Sony Xperia XA1 Dual SIM - Slanje informacija o kontaktu

background image

Slanje informacija o kontaktu

Slanje vizitkarte

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na , a zatim na .

2

Tapnite na

JA.

3

Tapnite na , a zatim na

Deli.

4

Izaberite dostupan metod prenosa i pratite uputstva na ekranu.

Slanje kontakta

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na , a zatim na .

2

Tapnite na kontakt čije detalje želite da pošaljete.

3

Tapnite na , a zatim na

Deli.

4

Izaberite dostupan metod prenosa i pratite uputstva na ekranu.

Slanje više kontakata odjednom

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na , a zatim na .

2

Dodirnite i zadržite kontakt, a zatim označite ili uklonite oznaku iz polja pored

kontakata koje želite da delite.

3

Tapnite na , a zatim na

Deli.

4

Izaberite dostupan metod prenosa i pratite uputstva na ekranu.

Slanje svih kontakata

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na , a zatim na .

2

Pritisnite , a zatim tapnite na stavke

Uvezi/izvezi > Deli sve kontakte da biste

pokrenuli izvoz svih kontakata.

3

Prevucite statusnu liniju nadole. Kada se izvoz dovrši, tapnite na obaveštenje.

4

Izaberite dostupan metod prenosa i pratite uputstva na ekranu.

80

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..