Sony Xperia XA1 Dual SIM - Përzgjedhja e rrjeteve celulare

background image

Përzgjedhja e rrjeteve celulare

Pajisja juaj mbështet përdorimin e dy rrjeteve të ndryshme në të njëjtën kohë. Mund të

përzgjidhni nga kombinimet e mëposhtme të regjimit të rrjetit kur dy karta SIM janë të

futura në pajisjen tuaj:

Një rrjet WCDMA

Një rrjet GSM

Një rrjet WCDMA dhe një rrjet GSM

Një rrjet LTE, një WCDMA dhe një GSM
Për secilën kartë SIM, mund të cilësoni pajisjen tuaj që të ndërrojë automatikisht mes

rrjeteve celulare në varësi të rrjeteve celulare që janë të disponueshme në vendin ku jeni.

Pajisja juaj ndërron automatikisht rrjetet celulare në varësi të rrjeteve celulare që janë të

disponueshme në vendin ku jeni. Mund të cilësoni po ashtu manualisht pajisjen tuaj të

përdorë një regjim të caktuar të rrjetit celular për çdo kartë SIM, p.sh. WCDMA ose GSM.
Në shiritin e statusit afishohen ikona të ndryshme të statusit në varësi të tipit ose regjimit

të rrjetit me të cilin jeni lidhur. Referojuni

Ikonat e gjendjes

në faqen 32 për të parë se si

duken ikonat e ndryshme të statusit.

Për të përzgjedhur një regjim të rrjetit

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Më shumë > Rrjetet celulare.

3

Trokitni lehtë te

Lloji i preferuar i rrjetit dhe më pas përzgjidhni një regjim të rrjetit.

Për të përzgjedhur manualisht një rrjet tjetër

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Më shumë > Rrjetet celulare.

3

Trokitni lehtë

Operatorët e rrjetit.

4

Trokitni lehtë

Mënyra e kërkimit dhe më pas përzgjidhni Me dorë.

5

Përzgjidhni një rrjet.

Nëse e përzgjidhni manualisht rrjetin, pajisja nuk do të kërkojë rrjete të tjera edhe nëse lëvizni

jashtë rrezes së mbulimit të rrjetit të përzgjedhur manualisht.

Për të aktivizuar përzgjedhjen automatike të rrjeteve

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Më shumë > Rrjetet celulare.

3

Trokitni lehtë

Operatorët e rrjetit.

4

Trokitni lehtë

Mënyra e kërkimit dhe më pas përzgjidhni Automatik.