Sony Xperia XA1 Dual SIM - Информации за упатството за корисникот

background image

Информации за упатството за корисникот

Ова е упатство за корисникот на Xperia™ XA1 за верзијата на софтверот на Android™ 7.0.
Доколку не сте сигурни која верзија на софтверот се извршува на вашиот уред, може да проверите
во менито Поставки.

Ажурирањата на системот и апликациите може да ги прикажуваат функциите во уредот на
поразличен начин од тоа што се опишани во упатството за корисникот. Верзијата на
Android™ може да не биде засегната од ажурирањето. За повеќе информации за
ажурирањата на софтверот, погледнете во Ажурирање на уредот на страницата 40.

Проверка на тековната верзија од софтверот на уредот

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете Поставки > За телефонот > Верзија на Android™.

Наоѓање на бројот на моделот и името на уредот

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете .
Се прикажуваат бројот на моделот и името на уредот.

Ограничувања на услугите и функциите

Некои од услугите и функциите опишани во ова упатство за корисникот може да не се поддржани
во сите држави или региони или од сите мрежи или обезбедувачи на услуги. GSM-меѓународниот
број за итни случаи може секогаш да се користи во сите држави, региони, мрежи и од страна на
сите обезбедувачи на услуги под услов уредот да е поврзан на мобилната мрежа. Контактирајте
со мрежниот оператор или со обезбедувачот на услуги за да ја одредите достапноста на одредена
услуга или функција и дали се наплаќаат дополнителни трошоци за пристап или за користење.
Треба да имате пристап до интернет за да користите одредени функции и апликации опишани во
ова упатство. Може да направите трошоци за конекцијата со податоци кога се поврзувате на
интернет од уредот. Контактирајте со обезбедувачот на безжични услуги за повеќе информации.