Sony Xperia XA1 Dual SIM - Користење на уредот како паричник

background image

Користење на уредот како паричник

Може да го користите вашиот уред за да плаќате за производите без да посегнете по вистинскиот
паричник и да управувате со сите платежни услуги на едно место. Кога вршите плаќање,
запомнете да ја вклучите функцијата NFC пред да го допрете вашиот уред до читачот на картички.
За повеќе информации за NFC, видете NFC на страницата 120.

NFC-плаќањата се поддржани само ако во отворот 1 за SIM-картичка вметнете SIM-
картичка со вклучен NFC. Покрај тоа, услугите за мобилно плаќање може да не се
достапни во вашиот регион.

Управување со платежните услуги

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Поставки > Повеќе > Допрете и платете. Се појавува листа
на платежни услуги.

3

Управувајте со платежните услуги по ваша желба, на пример, може да ја промените
стандардната платежна услуга.

124

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.