Sony Xperia XA1 Dual SIM - Фотокамера параметрлері

background image

Фотокамера параметрлері

Фотокамера параметрлерін реттеу

1

Камераны іске

қосыңыз.

2

Барлы

қ параметрлерді көрсету үшін белгішесін түртіңіз.

3

Реттегі

ңіз келетін параметрді таңдап, оны қалағаныңызша түзетіңіз.

Фотокамера параметрлерін қарау

Ажыратымдылық

Фотосурет т

үсірмес бұрын бірнеше ажыратымдылық және арақатынас арасынан таңдаңыз.

Ажыратымдылы

ғы жоғарырақ фотосуреттің сапасы жоғарырақ болады, бірақ жадта көбірек

орынды

қажет етеді.

Негізгі камера:

23MP
5520×4144 (4:3)
4:3 ара

қатынасы бар 23 мегапиксель ажыратымдылығы. Кең пішімді емес дисплейлерде көретін

немесе жо

ғары ажыратымдылықта басып шығарылатын фотосуреттерге ыңғайлы.

103

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

20MP
5984×3376 (16:9)
16:9 ара

қатынасы бар 20 мегапиксель ажыратымдылығы. Кең пішімді дисплейлерде көруге

арнал

ған фотосуреттер үшін ыңғайлы.

12MP
4000×3008 (4:3)
4:3 ара

қатынасы бар 12 мегапиксель ажыратымдылығы. Кең пішімді емес дисплейлерде көру

немесе жо

ғары ажыратымдылықта басып шығару қажет фотосуреттерге ыңғайлы.

12MP
4624×2608 (16:9)
16:9 ара

қатынасы бар 12 мегапиксель ажыратымдылығы. Кең пішімді емес дисплейлерде

к

өргіңіз келетін фотосуреттер үшін қолайлы.

3MP
2048×1536 (4:3)
4:3 ара

қатынасы бар 3 мегапиксель ажыратымдылығы. Кең пішімді емес дисплейлерде көретін

немесе жо

ғары ажыратымдылықта басып шығарылатын фотосуреттерге ыңғайлы. Бұл

параметр тек Қолмен т

үсіру режимінде қолжетімді.

2MP
1920×1088 (16:9)
16:9 ара

қатынасы бар 2 мегапиксель ажыратымдылығы. Кең пішімді дисплейлерде көруге

арнал

ған фотосуреттер үшін ыңғайлы. Бұл параметр тек Қолмен түсіру режимінде

қолжетімді.

Алды

ңғы камера:

8MP
3264×2448 (4:3)
4:3 ара

қатынасы бар 8 мегапиксель ажыратымдылығы. Кең пішімді емес дисплейлерде көретін

немесе жо

ғары ажыратымдылықта басып шығарылатын фотосуреттерге ыңғайлы.

5MP
3072×1728 (16:9)
16:9 ара

қатынасы бар 5 мегапиксел сурет өлшемі. Кең пішімді емес дисплейлерде көру немесе

жо

ғары ажыратымдылықта басып шығару қажет фотосуреттерге ыңғайлы.

3MP
2048×1536 (4:3)
4:3 ара

қатынасы бар 3 мегапиксель ажыратымдылығы. Кең пішімді емес дисплейлерде көретін

немесе жо

ғары ажыратымдылықта басып шығарылатын фотосуреттерге ыңғайлы. Бұл

параметр тек Қолмен т

үсіру режимінде қолжетімді.

2MP
1920×1088 (16:9)
16:9 ара

қатынасы бар 2 мегапиксель ажыратымдылығы. Кең пішімді дисплейлерде көруге

арнал

ған фотосуреттер үшін ыңғайлы. Бұл параметр тек Қолмен түсіру режимінде

қолжетімді.

Кідірісті таймер

Кідірісті таймермен

құрылғыны ұстамастан фотосурет түсіруге болады. Бұл функцияны

автопортреттер немесе барлы

ғы болатын топтық фотосуреттер үшін пайдаланыңыз. Сонымен

қатар, кідірісті таймерді суретке түсіргенде дірілдемеу үшін пайдалануыңызға болады.

