Sony Xperia XA1 Dual SIM - Наоѓање на идентификацискиот број на уредот

background image

Наоѓање на идентификацискиот број на уредот

Вашиот уред има единствен идентификациски број. Овој број се спомнува како IMEI (International
Mobile Equipment Identity). Треба да чувате копија од овој број. Може да ви треба, на пример, кога
ќе пристапите до услугата за поддршка Xperia™ Care да го регистрирате својот уред. Исто така,
доколку ви го украдат уредот, некои мрежни оператори може да го користат овој број за да го
прекинат пристапот на уредот до мрежата во вашата земја или регион.

Уредите со две SIM-картички имаат два броја IMEI, по еден за секој отвор за SIM-
картичка.

Прегледување на броевите IMEI на лентата за етикети

1

Отворете го капакот на отворот за нано SIM-картичката и мемориската картичка.

2

Отстранете го држачот за SIM/мемориска картичка.

3

Влечете ја лентата нанадвор со нокотот. Броевите IMEI се прикажан(и) на лентата.

Броевите IMEI може да ги видите и ако го отворите телефонскиот бирач и внесете

*#06#

.

Прегледување на броевите IMEI преку поставките на уредот

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Поставки > За телефонот > Статус > Информации за
IMEI
.

19

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.