Sony Xperia XA1 Dual SIM - Lënda

background image

Lënda

Hapat e parë...................................................................................6

Rreth këtij Udhëzuesi përdorimi........................................................... 6
Pamja e përgjithshme..........................................................................6
Montimi...............................................................................................7
Mbrojtja e ekranit.................................................................................8
Nisja e pajisjes tuaj për herë të parë.................................................... 9
Pse më duhet një llogari e Google™?..................................................9

Pajisja e sigurisë...........................................................................11

Sigurimi se pajisja juaj është e mbrojtur............................................. 11
Kyçja e ekranit...................................................................................11
Shkyçja automatike e pajisjes............................................................13
Mbrojtja e kartës SIM........................................................................ 17
Përdorimi i shumë kartave SIM.......................................................... 18
Gjetja e numrit të identifikimit të pajisjes tuaj...................................... 18
Gjetja e një pajisjeje të humbur ......................................................... 19

Mësimi i funksioneve themelore...................................................21

Përdorimi i ekranit me prekje............................................................. 21
Kyçja dhe shkyçja e ekranit............................................................... 23
Ekrani bazë....................................................................................... 23
Ekrani i aplikacioneve........................................................................ 25
Navigimi në aplikacione..................................................................... 26
Widget-et..........................................................................................28
Shkurtoret dhe dosjet........................................................................28
Sfondi dhe temat...............................................................................29
Bërja e një foto të ekranit...................................................................29
Njoftimet........................................................................................... 30
Ikonat në shiritin e gjendjes............................................................... 32
Pamja e përgjithshme e aplikacioneve............................................... 34

Bateria dhe mirëmbajtja............................................................... 36

Ngarkimi i pajisjes tuaj....................................................................... 36
Bateria dhe menaxhimi i energjisë..................................................... 37
Përditësimi i pajisjes tuaj....................................................................39
Mirëmbajtja me anë të një kompjuteri................................................ 41
Hapësira ruajtëse dhe kujtesa........................................................... 42
Bërja e kopjeve rezervë dhe rikthimi i përmbajtjes..............................43

Shkarkimi i aplikacioneve.............................................................47

Shkarkimi i aplikacioneve nga Google Play™.....................................47
Shkarkimi i aplikacioneve nga burime të tjera.....................................47

2

background image

Interneti dhe rrjetet.......................................................................48

Shfletimi i uebit..................................................................................48
Cilësimet e internetit dhe MMS-ve ....................................................48
Wi-Fi................................................................................................. 49
Bashkëndarja e lidhjes së të dhënave celulare................................... 51
Kontrollimi i përdorimit të të dhënave.................................................53
Përzgjedhja e një kartë SIM për trafikun e të dhënave........................54
Përzgjedhja e rrjeteve celulare........................................................... 54
Rrjetet virtuale private (VPN-të).......................................................... 54

Sinkronizimi i të dhënave në pajisjen tuaj.................................... 56

Sinkronizimi me llogaritë në linjë........................................................ 56
Sinkronizimi me Microsoft® Exchange ActiveSync®......................... 56

Cilësimet themelore......................................................................58

Qasja te cilësimet.............................................................................. 58
Cilësimet e volumit............................................................................ 58
Regjimi Mos shqetëso.......................................................................59
Cilësimet e ekranit.............................................................................60
Cilësimet e aplikacionit...................................................................... 62
Ricilësimi i aplikacioneve................................................................... 63
Ruajtësi i ekranit................................................................................ 64
Cilësimet e gjuhës............................................................................. 64
Data dhe ora..................................................................................... 65
Regjimi super i gjallë..........................................................................65
Përmirësimi i daljes së zërit................................................................65
Llogaritë e përdoruesve të shumëfishtë............................................. 66

Shtypja e tekstit............................................................................68

Tastierat në ekran..............................................................................68
Modifikimi i tekstit..............................................................................69

Telefonimi..................................................................................... 70

Bërja e telefonatave...........................................................................70
Marrja e telefonatave......................................................................... 71
Telefonatat në vazhdim......................................................................73
Përdorimi i regjistrit të telefonatave.................................................... 73
Transferimi i telefonatave................................................................... 74
Kufizimi i telefonatave........................................................................ 74
Telefonatat e shumëfishta..................................................................75
Konferencat...................................................................................... 76
Posta zanore.....................................................................................76
Telefonatat e urgjencës......................................................................77

Kontaktet......................................................................................78

Kërkimi dhe shikimi i kontakteve........................................................78
Shtimi dhe modifikimi i kontakteve.....................................................79

