Sony Xperia XA1 Dual SIM - Қоңырау соғу

background image

Қоңырау соғу

Телефон н

өмірін қолмен теру арқылы сақталған контактілер тізімінде сақталған нөмірді түрту

ар

қылы немесе қоңыраулар журналында телефон нөмірін түрту арқылы қоңырау шалуыңызға

болады. Контакт н

өмірінің немесе атының бір бөлігін енгізіп, шығатын ұсыныстардан таңдау

ар

қылы контактілер тізімдері мен қоңырау журналдарынан нөмірлерді жылдам табу үшін зерделі

теру функциясын пайдалана аласыз. Бейне

қоңырау соғу үшін құрылғыдағы Duo™ бейне чат

қолданбасын пайдалануға болады.

1

Қосымша опцияларды көру

2

Н

өмірді жою

3

Н

өмір теру тақтасы

4

Қоңырау түймесі

Теру тақтасын ашу үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

белгішесін тауып, т

үртіңіз.

3

Теру та

қтасы пайда болмаса, белгішесін түртіңіз.

Телефон нөмірін теру үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

қолданбасын тауып, түртіңіз.

3

Қоңыраулар журналы көрсетілсе, теру тақтасын көрсету үшін белгішесін түртіңіз.

4

Телефон н

өмірін енгізіп, белгішесін түртіңіз.

5

Есептік жазбаны та

ңдау диалогтық терезесінде SIM картасын таңдаңыз.

Қате енгізілген нөмірді жою үшін

белгішесін түртіңіз.

Smart теру арқылы қоңырау шалу үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

қолданбасын тауып, түртіңіз.

3

Қоңыраулар журналы көрсетілсе, теру тақтасын көрсету үшін белгішесін түртіңіз.

4

Теру та

қтасының көмегімен қоңырау шалынатын контактіге сәйкес келетін әріптерді

немесе сандарды енгізі

ңіз. Әр әріпті немесе санды тергенде мүмкін сәйкестік тізімі

к

өрсетіледі.

5

Қоңырау шалғыңыз келетін контактіні түртіңіз.

6

SIM картасын та

ңдаңыз.

71

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Халықаралық қоңырау соғу үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

қолданбасын тауып, түртіңіз. Қоңыраулар журналы көрсетіледі.

3

Теру та

қтасын көрсету үшін белгішесін түртіңіз.

4

0 санын «+» та

ңбасы шыққанға дейін түртіп, ұстап тұрыңыз.

5

Ел кодын, аума

қ кодын (басында нөлдерсіз), содан кейін телефон нөмірін енгізіңіз. Содан

кейін белгішесін т

үртіңіз.

6

Есептік жазбаны та

ңдау диалогтық терезесінде SIM картасын таңдаңыз.

Негізгі экранға тікелей теру нөмірін қосу үшін

1

Құрылғы дірілдегенше және теңшеу мәзірі ашылғанша Негізгі экран экранында бос

аума

қты түртіп ұстап тұрыңыз.

2

Те

ңшеу мәзірінде Виджеттер > Төте жолдар тармағын түртіңіз.

3

Қолданбалар тізімін айналдырып, Тікелей теру қолданбасын таңдаңыз.

4

Тікелей теру н

өмірі ретінде қолданылатын контактіні және нөмірді таңдаңыз.

Телефон нөміріңізді көрсету немесе жасыру

Қоңырау соққан кезде қоңырауды қабылдаушылардың құрылғыларында телефон нөміріңізді

к

өрсету немесе жасыру мүмкіндігін таңдауға болады.

Телефон нөмірін көрсету немесе жасыру үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қоңырау тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

SIM картасын та

ңдаңыз.

4

Қосымша параметрлер > Шалушы идентификаторы тарма

ғын түртіп,

опцияны та

ңдаңыз.

Бұл опцияны кейбір операторлар қамтамасыз етпейді.