Sony Xperia XA1 Dual SIM - Прикажување датотеки на друг уред со помош на Cast

background image

Прикажување датотеки на друг уред со помош на Cast

Може да пренесувате мултимедијална содржина од вашиот уред на друг уред поврзан на истата
Wi-Fi мрежа. Приемниот уред мора да може да функционира како прикажувач на дигитални
медиуми (DMR) и да репродуцира содржина примена од вашиот уред. ТВ-приемник или компјутер
со Windows® 7 или понова верзија се примери за уреди DMR.

Прикажување фотографии или видеа на клиентски уред со помош на Cast

1

Проверете дали правилно е поставен уредот со DMR клиент и дали е поврзан со истата
Wi-Fi мрежа како и вашиот уред.

2

Од својот Почетен екран, допрете .

3

Пронајдете и допрете Албум.

4

Пребарајте ги и отворете ги фотографиите или видеата што сакате да ги прегледате.

5

Поминете на лентата за статус со два прста надолу, па допрете и одберете го уредот
со којшто ќе ја споделите содржината.

6

За да престанете со споделување на фотографијата или видеото со клиентскиот уред,
допрете и потоа одберете Запри го емитувањето.

Кога ќе допрете на

, во листата може да ги видите прикажани и уредите на Google

Cast.

118

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Репродуцирање песна на клиентски уред со користење на Cast

1

Проверете дали правилно е поставен уредот со DMR клиент и дали е поврзан со истата
Wi-Fi мрежа како и вашиот уред.

2

Од својот Почетен екран, допрете , па пронајдете и допрете .

3

Одберете музичка категорија и пребарајте ја песната што сакате да ја споделите, па
допрете ја.

4

Допрете и одберете клиентски уред за да ја споделите содржината. Песната ќе почне
да се репродуцира на уредот што ќе го одберете.

5

За да се исклучите од клиентскиот уред, допрете и одберете Запри го
емитувањето
.

Кога ќе допрете на

, во листата може да ги видите прикажани и уредите на Google

Cast.