Sony Xperia XA1 Dual SIM - Күн және уақыт

background image

Күн және уақыт

Құрылғыдағы уақыт пен күнді өзгертуге болады.

65

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Күнді қолмен орнату үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Күні және уақыты тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Слайдерді т

үрту арқылы Автоматты күн мен уақыт функциясын өшіріңіз.

4

Күнді орнату п

әрменін түртіңіз.

5

Сол

ға немесе оңға шертіп, қажет күнді орнату үшін көрсеткілерді пайдаланыңыз.

6

OK т

үймесін түртіңіз.

Уақытты қолмен орнату үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Күні және уақыты тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Слайдерді т

үрту арқылы Автоматты күн мен уақыт функциясын өшіріңіз.

4

Уақытты орнату п

әрменін түртіңіз.

5

Са

ғат пен минут үшін тиісті мәндерді таңдаңыз.

6

OK т

үймесін түртіңіз.

Уақыт белдеуін орнату үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Күні және уақыты тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Слайдерді т

үрту арқылы Автоматты уақыт белдеуі функциясын өшіріңіз.

4

Уақыт белдеуін таңдау п

әрменін түртіңіз.

5

Опцияны та

ңдаңыз.