Sony Xperia XA1 Dual SIM - Хабарларды ұйымдастыру

background image

Хабарларды ұйымдастыру

Хабарды жою үшін

1

Негізгі экран ішінде т

үртіңіз, содан кейін тауып, түртіңіз.

2

Жой

ғыңыз келетін хабарды қамтитын сөйлесуді түртіңіз.

3

Жой

ғыңыз келетін хабарламаны түртіп, ұстап тұрыңыз, содан кейін Хабарды жою >

ЖОЮ тарма

ғын түртіңіз.

Сөйлесулерді жою үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз, содан кейін белгішесін тауып, түртіңіз.

2

белгішесін, содан кейін Сөйлесулерді жою тарма

ғын түртіңіз.

3

Жой

ғыңыз келетін сөйлесулерге құсбелгі қойыңыз да, > ЖОЮ белгішесін түртіңіз.

Хабарға жұлдызша қою үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз, содан кейін белгішесін тауып, түртіңіз.

2

Аш

қыңыз келетін сөйлесуді түртіңіз.

3

Ж

ұлдызша қойғыңыз келетін хабарды түртіп, ұстап тұрып, Жұлдызды қосу пәрменін

т

үртіңіз.

4

Хабардан ж

ұлдызшаны алып тастау үшін жұлдызша қойылған хабарды түртіп, ұстап

т

ұрыңыз, содан кейін Жұлдызды жою пәрменін түртіңіз.

Жұлдызша қойылған хабарларды көру үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз, содан кейін белгішесін тауып, түртіңіз.

2

пернесін т

үртіңіз, содан кейін Жұлд-н белгі-н хабарлар тармағын түртіңіз.

3

Тізімде барлы

қ жұлдызша қойылған хабарларды көрсетеді.

Хабарларды іздеу үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз, содан кейін белгішесін тауып, түртіңіз.

2

белгішесін т

үртіңіз.

3

Іздеу кілтс

өздерін енгізіңіз. Іздеу нәтижелері тізімде көрінеді.

86

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.