3

background image

Transferimi i kontakteve..................................................................... 80
Bërja e kopjeve rezervë për kontaktet................................................81
Shtimi i informacioneve të kontaktit mjekësor dhe urgjencës............. 81
Të preferuarat....................................................................................82
Dërgimi i informacionit të kontaktit.....................................................82
Shmangia e futjeve të dyzuara në aplikacionin Kontaktet...................83

Mesazhimi dhe biseda................................................................. 84

Leximi dhe dërgimi i mesazheve........................................................84
Organizimi i mesazheve tuaja............................................................ 85
Telefonimi nga Mesazhimi..................................................................86
Cilësimet e mesazhimit......................................................................86
Biseda me video............................................................................... 86

Posta elektronike..........................................................................87

Konfigurimi i postës elektronike......................................................... 87
Dërgimi dhe marrja e mesazheve të postës elektronike..................... 87
Organizimi i mesazheve tuaja të postës elektronike........................... 89
Cilësimet e llogarisë të postës elektronike..........................................89
Gmail™.............................................................................................90

Muzika dhe radioja FM.................................................................91

Transferimi i muzikës në pajisjen tuaj................................................. 91
Dëgjimi i muzikës.............................................................................. 91
Menyja e Muzikës..............................................................................93
Listat e dëgjimit................................................................................. 93
Bashkëndarja e muzikës................................................................... 94
Përmirësimi i tingullit..........................................................................94
Dëgjimi i radios..................................................................................95
Kanalet e preferuara të radios............................................................96
Cilësimet e zërit të radios.................................................................. 96

Kamera......................................................................................... 97

Nxjerrja e fotografive dhe regjistrimi i videove.....................................97
Cilësimet e përgjithshme të kamerës................................................. 98
Cilësimet e fotokamerës.................................................................. 102
Cilësimet e videokamerës................................................................105

Fotot dhe videot tek Albumi....................................................... 108

Shikimi i fotografive dhe videove......................................................108
Menyja e ekranit bazë të Albumit.....................................................109
Bashkëndarja dhe menaxhimi i fotografive dhe videove................... 110
Modifikimi i fotove me aplikacionin Përpunuesi i fotove.................... 111
Modifikimi i videove me aplikacionin Redaktori i videos....................112
Fshehja e fotove dhe videove.......................................................... 112
Shikimi i fotografive tuaja në një hartë..............................................113

4

background image

Videot......................................................................................... 115

Aplikacioni Videot............................................................................115
Transferimi i përmbajtjes së videos në pajisjen tuaj.......................... 116
Menaxhimi i përmbajtjes së videos.................................................. 116
Krijuesi i filmave...............................................................................117

Lidhshmëria................................................................................118

Pasqyrimi pa tel i ekranit të pajisjes tuaj në një televizor................... 118
Shfaqja e skedarëve në një pajisje tjetër duke përdorur Cast........... 118
Lidhja e pajisjes tuaj me pajisjet shtesë me USB..............................119
NFC................................................................................................ 120
Teknologjia pa tel Bluetooth®..........................................................122

Tiparet dhe aplikacionet inteligjente që ju kursejnë kohë.......... 125

Kërkimi i Google dhe Tani................................................................125
Përdorimi i aplikacionit Paketa e lajmeve......................................... 125
Përdorimi i pajisjes tuaj si një portofol.............................................. 125

Udhëtimi dhe hartat....................................................................126

Përdorimi i shërbimeve të vendndodhjes......................................... 126
Google Maps™ dhe navigimi.......................................................... 126
Përdorimi i trafikut të të dhënave kur udhëtoni.................................127
Regjimi në aeroplan.........................................................................127

Ora dhe kalendari.......................................................................128

Kalendari.........................................................................................128
Ora................................................................................................. 128

Qasshmëria................................................................................ 131

Gjesti i zmadhimit............................................................................131
Madhësia e fontit.............................................................................131
Madhësia e ekranit.......................................................................... 131
Korrigjimi i ngjyrave......................................................................... 131
TalkBack......................................................................................... 132
Audioja mono..................................................................................132
Regjimi i pajisjes shtesë tekstofonike (TTY)...................................... 132
Qasja e çelësit.................................................................................132

Mbështetja dhe informacionet ligjore.........................................134

Aplikacioni i mbështetjes................................................................. 134
Këshillat e Xperia™......................................................................... 134
Ndihma në meny dhe aplikacione....................................................134
Ekzekutimi i testeve diagnostikuese në pajisjen tuaj.........................134
Rinisja, rivendosja dhe riparimi.........................................................134
Na ndihmoni të përmirësojmë softuerin tonë....................................136
Garancia, norma SAR dhe udhëzimet për përdorimin...................... 136
Riciklimi i pajisjes tuaj...................................................................... 136
Informacioni ligjor............................................................................ 136

5