Sony Xperia XA1 Dual SIM - Všeobecné nastavenia fotoaparátu

background image

Všeobecné nastavenia fotoaparátu

Režimy snímania

Vyberte si zo širokej ponuky režimov snímania a aplikácií pre fotoaparát. Ak medzi nimi

chcete prepínať, stačí potiahnuť prstom doľava alebo doprava po obrazovke fotoaparátu.

Manuálne
Umožňuje manuálne upravovať nastavenia fotoaparátu, ako je rozlíšenie,

vyváženie bielej farby a ISO.

Superior Auto
Umožňuje optimalizovať nastavenia tak, aby vyhovovali každej scéne.

Videokamera
Manuálna úprava nastavení videa tak, aby vyhovovali ktorejkoľvek scéne.

Aplikácie fotoaparátu
Umožňuje manuálny výber aplikácií fotoaparátu.

Ďalšie informácie o tom, ako robiť lepšie fotografie, nájdete na stránke

support.sonymobile.com

.

98

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Aplikácie fotoaparátu

Efekt AR
Umožňuje fotografovať alebo nahrávať videá s virtuálnymi scénami a postavami.

Kreatívny efekt
Umožňuje použiť vo fotografiách a videách rôzne efekty.

Sound Photo
Umožňuje fotografovať so zvukom v pozadí.

Panoramatické obrázky
Umožňuje snímať širokouhlé a panoramatické fotografie.

Timeshift burst
Umožňuje nájsť najlepšiu fotografiu zo sekvenčného snímania.

Panoráma

Jednoduchým stlačením a posúvaním môžete vytvárať širokouhlé a panoramatické

fotografie.

Panoramatické fotografovanie

1

Zapnite fotoaparát.

2

Potiahnutím prstom po obrazovke vyberte ikonu

a potom .

3

Stlačte tlačidlo fotoaparátu a zariadením pomaly a rovnomerne pohybujte v smere

zobrazenom na obrazovke.

Automatické rozpoznávanie tvárí

Fotoaparát automaticky rozpoznáva tváre a zobrazuje ich v ráme. Farebný rámik

označuje tvár, na ktorú sa zaostrí. Fotoaparát zaostrí na tvár, ktorá je najbližšie k stredu

fotoaparátu. Ťuknutím na jeden z rámikov môžete vybrať inú tvár, na ktorú chcete

zaostriť.

Automatické snímanie

Ak chcete pomocou niektorej z ďalej uvedených možností automaticky snímať fotografie,

zapnite funkciu automatického snímania.

Ručná uzávierka

Otočením dlane k fotoaparátu zapnite samospúšť, aby ste mohli v režimoch snímania

Manuálne a Superior

Auto fotografovať autoportréty.

Smile Shutter

Na vyfotografovanie tváre práve vtedy, keď sa usmieva, použite technológiu Smile Shutter™. Fotoaparát

rozpoznáva až päť tvárí a vyberie jednu, na ktorú sa pri rozpoznávaní úsmevu zameria a automaticky zaostrí.

Keď sa vybratá tvár usmeje, fotoaparát ju automaticky odfotografuje.

Vypnutý

Keď je automatické snímanie vypnuté, fotografovať môžete tlačidlom uzávierky alebo tlačidlom fotoaparátu.

Pomocou funkcie

Ručná uzávierka sa robia iba autoportréty.

99

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Zapnutie funkcie Smile Shutter™

1

Zapnite fotoaparát.

2

Ťuknite na ikonu .

3

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Automatické snímanie > Smile Shutter.

4

Keď je fotoaparát otvorený a je zapnutá funkcia

Smile Shutter, nasmerujte

fotoaparát na snímaný objekt. Fotoaparát si vyberie tvár, na ktorú zaostrí.

5

Tvár sa zobrazí vo farebnom rámčeku a fotografia sa urobí automaticky hneď po

nájdení tváre.

6

Ak nezaregistruje žiadny úsmev, urobte fotografiu manuálne stlačením tlačidla

fotoaparátu.

Zapnutie manuálnej uzávierky

1

Zapnite fotoaparát.

2

Ťuknutím na ikonu

prepnite na predný fotoaparát.

3

Ťuknite na ikonu .

4

Ťuknite na položku

Ďalšie položky.

5

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Automatické snímanie > Ručná uzávierka.

Uloženie fotografie s geografickou polohou

Ak chcete k fotografiám pridávať údaje o geografickej polohe, tzn. uložiť približnú

geografickú polohu pri snímaní, zapnite funkciu Uložiť polohu. Geografická poloha sa

určuje pomocou bezdrôtových sietí alebo technológie GPS.
Zobrazenie symbolu na obrazovke fotoaparátu znamená, že funkcia ukladania polohy

je zapnutá, no geografická poloha sa nezistila. Keď sa zobrazí symbol , funkcia

ukladania polohy je zapnutá a geografická poloha je k dispozícii, takže k fotografii sa

môže pridať geografické označenie. Keď sa nezobrazuje ani jeden z týchto dvoch

symbolov, funkcia ukladania polohy je vypnutá.

Zapnutie geoznačiek

1

Zapnite fotoaparát.

2

Ťuknite na ikonu .

