Sony Xperia XA1 Dual SIM - Cilësimet e volumit

background image

Cilësimet e volumit

Ju mund ta rregulloni volumin e tonit të ziles për telefonatat në hyrje dhe njoftimet si dhe

për riprodhimin e muzikës dhe të videove.

Për të rregulluar volumin e tonit të ziles me tastin e volumit

Shtypeni tastin e volumit lart ose poshtë.

Për të rregulluar volumin e riprodhimit të mediave me tastin e volumit

Gjatë riprodhimit të muzikës ose shikimit të videos, shtypni tastin e volumit lart ose

poshtë kur ekrani është i kyçur.

Për të aktivizuar regjimin e dridhjes

Shtypni tastin e volumit lart ose poshtë deri sa të shfaqet

.

Për të rregulluar nivelet e volumit

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Tingulli.

3

Tërhiqni rrëshqitësit e volumit në pozicionet e dëshiruara.

Mund të shtypni po ashtu tastin e volumit lart ose poshtë dhe të trokitni lehtë

për të

rregulluar veçmas nivelet e volumit të tonit të ziles, riprodhimit të medias ose të alarmit.

58

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për ta cilësuar pajisjen që të dridhet për telefonatat në hyrje

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Tingulli.

3

Trokitni lehtë te rrëshqitësi

Dridhu edhe për telefonatat për të aktivizuar funksionin.

Për të cilësuar një ton zileje

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Tingulli > Toni i ziles së telefonit.

3

Përzgjidhni një opsion nga lista ose trokitni lehtë dhe përzgjidhni një skedar

muzike të ruajtur në pajisjen tuaj.

4

Për të konfirmuar, trokitni lehtë

U krye.

Për të përzgjedhur tingullin e njoftimit

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Tingulli > . Toni i paracaktuar i ziles për

njoftimet.

3

Përzgjidhni një opsion nga lista ose trokitni lehtë dhe përzgjidhni një skedar

muzike të ruajtur në pajisjen tuaj.

4

Për të konfirmuar, trokitni lehtë

U krye.

Disa aplikacione kanë tingujt e tyre specifikë të njoftimit, të cilët mund t'i përzgjidhni nga

cilësimet e aplikacionit.

Për të aktivizuar tonet e prekjes

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Tingulli > Tinguj të tjerë.

3

Trokitni lehtë te rrëshqitësit për të aktivizuar ose çaktivizuar tonet e ndryshme të

prekjes sipas dëshirës.