104

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

10 сек.
Ысырма т

үймесін немесе камера пернесін басқаннан фотосурет түсіруге дейін 10 секундтық кешігуді орнатыңыз.

3 сек.
Ысырма т

үймесін немесе камера пернесін басқаннан фотосурет түсіруге дейін 3 секундтық кешігуді орнатыңыз.

Өшірулі
Фотосурет ысырма т

үймесін түрткенде немесе камера пернесін басқанда түсіріледі.

Жұмсақ тері әсері

Қолмен ж

әне Автоматты реттеу түсіру режимдерінде селфилер түсіру кезінде тері

ре

ңктерін азғантай жұмсарту үшін құрылғыда Тері реңін жұмсарту әсері параметрін

қосуға болады.

Нысанды бақылау

К

өріністапқышта түрту арқылы нысанды таңдағанда камера оны өзі бақылайды.

HDR

Арт

қы жарық деңгейі жоғары болғанда немесе қарама-қарсылық анық болған жағдайларда

фотосурет т

үсіру үшін HDR (жоғары динамикалық ауқым) параметрін пайдаланыңыз. HDR

параметрі кішігірім элементтерді

ң жоғалуының орнын толтырады және қараңғы әрі жарық

аума

қтары дұрыс көрсетілген сурет жасайды.

Бұл параметр тек Қолмен түсіру режимінде қол жетімді.

ISO

ISO сезімталды

қты автоматты түрде реттелуге орнатуға болады немесе оны 50 мен 3200

арасында

ғы сезімталдық параметрлеріне қолмен реттеуге болады.

Бұл параметр тек Қолмен түсіру режимінде қол жетімді.

Өлшеу

Б

ұл функция түсіргіңіз келетін нысанға түсетін жарық мөлшерін өлшеу арқылы дұрыс

те

ңестірілген экспозицияны автоматты түрде анықтайды.

Бет
Нысанны

ң бетіне түскен жарық мөлшерін өлшеп, бет тым қараңғы не тым ашық болмайтындай етіп экспозицияны

реттейді.

Ортасында
Кескінні

ң ортасын анықтап, сол жерде тұрған нысанның жарықтығы негізінде экспозицияны орнатады.

Аймақ
Т

үсіргіңіз келетін нысанның өте кішкентай бөлігіндегі экспозицияны реттейді.

Түрту
Экранды т

үрткенде экспозицияны нысанның қажет бөлігіне реттейді.

Бұл параметр тек Қолмен түсіру режимінде қолжетімді.

Жарқыл

Жары

қ аз немесе арттан жарық түскен кезде фотосуреттер түсіру үшін жарқылды пайдаланыңыз.

Камера экранында

ғы жарқыл белгішесін түрткенде, келесі опциялар қол жетімді болады:

Авто
Камера жары

қ жағдайы жарқылды қажет ететінін не қажет етпейтінін автоматты түрде

аны

қтайды.

105

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Толтыру жарығы
Фон нысаннан жары

ғырақ кезде осы параметрді пайдаланыңыз. Бұл параметр қажетсіз

қараңғы көлеңкелерді жояды.

Қызыл көз әсерін азайту
Фотосурет т

үсіру кезінде көздердің қызыл реңкін азайтады.

Өшірулі
Жар

қыл өшірілген. Кейде жарқылсыз, жарықтандыру жағдайлары нашар болса да,

фотосуретті

ң сапасы жақсырақ болуы мүмкін. Жарқылсыз жақсы фотосурет түсіру үшін

қолды қозғалтпау керек. Фотосуреттер бұлдырамауы үшін кідірісті таймерді

пайдаланы

ңыз.

Жарқыл
Суреттер т

үсіргенде жарқыл үздіксіз жанып тұрады.

Түнгі портрет жарқылы
Б

ұл параметрді түнде портрет фотосуреттерін түсіргенде немесе жарық аз орталарда

пайдаланы

ңыз. Ұзақ экспозиция уақытына байланысты, камераны қимылдатпай ұстау

немесе

қозғалмайтын бетке орналастыру керек.