Sony Xperia XA1 Dual SIM - Фотографирање и снимање видеа

background image

Фотографирање и снимање видеа

1

Леќа на предната камера

2

Одбирање режим на снимање

3

Префрлување меѓу предната и главната камера

4

Зумирање или одзумирање

5

Копче за камерата – активирање на камерата/фотографирање/снимање видеа

6

Прегледување фотографии и видеа

7

Зачувување локации

8

Копче за блендата – фотографирајте или снимајте видеа

9

Враќање еден чекор назад или излез од камерата

10

Поставки за режимот на снимање

11

Поставки за блицот

Фотографирање од екранот при заклучување

1

За да го активирате екранот, кратко притиснете го копчето за вклучување .

2

За да ја активирате камерата, допрете го и задржете го , а потоа преместете го каде
било со поминување со прстот.

3

Откако камерата ќе се отвори, допрете .

Може да ја активирате камерата кога екранот е заклучен и неактивен. Целосно
притиснете го копчето за камерата за да го направите ова. Притиснете повторно за да
фотографирате.

Фотографирање со помош на копчето за камерата

1

Активирајте ја камерата.

2

Притиснете го копчето за камерата до долу.

Правење селфи со предната камера

1

Активирајте ја камерата.

2

Допрете

.

3

За да фотографирате, притиснете го копчето за камерата.

Користење на блицот од фотоапаратот

1

Кога камерата е отворена, допрете .

2

Одберете ја посакуваната поставка за блицот.

3

Фотографирајте.

98

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Користење на функцијата за зумирање

Кога камерата е отворена, штипнете го или разделете го екранот на камерата.

Може да го користите и копчето за јачина на звукот со притискање нагоре или надолу. За
да ја вклучите оваа функција, допрете , потоа допрете Повеќе > Копч. за јач. на
звук за
.

Снимање видеа користејќи го копчето за камерата

1

Активирајте ја камерата.

2

Поминете со прстот на екранот за да одберете

.

3

За да започнете со снимање на видео, притиснете го копчето за камерата.

4

За да го прекинете снимањето, повторно притиснете го копчето за камерата.

Снимање видео

1

Активирајте ја камерата.

2

Ако не е одбран видеорежимот, поминете со прстот на екранот за да одберете

.

3

Насочете ја камерата кон субјектот.

4

За да започнете да снимате, допрете .

5

За да паузирате кога снимате видео, допрете . За да продолжите да снимате, допрете

.

6

За да прекинете да снимате, допрете .

Фотографирање додека се снима видео

За да фотографирате додека се снима видео, допрете . Фотографијата се прави веднаш
штом ќе го пуштите копчето на камерата.

Прегледување на фотографиите и видеата

1

Активирајте ја камерата, потоа допрете ја малата слика за се отвори фотографијата или
видеото.

2

Потчукнете налево или надесно за да ги прегледате своите фотографии и видеа.

Бришење фотографија или видео

1

Пронајдете ги фотографијата или видеото што сакате да ги избришете.

2

Допрете го екранот за да се прикаже алатникот.

3

Допрете .

4

Допрете ИЗБРИШИ за да потврдите.