Sony Xperia XA1 Dual SIM - Tryb Nie przeszkadzać

background image

Tryb Nie przeszkadzać

Można ustawić w urządzeniu tryb „nie przeszkadzać” i ręcznie określić czas aktywności

tego trybu. Można również skonfigurować urządzenie tak, aby automatycznie

przechodziło w tryb „nie przeszkadzać”.

Jak włączyć tryb Nie przeszkadzać

1

Aby otworzyć panel Szybkie ustawienia, przeciągnij pasek stanu do końca w dół

dwoma palcami.

2

Znajdź i stuknij pozycję .

3

Wybierz opcję, a następnie stuknij pozycję

Gotowe.

Jak szybko przełączać tryb Nie przeszkadzać, tryb wibracji i tryb dźwięku

1

Naciśnij górną lub dolną część klawisza głośności, aż pojawi się ikona ,

lub

.

2

Stuknij pozycję

lub , aby szybko przełączyć tryby wibracji i dźwięku. Aby

włączyć tryb Nie przeszkadzać, naciśnij w trybie wibracji dolną część klawisza

głośności.

60

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak zaplanować odstępy czasu w trybie Nie przeszkadzać

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Dźwięk > Nie przeszkadzać >

Automatyczne reguły.

3

Wybierz czas lub zdarzenie, kiedy według harmonogramu ma być włączany tryb

Nie przeszkadzać (Weekend, Noc poza weekendem, Zdarzenie), lub stuknij

pozycję , aby dodać nową regułę.

4

Wprowadź nazwę reguły, a następnie stuknij pozycję

OK.

5

Znajdź i stuknij pozycję

Dni, zaznacz pola wyboru odpowiednich dni, a następnie

stuknij pozycję

GOTOWE.

6

Aby dostosować godzinę rozpoczęcia, stuknij pozycję

Godzina rozpoczęcia,

wybierz wartość, a następnie stuknij pozycję

OK.

7

Aby dostosować godzinę zakończenia, stuknij pozycję

Godzina zakończenia,

wybierz wartość, a następnie stuknij pozycję

OK. Urządzenie pozostaje w trybie

Nie przeszkadzać w wybranym okresie.

Ustawianie wyjątków w trybie Nie przeszkadzać

Możesz określić, które typy powiadomień mogą generować dźwięk w trybie Nie

przeszkadzać, a także filtrować wyjątki na podstawie osób przesyłających

powiadomienia. Najczęstsze typy wyjątków:

Zdarzenia i przypomnienia

Połączenia

Wiadomości

Alarmy

Jak skojarzyć wyjątki z określonymi typami kontaktów

1

Na ekranie głównym stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Dźwięk > Nie przeszkadzać >

Zezwól tylko na priorytetowe.

3

Stuknij pozycję

Połączenia lub Wiadomości.

4

Wybierz jedną z opcji.