Sony Xperia XA1 Dual SIM - Экрандық пернетақталар

background image

Экрандық пернетақталар

Құрылғыда бірқатар алдын ала орнатылған мәтін енгізу провайдерлері бар.

Әдепкі мәтін енгізу провайдері сіз пайдаланатын аймақтық немесе тіл параметрлеріне
байланысты болуы мүмкін. Бір немесе бірнеше мәтін енгізу провайдері аймағыңызда
қолжетімді болмауы мүмкін.

SwitfKey

®

пернетақтасы

М

әтінді экран пернетақтасын пайдаланып, әр әріпті жеке-жеке түрту арқылы енгізуге болады

немесе SwitfKey

®

а

ғын мүмкіндігін пайдаланып, сөздерді құрау үшін саусақты бір әріптен бір

әріпке сырғытуға болады.

1 Ж

үгіргі алдындағы таңбаны жою.

2 Каретканы

қайтару таңбасын енгізу үшін түртіңіз немесе көңіл-күй таңбаларына қол жеткізу үшін түртіп, ұстап

т

ұрыңыз.

3 Тыныс белгісін енгізі

ңіз.

4 Бос орын енгізу.

5

Үтірді енгізу үшін түртіңіз.

6 Сандар мен та

ңбаларды көрсету.

7 Т

өменгі регистр, жоғарғы регистр және барлығы үлкен әріптер арасында ауысу.

SwiftKey

®

туралы қосымша ақпарат алу үшін https://swiftkey.com/ сайтына өтіңіз

Мәтін енгізу үшін экрандық пернетақтаны көрсету

М

әтін енгізетін өрісті түртіңіз.

Экрандық пернетақтаны альбомдық көріністе пайдалану

Экранды

қ пернетақта ашылғанда, құрылғыны телефонды бір жағына бұрыңыз.

Альбомдық режимді қосу үшін, кейбір қолданбалар ішіндегі параметрлерді реттеу керек
болуы мүмкін.

Экран пернетақтасының әр түрлі опциялары арасында ауысу үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Тілдер және енгізу > Виртуалды пернетақта тарма

ғын

тауып, т

үртіңіз.

3

Пернетақталарды басқару тарма

ғын түртіңіз, содан кейін пернетақтаны қосу

немесе

өшіру үшін слайдерді түртіңіз.

Таңба бойынша мәтін таңбаларын енгізу

1

Пернета

қтадағы таңбаны енгізу үшін оны түртіңіз.

2

Әріптің нұсқасын енгізу үшін әдеттегі пернетақта әрпін түртіп, басып тұрып, бар

опцияларды

ң тізімін алып, тізімнен таңдаңыз. Мысалы, "й" әрпін енгізу үшін, басқа

опциялар пайда бол

ғанша "e" әрпін түртіп ұстап тұрыңыз, одан кейін саусағыңызды

пернета

қтада басып ұстап тұрып "й" әрпіне сүйреп оны таңдаңыз.

69

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Кезеңді енгізу

С

өзді енгізгеннен кейін бос орынды екі рет түртіңіз.

Қимылмен енгізу функциясын пайдаланып мәтін енгізу үшін

1

Экранды

қ пернетақта көрсетілгенде жазғыңыз келетін сөзді саусақты экраннан алмай

жазу

үшін саусағыңызды әріптен әріпке сырғытыңыз.

2

С

өзді енгізуді аяқтағанда саусағыңызды көтеріңіз. Үстінен саусақпен өткен әріптердің

негізінде с

өз ұсынысы көрсетіледі.

3

Қалаған сөз көрінбесе, басқа таңдауларды көру үшін белгішесін түртіңіз және

с

әйкесінше таңдаңыз. Қажет таңдау көрсетілмесе, бүкіл сөзді жойыңыз және қайтадан

оны сауса

қпен үстінен өтіп енгізіңіз немесе әр әріпті жеке-жеке түрту арқылы сөзді

енгізі

ңіз.