балансын реттеу.

Күндізгі жарық
Сыртта

ғы шуақты жағдайлар үшін түс балансын реттеу.

Бұлтты
Б

ұлтты күн үшін түс балансын реттеу.

Фокус АФ

Фокусты автоматты т

үрде реттеу.

Фокус ҚФ

Фокусты

қолмен реттеу.

SS auto

Ысырма жылдамды

ғын автоматты түрде реттеу.

SS 1/8

Ысырма жылдамды

ғын қолмен реттеу.