Sony Xperia XA1 Dual SIM - Контрола на користењето податоци

background image

Контрола на користењето податоци

Може да го следите количеството податоци што ги испраќа и прима уредот во даден период преку
конекцијата со мобилни податоци или преку Wi-Fi конекцијата. На пример, може да го прегледате
количеството податоци што го користат одделните апликации. Може да поставите
предупредувања и ограничувања за податоците пренесени преку конекцијата со мобилни
податоци за да избегнете дополнителни трошоци.

Прилагодувањето на поставките за користење податоци може да ви помогне да имате
поголема контрола врз користењето податоци, но не може да гарантира дека ќе се
спречат дополнителни трошоци.

Како да помогнете да се намали користењето податоци

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Поставки > Користење податоци > Штедач на
интернет
.

3

Допрете го лизгачот за да ја вклучите или исклучите функцијата.

53

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Вклучување или исклучување сообраќај на податоци

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Поставки > Користење податоци.

3

Допрете го лизгачот Моб. сообраќај на подат. за да го вклучите или исклучите
сообраќајот на податоци.

Кога сообраќајот на податоци е исклучен, вашиот уред сè уште може да воспоставува Wi-
Fi и Bluetooth® конекции.

Поставување предупредување за користењето податоци

1

Проверете дали е вклучен сообраќајот на мобилни податоци.

2

Од својот Почетен екран, допрете .

3

Пронајдете и допрете Поставки > Користење податоци > Циклус за наплата.

4

За да поставите ниво за предупредување, допрете Предупредување за
податоците
, внесете го ограничувањето за податоци и допрете ПОСТАВИ. Кога
количеството на сообраќајот на податоци ќе го достигне поставеното ниво, ќе добиете
предупредување.

Поставување ограничување за мобилните податоци

1

Проверете дали е вклучен сообраќајот на мобилни податоци.

2

Од својот Почетен екран, допрете .

3

Пронајдете и допрете Поставки > Користење податоци.

4

Допрете го лизгачот покрај Постави ограничување на податоци.

Откако користењето мобилни податоци ќе го достигне поставеното ограничување,
сообраќајот на мобилни податоци на уредот се исклучува автоматски.

Контрола на користењето податоци од страна на одделните апликации

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Поставки > Апликации.

3

Допрете на апликацијата што сакате да ја контролирате и потоа допрете Користење
податоци
.

Промената на поставките за користење податоци на одделни апликации може да влијае
врз нивната изведба.

Проверка на користењето податоци

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Поставки > Користење податоци.

3

За да ги прегледате информациите за количината на податоци пренесени преку
конекцијата со мобилни податоци, допрете на Користење мобилни податоци.

4

За да ги прегледате информациите за количината на податоци пренесени преку Wi-Fi
конекција, допрете на Потрошен сообраќај на податоци преку Wi-Fi.