Sony Xperia XA1 Dual SIM - Фон және тақырыптар

background image

Фон және тақырыптар

Құрылғының әдепкі фоны болады, бірақ әр түрлі түстері және өрнектері бар фон суреттерін

ж

әне тақырыптарды пайдаланып негізгі экран мен құлыптау экранын жеке стиліңізге бейімдей

аласыз.
Фон суретін негізгі экранны

ң және құлыптау экранының басқа элементтерінің ешқайсысын

өзгертпестен пайдалануға болады. Нақты уақыттағы фон суреттері сенсорлық экранмен өзара

әрекеттесулерге көрнекі әсерлерді қосып, дисплейдің динамикалық түрде өзгеруіне мүмкіндік

береді.
Та

қырыптар фон суретін, экран сақтағышын, атау жолақтарын және дыбыс схемасын қамтуы

м

үмкін. Олардың барлығы бірігіп, құрылғыңыздың бірегей интерфейс стилін жасайды.

Фон суретін өзгерту үшін

1

Құрылғы дірілдегенше Негізгі экран экранының кез келген бос аумағын түртіп, ұстап

т

ұрыңыз.

2

Фон суреттері тарма

ғын түртіп, опцияны таңдаңыз.

Сондай-ақ құлыптау экранының фон суретін өзгертуге немесе негізгі экран мен құлыптау
экраны үшін бірдей кескінді орнатуға болады. Жоғарыдағы қадамдарды орындаңыз,
содан кейін Альбом пәрменін түртіңіз. Қалаған кескінді түртіп, опцияны таңдаңыз.

Тақырып орнату үшін

1

Құрылғы дірілдегенше Негізгі экран бос аумағын түртіп, ұстап тұрыңыз.

2

Тақырыптар тарма

ғын түртіңіз.

3

Опцияны та

ңдаңыз:

Бар та

қырыпты пайдалану үшін тақырыпты таңдаңыз, содан кейін ТАҚЫРЫП

ҚОЛДАНУ п

әрменін түртіңіз.

Ша

ғын қолданбаны жүктеу үшін ҚОСЫМША ТАҚЫРЫПТАР АЛУ пәрменін

т

үртіңіз.

Тақырыпты өзгерткенде кейбір қолданбаларда фон да өзгереді.