Sony Xperia XA1 Dual SIM - Upućivanje poziva

background image

Upućivanje poziva

Poziv možete uputiti ručnim biranjem broja telefona, dodirivanjem broja sačuvanog na

spisku kontakata ili dodirivanjem broja telefona u evidenciji poziva. Možete da koristite i

funkciju pametnog biranja da biste brzo pronašli brojeve sa spiska kontakata i iz

evidencije poziva tako što ćete uneti broj ili ime kontakta i izabrati ga iz predloga koji se

prikažu. Da biste uputili video poziv, možete da koristite Duo™ aplikaciju za video

ćaskanje na uređaju.

1

Prikaz više opcija

2

Izbrišite broj

3

Numerička tastatura

4

Dugme za pozivanje

Otvaranje numeričke tastature

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavku i tapnite na nju.

3

Ako se numerička tastatura ne pojavljuje, tapnite na stavku .

Biranje broja telefona

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavku i tapnite na nju.

3

Ako se prikaže evidencija poziva, tapnite na stavku da biste prikazali numeričku

tastaturu.

4

Unesite broj telefona i tapnite na .

5

Izaberite SIM karticu u dijalogu za izbor naloga.

Tapnite na stavku

da biste izbrisali greškom unet broj.

Pozivanje pomoću pametnog biranja

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite stavku i tapnite na nju.

3

Ako se prikaže evidencija poziva, dodirnite stavku da biste prikazali numeričku

tastaturu.

4

Koristite numeričku tastaturu za unos slova ili brojeva koji odgovaraju kontaktu kog

želite da pozovete. Pri unosu svakog slova ili broja pojavljuje se lista mogućih

poklapanja.

5

Dodirnite kontakt kog želite da pozovete.

6

Izaberite SIM karticu.

69

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Upućivanje međunarodnog poziva

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavku i tapnite na nju. Prikazuje se evidencija poziva.

3

Tapnite na da biste prikazali numeričku tastaturu.

4

Dodirnite i zadržite broj 0 dok se ne pojavi znak „+“.

5

Unesite pozivni broj zemlje, pozivni broj grada (bez početnih nula) i broj telefona.

Zatim tapnite na .

6

Izaberite SIM karticu u dijalogu za izbor naloga.

Dodavanje broja za direktno pozivanje na početni ekran

1

Dodirnite i držite praznu oblast u prikazu

Početni ekran dok uređaj ne počne da

vibrira i pojavi se meni za prilagođavanje.

2

U meniju za prilagođavanje tapnite na stavke

Vidžeti > Prečice.

3

Pomerajte se na listi aplikacija i izaberite

Direktno biranje.

4

Izaberite kontakt i broj koje želite da koristite kao broj za direktno pozivanje.

Prikazivanje ili skrivanje broja telefona

Možete izabrati da prikažete ili sakrijete svoj broj telefona na uređajima primalaca poziva

kada ih zovete.

Prikazivanje ili skrivanje broja telefona tokom odlaznih poziva

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Poziv i tapnite na njih.

3

Izaberite SIM karticu.

4

Tapnite na stavke

Dodatne postavke > ID pozivaoca i odaberite opciju.

Ovu opciju možda ne pruža svaki operater.