Sony Xperia XA1 Dual SIM - Пристапување до поставки

background image

Пристапување до поставки

Видете ги и изменете ги поставките на својот уред од менито Поставки. До менито Поставки се
пристапува од екранот со апликации и од панелот Брзи поставки.

Отворање на менито за поставки на уредот од екранот со апликации

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Поставки.

Прегледување на информациите за уредот

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Поставки > За телефонот.

Пристапување до паното со брзи поставки

Повлечете ја лентата за статус надолу со два прста.

Исклучување на светилката

1

Повлечете ја лентата за статус надолу со два прста.

2

Допрете .

Одбирање на поставките за прикажување во паното со брзи поставки

1

Повлечете ја лентата за статус целосно надолу со два прста, а потоа допрете Уреди.

2

Во делот на дното од екранот, допрете ја и држете ја иконата за брзи поставки што сакате
да ја додадете, потоа влечете и пуштете ја во горниот дел од екранот.

Преуредување на паното со брзи поставки

1

Повлечете ја лентата за статус целосно надолу, па допрете Уреди.

2

Допрете ја и задржете ја иконата, а потоа преместете ја на саканата местоположба.