Sony Xperia XA1 Dual SIM - Қоңырауларды қабылдау

background image

Қоңырауларды қабылдау

Құрылғы ұйқы режимінде болғанда немесе экран құлыпталып тұрғанда кіріс қоңырау түссе,

телефон

қолданбасы толық экранды пішімде ашылады. SIM белгішесі қоңырау қай SIM картасы

үшін екенін көрсетеді. Экран белсенді болғанда кіріс қоңырау қабылдасаңыз, кіріс қоңырау

қалқымалы хабарландыру, яғни экранда ашық тұрған кез келген нәрсенің бетінде, кішірейтілген

терезеде к

өрсетіледі. SIM1 немесе SIM2 қоңырау қай SIM картасы үшін екенін көрсетеді. Мұндай

ескерту шы

ққан кезде қоңырауға жауап беріп, телефон қолданбасының экранын ашуға немесе

қоңырауды қабылдамай, ағымдағы экранда қалуға болады.

Экран белсенді емес кезде қоңырауға жауап беру үшін

Қоңырау келгенде белгішесін оңға сүйреңіз.

Экран қосылып тұрғанда кіріс қоңырауға жауап беру үшін

Қоңырау келгенде экранның жоғарғы жағында көрсетілетін ескерту хабарландыруда

ЖАУАП БЕРУ п

әрменін түртіңіз.

Жоғарғы жақтағы ескерту терезесін түрту арқылы қоңырауға жауап беру орнына негізгі
телефон қолданбасының экранына өтуге болады. Осы әдіспен қоңырауды басқарудың
қосымша опцияларын қолдана аласыз. Мысалы, қоңырауды хабар арқылы
қабылдамауды таңдай аласыз.

Экран белсенді емес кезде қоңырауды қабылдамау үшін

Қоңырау келгенде белгішесін солға сүйреңіз.

72

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Экран белсенді кезде қоңырауды қабылдамау үшін

Қоңырау келгенде экранның жоғарғы жағында көрсетілетін ескерту хабарландыруда

ҚАБЫЛДАМАУ п

әрменін түртіңіз.

Жоғарғы жақтағы ескерту терезесін түрту арқылы қоңырауды қабылдамау орнына
телефон қолданбасының негізгі экранына өтуге болады. Осылайша қоңырауды
басқарудың қосымша опцияларын аласыз. Мысалы, қоңыраудан .

Кіріс қоңырауының дыбысын өшіру

Қоңырау алған кезде дыбыс деңгейін реттеу пернесін басыңыз.

Мәтіндік хабар жіберіп, қоңырауды қабылдамау

Қоңырауды шалушыға автоматты түрде жіберілетін және контактімен хабар алмасу сөйлесуінде

са

қталатын мәтіндік хабармен қабылдамауға болады.

Құрылғыда қолжетімді алдын ала анықталған хабарлардың арасынан таңдауға немесе жаңа

хабар жасау

ға болады. Сондай-ақ, алдын ала анықталған хабарды өзгерту арқылы өзіңіздің

жекелендірілген хабарлары

ңызды жасауға болады.

Экран белсенді емес кезде қоңырауды мәтіндік хабармен қабылдамау үшін

1

Кіріс

қоңырау келгенде ЖАУАП ОПЦИЯЛАРЫ тармағын түртіңіз.

2

Алдын ала аны

қталған хабарды таңдаңыз немесе Жаңа хабар жазу пәрменін

т

үртіңіз.

Экран белсенді кезде қоңырауды мәтіндік хабармен қабылдамау үшін

1

Кіріс

қоңырау келгенде телефон нөмірі немесе контактінің аты көрсетілетін алдын ала

хабарландыру терезесін т

үртіңіз.

2

ЖАУАП ОПЦИЯЛАРЫ п

әрменін түртіңіз.

3

Алдын ала аны

қталған хабарды таңдаңыз немесе Жаңа хабар жазу пәрменін

т

үртіңіз.

Екінші қоңырауды мәтіндік хабар арқылы қабылдамау үшін

1

Қоңырау кезінде қайталанған дыбыстық сигналдар естісеңіз, ЖАУАП ОПЦИЯЛАРЫ

тарма

ғын түртіңіз.

2

Алдын ала аны

қталған хабарды таңдаңыз немесе Жаңа хабар жазу пәрменін

т

үртіңіз.

Қоңырауды қабылдамау үшін қолданылатын мәтіндік хабарды өңдеу үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қоңырау тарма

ғын тауып, түртіңіз, SIM картасын таңдаңыз, содан

кейін Қоңырауды хабар жіберіп қабылдамау п

әрменін түртіңіз.

3

Өңдеу керек хабарды түртіп, қажетті өзгерістерді енгізіңіз.

4

OK п

әрменін түртіңіз.