Sony Xperia XA1 Dual SIM - Organizacija poruka

background image

Organizacija poruka

Brisanje poruke

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na .

2

Tapnite na razgovor koji sadrži poruku koju želite da izbrišete.

3

Dodirnite i zadržite poruku koju želite da obrišete, a zatim tapnite na

Izbriši poruku

>

IZBRIŠI.

Brisanje razgovora

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite stavku i tapnite na

nju.

2

Tapnite na , a zatim na

Izbriši razgovore.

3

Označite polja za potvrdu za razgovore koje želite da izbrišete, a zatim tapnite na

stavke >

IZBRIