Sony Xperia XA1 Dual SIM - Bezdrôtová technológia Bluetooth®

background image

Bezdrôtová technológia Bluetooth®

Pomocou funkcie Bluetooth® môžete odosielať súbory do iných zariadení

kompatibilných s technológiou Bluetooth® alebo môžete pripojiť handsfree príslušenstvo.

Spojenia pomocou funkcie Bluetooth® fungujú najlepšie do vzdialenosti 10 metrov

(33 stôp) a bez pevných prekážok medzi zariadeniami. V niektorých prípadoch musíte

zariadenie manuálne spárovať s inými zariadeniami Bluetooth®.

Spolupráca a kompatibilita medzi zariadeniami Bluetooth® môže byť rôzna.

Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, každý používateľ môže zmeniť nastavenia

Bluetooth® a zmeny ovplyvňujú všetkých používateľov.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth

®

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na

Nastavenia > Bluetooth.

3

Ťuknutím na jazdec

Bluetooth zapnite alebo vypnite príslušnú funkciu.

Pomenovanie zariadenia

Svojmu zariadeniu môžete dať názov. Tento názov sa zobrazí v iných zariadeniach po
zapnutí funkcie Bluetooth

®

a nastavení telefónu na viditeľný.

Pomenovanie zariadenia

1

Skontrolujte, či je zapnutá funkcia Bluetooth

®

.

2

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

3

Vyhľadajte a ťuknite na

Nastavenia > Bluetooth.

4

Ťuknite na ikonu >

Premenovať toto zariadenie.

5

Zadajte názov zariadenia.

6

Ťuknite na položku

PREMENOVAŤ.

Párovanie s iným zariadením Bluetooth

®

Keď spárujete svoje zariadenie s iným zariadením, môžete svoje zariadenie pripojiť
napríklad k náhlavnej súprave Bluetooth

®

alebo k súprave Bluetooth

®

do auta a používať

tieto prídavné zariadenia na zdieľanie hudby.

Po spárovaní vášho zariadenia s iným zariadením Bluetooth

®

si vaše zariadenie

párovanie zapamätá. Pri prvom párovaní zariadenia so zariadením Bluetooth

®

môže byť

potrebné zadať prístupový kód. Zariadenie automaticky vyskúša predvolený prístupový

kód 0000. Ak tento kód nefunguje, prístupový kód zariadenia vyhľadajte v používateľskej
príručke k zariadeniu Bluetooth

®

. Pri ďalšom prepájaní zariadenia s týmto zariadením

Bluetooth

®

nebude nutné znova zadať prístupový kód.

Niektoré zariadenia Bluetooth

®

, napríklad väčšina náhlavných súprav Bluetooth

®

, vyžadujú,

aby ste to druhé zariadenie spárovali aj sa k nemu pripojili.

Zariadenie môže byť spárované s viacerými zariadeniami Bluetooth

®

, ale naraz ho môžete

pripojiť iba k jednému profilu Bluetooth

®

.

121

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Párovanie zariadenia s iným zariadením Bluetooth

®

1

Zariadenie, s ktorým chcete párovať, musí mať aktivovanú funkciu Bluetooth

®

a musí byť viditeľné pre ostatné zariadenia Bluetooth

®

.

2

V zobrazení

Plocha zariadenia ťuknite na .

3

Vyhľadajte a ťuknite na

Nastavenia > Bluetooth.

4

Ťuknutím na jazdec

Bluetooth zapnite príslušnú funkciu. Zobrazí sa zoznam

dostupných zariadení Bluetooth

®

.

5

Ťuknite na zariadenie Bluetooth

®

, s ktorým chcete párovať.

6

V prípade potreby zadajte prístupový kód alebo potvrďte rovnaký prístupový kód v

oboch zariadeniach.

Pripojenie zariadenia k inému zariadeniu Bluetooth

®

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na

Nastavenia > Bluetooth.

3

Ťuknite na zariadenie Bluetooth

®

, ku ktorému sa chcete pripojiť.

Zrušenie párovania so zariadením Bluetooth

®

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na

Nastavenia > Bluetooth.

3

V časti

Párované zariadenia ťuknite na ikonu vedľa názvu zariadenia, s ktorým

chcete zrušiť párovanie.

4

Ťuknite na položku

ZABUDNÚŤ.

Odosielanie a prijímanie položiek s použitím technológie Bluetooth

®

Pomocou technológie Bluetooth

®

môžete zdieľať položky s inými zariadeniami

kompatibilnými s technológiou Bluetooth

®

, napríklad telefónmi alebo počítačmi.

Odosielať a prijímať môžete tieto typy položiek:

Fotografie a videá

Hudbu a iné zvukové súbory

Webové stránky

Odosielanie položiek cez Bluetooth

®

1

Prijímajúce zariadenie: Uistite sa, že funkcia Bluetooth

®

je zapnutá a že je

zariadenie viditeľné pre ostatné zariadenia Bluetooth

®

.

2

Odosielajúce zariadenie: Otvorte aplikáciu obsahujúcu položku, ktorú chcete

odoslať, a prejdite na túto položku.

3

V závislosti od aplikácie a odosielanej položky budete danú položku musieť

napríklad podržať, otvoriť a stlačiť ikonu .

4

Vyberte

Bluetooth.

5

Po zobrazení výzvy zapnite Bluetooth

®

.

6

Ťuknite na názov prijímacieho zariadenia.

7

Prijímajúce zariadenie: Ak sa zobrazí výzva, povoľte pripojenie.

8

Odosielajúce zariadenie: Ak sa zobrazí výzva, potvrďte prenos do prijímacieho

zariadenia.

9

Prijímajúce zariadenie: Prijmite prichádzajúcu položku.

122

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Príjem položiek pomocou technológie Bluetooth

®

1

Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth

®

zapnutá a viditeľná pre ďalšie zariadenia

s technológiou Bluetooth

®

.

2

Vysielacie zariadenie začne odosielať údaje do vášho zariadenia.

3

Ak sa zobrazí výzva, v obidvoch zariadeniach zadajte ten istý prístupový kód alebo

potvrďte ponúkaný prístupový kód.

4

Ak sa v zariadení zobrazí upozornenie o prichádzajúcom súbore, presuňte stavový

riadok smerom nadol a prenos súboru prijmite ťuknutím na upozornenie.

5

Ak chcete začať s presunom súboru, ťuknite na položku

Prijať.

6

Na zobrazenie procesu presunu presuňte stavový riadok smerom nadol.

7

Prijatú položku otvoríte, ak presuniete stavový riadok smerom nadol a ťuknete na

príslušné upozornenie.

Zobrazenie súborov prijatých cez Bluetooth®

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na

Nastavenia > Bluetooth.

3

Stlačte tlačidlo a vyberte

Zobraziť prijaté súbory.

123

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.