Sony Xperia XA1 Dual SIM - Мазмұны

background image

Мазмұны

Бастау........................................................................................... 7

Осы пайдаланушы н

ұсқаулығы туралы................................................................ 7

Шолу..........................................................................................................................7
Құрастыру................................................................................................................ 8
Экранды

қорғау........................................................................................................9

Құрылғыны бірінші рет іске қосу..........................................................................10
Ма

ған Google™ есептік жазбасы не үшін қажет?............................................... 10

Құрылғы қауіпсіздігі.................................................................12

Құрылғыңыз қорғалғанына көз жеткізу..............................................................12
Экран

құлпы........................................................................................................... 12

Құрылғының құлпын автоматты түрде ашу.......................................................14
SIM картасын

қорғау..............................................................................................18

Бірнеше SIM картасын пайдалану........................................................................ 19
Құрылғының идентификациялық нөмірін табу.................................................. 19
Жо

ғалған құрылғыны табу ..................................................................................20

Негіздерді үйрену..................................................................... 22

Сенсорлы экранды пайдалану..............................................................................22
Экранды

құлыптау және құлыпты ашу............................................................... 24

Негізгі экран............................................................................................................ 24
Қолданбалар экраны............................................................................................. 26
Қолданбаларды шарлау........................................................................................27
Виджеттер...............................................................................................................28
Т

өте жолдар және қалталар.................................................................................29

Фон ж

әне тақырыптар........................................................................................... 30

Скриншот т

үсіру..................................................................................................... 30

Хабарландырулар..................................................................................................31
К

үй тақтасындағы белгішелер............................................................................. 33

Қолданбаларға шолу.............................................................................................35

Батарея және техникалық қызмет көрсету.......................... 37

Құрылғыны зарядтау............................................................................................ 37
Батарея мен

қуатты басқару................................................................................ 38

Құрылғыны жаңарту............................................................................................. 40
Компьютерді пайдаланып техникалы

қ қызмет көрсету..................................... 42

Қойма және жад.....................................................................................................43
Мазм

ұнның қосалқы көшірмесін жасау және қалпына келтіру........................ 44

Қолданбаларды жүктеп алу....................................................48

Google Play™ сайтынан

қолданбаларды жүктеу................................................ 48

Қолданбаларды басқа көздерден жүктеу........................................................... 48

2

background image

Интернет және желілер............................................................49

Интернетте шолу....................................................................................................49
Интернет ж

әне MMS параметрлері ..................................................................... 49

Wi-Fi.........................................................................................................................50
Мобильді деректер байланысын орта

қтастыру.................................................. 52

Деректерді пайдалануды бас

қару........................................................................ 54

Деректер тасымалы

үшін SIM картасын таңдау................................................. 55

Ұялы желілерді таңдау......................................................................................... 55
VPN желілері...........................................................................................................55

Құрылғыдағы деректерді синхрондау..................................57

Онлайн есептік жазбаларымен синхрондау.........................................................57
Microsoft® Exchange ActiveSync® ба

ғдарламасымен синхрондау.....................57

Негізгі параметрлер..................................................................59

Кіру параметрлері.................................................................................................. 59
Дыбыс де

ңгейі параметрлері................................................................................59

«Мазаламау» режимі............................................................................................. 60
Экран параметрлері............................................................................................... 61
Қолданба параметрлері........................................................................................ 63
Қолданбаларды бастапқы күйіне келтіру............................................................64
Экран са

қтағышы...................................................................................................65

Тіл параметрлері.................................................................................................... 65
К

үн және уақыт......................................................................................................65

Өте ашық режим....................................................................................................66
Дыбысты

ұлғайту...................................................................................................66

Бірнеше пайдаланушы тіркелгілері.......................................................................67

Мәтін теру...................................................................................69

Экранды

қ пернетақталар......................................................................................69

М

әтін түзету........................................................................................................... 70

Қоңыраулар............................................................................... 71

Қоңырау соғу......................................................................................................... 71
Қоңырауларды қабылдау..................................................................................... 72
А

ғымдағы қоңыраулар......................................................................................... 73

Қоңыраулар журналын пайдалану.......................................................................74
Қоңыраулардың бағытын өзгерту.......................................................................74
Қоңырауларды шектеу..........................................................................................75
Бірнеше

қоңырау................................................................................................... 76

Конференция байланыстары................................................................................ 76
Дауыс поштасы...................................................................................................... 77
Жедел

қоңыраулар................................................................................................77

Контактілер................................................................................ 79

Контактілерді іздеу ж

әне көру.............................................................................. 79

Контактілерді

қосу және өңдеу............................................................................ 79

3

background image

Контактілерді тасымалдау.....................................................................................81
Контактілерді

ң сақтық көшірмесі жасалуда........................................................82

Медициналы

қ және төтенше жағдай байланыс ақпаратын қосу..................... 82

Та

ңдаулылар..........................................................................................................83