3

Funkciu zapnite alebo vypnite ťuknutím na položku

Ďalšie položky a potom na

jazdec vedľa položky

Ukladanie údajov o polohe.

4

Keď zapínate geoznačky a nie sú zapnuté služby určovania polohy, zobrazí sa

výzva na zapnutie týchto služieb. Ťuknite na tlačidlo

OK a potom na jazdec

Poloha.

Snímanie dotykom

Pri použití funkcie snímania dotykom stačí ťuknúť kdekoľvek na displeji fotoaparátu a

fotografia je hotová.

Zapnuté

Iba predný fotoaparát

Vypnutý

Nastavenie dotykom

Dotykom na obrazovku vyberte oblasť, na ktorú chcete pri fotografovaní zaostriť.

Iba zaostrenie

Zaostrenie a jas

Táto funkcia je dostupná iba v režime

Superior Auto.

Automatická ukážka fotografií

Môžete si nastaviť zobrazenie ukážky fotografií hneď po ich nasnímaní.

100

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Zapnuté

Po nasnímaní fotografie sa v pravom dolnom rohu obrazovky na 3 sekundy zobrazí ukážka fotografie.

Iba predný fotoaparát

Po nasnímaní fotografie sa v pravom dolnom rohu obrazovky na 3 sekundy zobrazí ukážka fotografie.

Vypnutý

Fotografia alebo video sa po nasnímaní uloží bez zobrazenia ukážky.

Využitie tlačidla hlasitosti

Vyberte si, ako chcete tlačidlo hlasitosti využívať pri fotografovaní.

Priblíženie

Použitie tlačidla hlasitosti na priblíženie alebo vzdialenie obrazu.

Hlasitosť

Použitie tlačidla hlasitosti na úpravu hlasitosti upozornení, signálov zvonenia a hudby.

Uzávierku

Použitie tlačidla hlasitosti na fotografovanie.

Zvuk

Keď urobíte fotografiu alebo začnete nahrávať video, z fotoaparátu sa ozve zvuk

uzávierky. Ak použijete samospúšť, ozve sa séria pípnutí, ktoré signalizujú odpočítavanie.

Tieto zvuky môžete zapnúť alebo vypnúť.

Ukladanie údajov

Môžete si vybrať, či sa majú údaje ukladať na vymeniteľnú kartu SD alebo na interný

ukladací priestor zariadenia.

Interný ukladací priestor

Fotografie a videá sa ukladajú do pamäte zariadenia.

Karta SD

Fotografie a videá sa ukladajú na kartu SD.

Mriežka

Aby ste pri fotografovaní ľahšie našli pre fotografiu tú správnu kompozíciu, môžete ako

vizuálnu pomôcku použiť mriežku.

Mriežka sa zobrazuje iba na obrazovke fotoaparátu pri fotografovaní, na výslednej fotografii ju

nevidno.

Rýchle spustenie

Ak chcete spustiť fotoaparát, keď je obrazovka uzamknutá, použite nastavenia rýchleho

spustenia.

Iba spustiť

Keď je toto nastavenie aktivované, stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu môžete fotoaparát spustiť, keď

je obrazovka uzamknutá.

Spustiť a snímať

Keď je toto nastavenie aktivované, stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu môžete fotoaparát spustiť

a automaticky nasnímať fotografiu, keď je obrazovka uzamknutá.

Spustiť a nahrať video

Keď je toto nastavenie aktivované, stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu môžete fotoaparát spustiť

a začať snímať video, keď je obrazovka uzamknutá.

Vypnutý

101

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Nastavenie farby a jasu

1

Zapnite fotoaparát.

2

Ťuknite na položky >

Farba a jas.

3

Posunutím jazdcov do želaných pozícií nastavte farbu a jas.

Toto nastavenie je dostupné iba v režimoch Superior Auto a Videokamera.

Vyváženie bielej farby, zaostrenie, expozícia a rýchlosť uzávierky

Funkcia vyváženia bielej, ktorá je dostupná iba v režime snímania

Manuálne, upravuje

vyváženie farieb podľa svetelných podmienok. Expozíciu môžete upraviť aj manuálne v

rozsahu –2,0 EV až +2,0 EV. Keď je zobrazená ikona , môžete napríklad zvýšiť jas

obrázka alebo znížiť celkovú úroveň expozície ťuknutím na znamienko plus alebo mínus.

Zostrenie a rýchlosť uzávierky sa dajú nastaviť manuálne alebo automaticky.

Vyváž. bielej far.

Automaticky
Automatické nastavenie vyváženia farieb.

Žiarovka
Nastavenie vyváženia farieb pri osvetlení teplým svetlom,

napríklad pri svetle žiaroviek.

Žiarivkové svetlo
Nastavenie vyváženia farieb pri žiarivkovom svetle.

Denné svetlo
Nastavenie vyváženia farieb pri slnečnom svetle vo

vonkajšom prostredí.

Zamračené
Nastavenie vyváženia farieb pri oblačnom počasí.

Automatické zaostrenie

(AF)

Automatické nastavenie zaostrenia.

Manuálne zaostrenie

(MF)

Manuálne nastavenie zaostrenia.

SS auto

Automatické nastavenie rýchlosti uzávierky.

SS 1/8

Manuálne nastavenie rýchlosti uzávierky.