Sony Xperia XA1 Dual SIM - Часовник

background image

Часовник

Може да поставите еден или неколку аларми и да ја користите која било звучна датотека зачувана
на уредот како сигнал за алармот. Алармот не се огласува ако уредот е исклучен.
Прикажаниот формат на времето на алармот е ист со форматот што го одбравте за општите
поставки за времето, на пример, 12-часовен или 24-часовен.

1

Пристапете до картичката за аларми

2

Пристапете до картичката за светски часовник

127

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

3

Пристапете до картичката за стоперка

4

Пристапете до картичката за тајмер

5

Прикажете ги опциите за тековната картичка

6

Отворете ги поставките за датум и време

7

Вклучете го или исклучете го алармот

8

Додајте нов аларм

Поставување нов аларм

1

Од почетниот екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Часовник.

3

Допрете .

4

Допрете Време и одберете ја посакуваната вредност.

5

Допрете OK.

6

Ако сакате, уредете ги поставките за другите аларми.

7

Допрете ЗАЧУВАЈ.

Одложување аларм кога ќе се вклучи

Допрете ОДЛОЖИ.

Исклучување на алармот кога ќе се вклучи

Влечете го надесно.

За да исклучите одложен аларм, може да ја повлечете лентата за статус надолу за да го
отворите паното со известувања, а потоа допрете .

Уредување постоечки аларм

1

Пронајдете и допрете Часовник, потоа допрете го алармот што сакате да го уредите.

2

Направете ги саканите промени.

3

Допрете ЗАЧУВАЈ.

Вклучување или исклучување на алармот

Пронајдете и допрете Часовник, потоа допрете го лизгачот за алармот што сакате да
вклучите или исклучите.

Бришење аларм

1

Пронајдете и допрете Часовник, потоа допрете го и држете го алармот што сакате да го
избришете.

2

Допрете Избриши аларм, потоа допрете ДА.

Поставување звук за алармот

1

Пронајдете и допрете Часовник, потоа допрете го алармот што сакате да го уредите.

2

Допрете Звук на алармот и одберете опција или допрете и одберете музичка
датотека.

3

Допрете ГОТОВО, потоа допрете ЗАЧУВАЈ.

За повеќе информации за прилагодување на нивоата за јачина на звукот за алармот,
видете Поставки за јачина на звук на страницата 59.

Прилагодување на нивото за јачина на звукот за алармот

1

Пронајдете и допрете Часовник, потоа допрете го алармот што сакате да го уредите.

2

Повлечете го лизгачот за јачина на звукот под Јач. на звук на аларм до саканата
положба.

3

Допрете ЗАЧУВАЈ.

128

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Поставување повторувачки аларм

1

Пронајдете и допрете Часовник, потоа допрете го алармот што сакате да го уредите.

2

Допрете Повтори.

3

Обележете ги полињата за избирање за соодветните денови, потоа допрете OK.

4

Допрете ЗАЧУВАЈ.

Активирање на функцијата за вибрирање за алармот

1

Пронајдете и допрете Часовник, потоа допрете го алармот што сакате да го уредите.

2

Допрете го лизгачот Вибрирање за да ја вклучите или исклучите функцијата.

3

Допрете ЗАЧУВАЈ.

Поставување на однесувањето на страничните копчиња

1

Пронајдете и допрете Часовник, потоа одберете го алармот што сакате да го уредите.

2

Допрете Функција на стран. копчиња, потоа одберете го посакуваното однесување
на страничните копчиња кога ќе ги притиснете за време на алармот.

3

Допрете ЗАЧУВАЈ.

129

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.