Контакт а

қпаратын жіберу.....................................................................................83

«Контактілер»

қолданбасында қайталанатын жазбаларды болдырмау.......... 84

Хабар алмасу және әңгімелесу.............................................. 85

Хабарларды о

қу және жіберу............................................................................... 85

Хабарларды

ұйымдастыру................................................................................... 86

«Хабар алмасу»

қолданбасынан қоңырау соғу..................................................87

Хабар алмасу параметрлері..................................................................................87
Бейне чат................................................................................................................ 87

Электрондық пошта................................................................. 88

Электронды

қ поштаны реттеу.............................................................................. 88

Электронды

қ хабарлар жіберу және алу.............................................................88

Электронды

қ пошта хабарларын ұйымдастыру................................................. 89

Электронды

қ пошта жазбасының параметрлері................................................ 90

Gmail™.................................................................................................................... 91

Музыка және FM радиосы....................................................... 92

Құрылғыға музыка тасымалдау...........................................................................92
Музыка ты

ңдау.......................................................................................................92

Музыка м

әзірі......................................................................................................... 94

Ойнату тізімдері......................................................................................................94
Музыкамен б

өлісу..................................................................................................95

Дыбысты жа

қсарту.................................................................................................95

Радионы ты

ңдау.................................................................................................... 96

Та

ңдаулы радио арналар......................................................................................97

Радио дыбысыны

ң параметрлері.........................................................................97

Камера........................................................................................ 98

Фотосуреттер т

үсіру және бейнелерді жазу........................................................98

Жалпы камера параметрлері................................................................................ 99
Фотокамера параметрлері...................................................................................103
Бейнекамера параметрлері.................................................................................106

Альбомдағы фотосуреттер мен бейнелер.........................108

Фотосуреттер мен бейнелерді к

өру....................................................................108

Альбом негізгі экраныны

ң мәзірі........................................................................109

Фотосуреттерді ж

әне бейнелерді ортақтастыру және басқару.......................110

Фотосуреттерді

өңдеу қолданбасын пайдаланып суреттерді өңдеу..............111

Бейне

өңдегіш қолданбасымен бейнелерді өңдеу..........................................112

Фотосуреттер мен бейнелерді жасыру...............................................................112
Картадан фотосуреттерді к

өру........................................................................... 113

4

background image

Бейнежазбалар........................................................................115

«Бейне»

қолданбасы........................................................................................... 115

Бейне мазм

ұнды құрылғыға тасымалдау.........................................................116

Бейне мазм

ұнды басқару....................................................................................116

Movie Creator.........................................................................................................117

Байланыс мүмкіндігі.............................................................. 118

Құрылғы экранының көшірмесін теледидарда сымсыз көрсету.................... 118
Cast м

үмкіндігін пайдаланып файлдарды басқа құрылғыда көрсету............ 118

Құрылғыны USB керек-жарақтарына жалғау....................................................119
NFC........................................................................................................................120
Bluetooth® сымсыз технологиясы.......................................................................122

Уақытыңызды үнемдейтін зерделі қолданбалар және

мүмкіндіктер............................................................................ 125

Google Search ж

әне Now..................................................................................... 125

News Suite

қолданбасын пайдалану.................................................................. 125

Құрылғыны әмиян ретінде қолдану.................................................................. 125

Саяхат және карталар............................................................ 126

Орынды аны

қтау қызметтерін пайдалану......................................................... 126

Google Maps™ and шарлау................................................................................. 126
Саяхат кезінде деректер тасымалын пайдалану.............................................. 127
Ұшақ режимі.........................................................................................................127

«Сағат» және «Күнтізбе»........................................................128

К

үнтізбе.................................................................................................................128

Са

ғат..................................................................................................................... 128

Қолжетімділік...........................................................................131

Ұлғайту қимылы.................................................................................................. 131
Қаріп өлшемі........................................................................................................ 131
Дисплей

өлшемі................................................................................................... 131

Т

үсті түзету...........................................................................................................131

TalkBack.................................................................................................................132
Моно аудио........................................................................................................... 132
TTY (Тележазу

құрылғысы) режимі................................................................... 132

Қатынасты ауыстыру...........................................................................................132

Қолдау және құқықтық ақпарат............................................134

«

Қолдау» қолданбасы.........................................................................................134

Xperia™ Ке

ңестері............................................................................................... 134

М

әзірлердегі және қолданбалардағы анықтама..............................................134

Құрылғыда диагностикалық тексерулерді іске қосу.........................................134
Қайта іске қосу, қалпына келтіру және жөндеу................................................ 134
Бізге ба

ғдарламалық құралды жаңартуға көмектесу......................................136

Кепілдік, МСК ж

әне пайдалану туралы нұсқаулар........................................... 136

Құрылғыны қайта өңдеу.................................................................................... 136

5

background image

Құқықтық ақпарат............................................................................................... 136

6