Sony Xperia XA1 Dual SIM - NFC

background image

NFC

Pomocou technológie Near Field Communication (NFC) môžete s inými zariadeniami

zdieľať dáta, ako sú videá, fotografie, adresy webových stránok, hudobné súbory či

kontakty. Takisto ju môžete použiť na skenovanie značiek, ktoré vám poskytnú ďalšie

informácie o výrobku alebo službe, ako aj značiek, ktoré v zariadení aktivujú určité

funkcie.
NFC je bezdrôtová technológia s maximálnym dosahom jeden centimeter, takže

zariadenia zdieľajúce údaje musia byť veľmi blízko pri sebe. NFC môžete používať až po

zapnutí funkcie NFC. Obrazovka vášho zariadenia musí byť aktívna.
Detekčná oblasť NFC je umiestnená na zadnej strane zariadenia. Priložte svoje zariadenie

blízko k ďalšiemu zariadeniu alebo k čítačke NFC tak, aby sa ich detekčné oblasti

navzájom dotýkali.

NFC nemusí byť k dispozícií vo všetkých krajinách alebo oblastiach. Pri použití niektorých

aplikácií môžu niektoré funkcie NFC zostať zapnuté aj vtedy, keď je zariadenie vypnuté. Nie

všetky zariadenia však túto funkciu podporujú.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie NFC

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na

Nastavenia > Ďalšie položky.

3

Ťuknite na jazdec

NFC.

Zdieľanie kontaktu s iným zariadením cez NFC

1

Uistite sa, že obidve zariadenia majú zapnutú funkciu NFC a že obe obrazovky sú

aktívne a odomknuté.

2

Ak chcete zobraziť kontakty, prejdite do zobrazenia

Plocha, ťuknite na a potom

na .

3

Ťuknite na kontakt, ktorý chcete zdieľať.

4

Svoje a prijímajúce zariadenie priložte k sebe tak, aby sa vzájomne dotýkali

detekčnými oblasťami NFC. Po prepojení zariadení sa zobrazí miniatúra kontaktu.

5

Ťuknutím na miniatúru spustite prenos.

6

Keď sa prenos dokončí, kontaktné údaje sa uložia v prijímajúcom zariadení a

zobrazia na jeho obrazovke.

119

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Zdieľanie hudobných súborov s iným zariadením cez NFC

1

Uistite sa, že vaše zariadenie aj prijímajúce zariadenie, majú zapnutú funkciu NFC

a že obe obrazovky sú aktívne a odomknuté.

2

Ak chcete otvoriť aplikáciu Hudba, ťuknite na ikonu , vyhľadajte ikonu a

ťuknite na ňu.

3

Vyberte hudobnú kategóriu a prejdite na skladbu, ktorú chcete zdieľať.

4

Ťuknite na skladbu, ktorú chcete prehrať. Prehrávanie skladby pozastavíte

ťuknutím na ikonu . Prenos funguje bez ohľadu na to, či sa skladba prehráva

alebo je pozastavená.

5

Skladba musí byť zobrazená na celej obrazovke.

6

Svoje a prijímajúce zariadenie priložte k sebe tak, aby sa vzájomne dotýkali

detekčnými oblasťami NFC. Po prepojení zariadení sa zobrazí miniatúra skladby.

7

Ťuknutím na miniatúru spustite prenos.

8

Keď sa prenos dokončí, hudobný súbor sa uloží v prijímajúcom zariadení.

9

Ak chcete hudobný súbor zobraziť, dvojitým ťuknutím na stavový riadok otvorte

panel upozornení a potom ťuknite na položku

Prenos bol dokončený.

Zdieľanie fotografie alebo videa s iným zariadením cez NFC

1

Uistite sa, že obidve zariadenia majú zapnutú funkciu NFC a že obe obrazovky sú

aktívne a odomknuté.

2

Ak chcete zobraziť fotografie a videá vo svojom zariadení, prejdite do zobrazenia

Plocha, ťuknite na a potom nájdite Album a ťuknite naň.

3

Ťuknite na fotografiu alebo video, ktoré chcete zdieľať.

4

Svoje a prijímajúce zariadenie priložte k sebe tak, aby sa vzájomne dotýkali

detekčnými oblasťami NFC. Po pripojení zariadení sa zobrazí miniatúra fotografie

alebo videa.

5

Ťuknutím na miniatúru spustite prenos.

6

Keď sa prenos dokončí, fotografia alebo video sa uloží v prijímajúcom zariadení.

Zdieľanie webovej adresy s iným zariadením cez NFC

1

Uistite sa, že obidve zariadenia majú zapnutú funkciu NFC a že obe obrazovky sú

aktívne a odomknuté.

2

V zobrazení

Plocha ťuknite na .

3

Ak chcete otvoriť webový prehliadač, vyhľadajte a ťuknite na ikonu .

4

Načítajte webovú stránku, ktorú chcete zdieľať.

5

Svoje a prijímajúce zariadenie priložte k sebe tak, aby sa vzájomne dotýkali

detekčnými oblasťami NFC. Po prepojení zariadení sa zobrazí miniatúra webovej

stránky.

6

Ťuknutím na miniatúru spustite prenos.

7

Po dokončení prenosu sa webová stránka zobrazí na obrazovke prijímajúceho

zariadenia.

Skenovanie značiek NFC

Zariadenie môže skenovať rôzne typy značiek NFC, aby získalo ďalšie informácie,

napríklad webovú adresu. Môže napríklad skenovať značky na plagátoch, reklamných

pútačoch alebo pri výrobku v maloobchodnej predajni.

Skenovanie značky NFC

1

Skontrolujte, či má vaše zariadenie zapnutú funkciu NFC a či je obrazovka aktívna

a odomknutá.

2

Zariadenie priložte nad značku tak, aby ste sa jej dotýkalo detekčnou oblasťou

NFC. Zariadenie značku oskenuje a zobrazí získaný obsah. Obsah otvoríte tak, že

naň ťuknete.

120

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Pripojenie ku kompatibilnému zariadeniu NFC

Zariadenie môžete pripájať k ďalším zariadeniam kompatibilným s technológiou NFC od

Sony, ako je napríklad reproduktor alebo slúchadlá. Ďalšie informácie o tomto type

pripojenia nájdete v používateľskej príručke k danému kompatibilnému zariadeniu.

Aby pripojenie fungovalo, možno budete musieť v obidvoch zariadeniach aktivovať funkciu Wi-

Fi alebo Bluetooth®.