Sony Xperia XA1 Dual SIM - Pristup pomoću prekidača

background image

Pristup pomoću prekidača

Funkcija „Pristup pomoću prekidača“ omogućava vam da vršite interakciju sa Xperia™

uređajem pomoću jednog ili više prekidača. Prekidač je uređaj koji se koristi za slanje

signala pritiska na taster Android uređaju. Oni mogu da budu korisni osobama sa

ograničenom pokretljivošću. Dodatne informacije o funkciji „Pristup pomoću prekidača“

128

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

potražite u odeljku

Podešavanja > Pristupačnost > Pristup pomoću prekidača >

POSTAVKE > Pomoć.

Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije „Pristup pomoću prekidača“

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Pristupačnost > Pristup pomoću prekidača i

tapnite na njih.

3

Tapnite na klizač da biste omogućili ili onemogućili funkciju, a zatim tapnite na

OK.

129

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..