Sony Xperia XA1 Dual SIM - Тековни повици

background image

Тековни повици

1

Завршување повик

2

Упатување втор повик

3

Ставање на тековниот повик на чекање или вчитување повик на чекање

4

Внесување DTMF-цифри во текот на повикот

5

Исклучување на звукот на микрофонот во текот на повикот

73

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

6

Вклучување на звучникот во текот на повикот

Менување на јачината на звукот во текот на повик

Притиснете го копчето за јачина на звук нагоре или надолу.