Sony Xperia XA1 Dual SIM - Сағат

background image

Сағат

Бір немесе бірнеше дабылды реттеуге ж

әне құрылғыға сақталған кез келген дыбыстық файлды

дабыл сигналы ретінде пайдалану

ға болады. Құрылғы өшірулі болғанда дабыл шықпайды.

К

өрсетілген дабыл уақытының пішімі 12 сағаттық немесе 24 сағаттық секілді жалпы уақыт

параметрлері

үшін таңдалған форматпен бірдей.

1

Дабылдар

қойындысына кіру

2

Әлемдік сағат қойындысына кіру

128

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

3

Секунд

өлшер қойындысына кіру

4

Таймер

қойындысына кіру

5

А

ғымдағы қойынды опцияларын көру

6

К

үн және уақыт параметрлерін ашу

7

Дабылды

қосу немесе өшіру

8

Жа

ңа дабыл қосу

Жаңа дабылды орнату үшін

1

Негізгі экранда белгішесін т

үртіңіз.

2

Сағат

қолданбасын тауып, түртіңіз.

3

белгішесін т

үртіңіз.

4

Уақыт параметрін т

үртіп, қалаған мәнді таңдаңыз.

5

OK п

әрменін түртіңіз.

6

Егер

қаласаңыз, басқа дабыл параметрлерін өңдеңіз.

7

САҚТАУ п

әрменін түртіңіз.

Дыбысы шыққан кезде дабылды кейінге қалдыру үшін

КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРУ п

әрменін түртіңіз.

Дыбысы шыққан кезде дабылды өшіру үшін

белгішесін о

ңға қарай сүйреңіз.

Кейінге қалдырылған дабылды өшіру үшін күй жолағын төмен сүйреп, хабарландыру
панелін ашыңыз да, белгішесін түртіңіз.

Бар дабылды өңдеу үшін

1

Сағат

қолданбасын тауып, түртіңіз, содан кейін өңдеу керек дабылды түртіңіз.

2

Қажет өзгертулерді енгізіңіз.

3

САҚТАУ п

әрменін түртіңіз.

Дабылды қосу немесе өшіру үшін

Сағат

қоладнбасын тауып, түртіңіз, содан кейін қосу немесе өшіру керек дабылды

т

үртіңіз.

Дабылды жою үшін

1

Сағат

қолданбасын тауып, түртіңіз, содан кейін жою керек дабылды түртіп, ұстап

т

ұрыңыз.

2

Дабылды жою п

әрменін түртіңіз, содан кейін ИӘ пәрменін түртіңіз.

Дабыл үшін дыбыс орнату үшін

1

Сағат

қолданбасын тауып, түртіңіз, содан кейін өңдеу керек дабылды түртіңіз.

2

Дабыл дыбысы тарма

ғын түртіп, опцияны таңдаңыз немесе белгішесін түртіп,

музыка файлын та

ңдаңыз.

3

ДАЙЫН п

әрменін түртіңіз, содан кейін САҚТАУ пәрменін түртіңіз.

Дабылдың дыбыс деңгейлерін реттеу жолы туралы қосымша ақпаратты Дыбыс деңгейі
параметрлері
бөлімінде, 59 бетінде қараңыз.

Дабылдың дыбыс деңгейін реттеу үшін

1

Сағат

қолданбасын тауып, түртіңіз, содан кейін өңдеу керек дабылды түртіңіз.

2

Дабыл дыб-ның деңг. астында

ғы дыбыс деңгейі слайдерін қалаған орынға

с

үйреңіз.

3

САҚТАУ п

әрменін түртіңіз.

129

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Қайталанбалы дабылды орнату үшін

1

Сағат

қолданбасын тауып, түртіңіз, содан кейін өңдеу керек дабылды түртіңіз.

2

Қайталау п

әрменін түртіңіз.

3

Қатысты күндерге құсбелгілер қойыңыз да, OK түймесін түртіңіз.

4

САҚТАУ п

әрменін түртіңіз.

Дабылдың дірілдеу функциясын іске қосу үшін

1

Сағат

қоладнбасын тауып, түртіңіз, содан кейін өңдеу керек дабылды түртіңіз.

2

Функцияны

қосу немесе өшіру үшін Дірілдеу слайдерін түртіңіз.

3

САҚТАУ п

әрменін түртіңіз.

Бүйірлік пернелердің жұмыс режимін орнату үшін

1

Сағат

қоладнбасын тауып, түртіңіз, содан кейін өңдеу керек дабылды таңдаңыз.

2

Бүйірлік перне жұмысы тарма

ғын түртіңіз, содан кейін дабыл барысында

пернелерді бас

қан кездегі бүйірлік пернелердің қажет жұмыс режимін таңдаңыз.

3

САҚТАУ п

әрменін түртіңіз.

130

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.