Sony Xperia XA1 Dual SIM - Sklop

background image

Sklop

Uređaj podržava samo nano SIM kartice. Nano SIM kartice i memorijska kartica imaju

zasebne slotove u istom uređaju. Vodite računa da ih ne pomešate.

Da biste sprečili gubitak podataka, obavezno isključite uređaj ili uklonite memorijsku karticu

pre nego što izvučete držač da biste izvadili nano SIM karticu (ili kartice) ili memorijsku karticu

iz uređaja.

7

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Umetanje dve nano SIM kartice i memorijske kartice

Nemojte da sečete SIM kartice, na primer pomoću noža ili makaza, jer to može oštetiti uređaj.

1

Noktom izvucite ležište za nano SIM karticu.

2

Čvrsto postavite primarnu SIM karticu (SIM 1) u ispravan položaj (1), kao što je

prikazano na ilustraciji.

3

Čvrsto postavite dodatnu SIM karticu (SIM 2) u ispravan položaj (2), kao što je

prikazano na ilustraciji.

4

Stavite memorijsku karticu u ispravnom položaju u slot za memorijsku karticu, kao

što je prikazano na ilustraciji.

5

Pažljivo gurajte ležište u slot dok ne nalegne na mesto.

Uklanjanje nano SIM kartice

1

Dok je ekran okrenut nadole, otvorite i noktom izvucite ležište za nano SIM karticu.

2

Uklonite nano SIM karticu, a zatim pažljivo gurajte ležište u slot dok ne nalegne na

mesto.

Uklanjanje memorijske kartice

1

Isključite uređaj.

2

Dok je uređaj okrenut nadole, izvucite poklopac ležišta za nano SIM karticu.

3

Pažljivo gurnite i uklonite memorijsku karticu, a zatim pažljivo gurajte ležište u slot

dok ne legne na mesto.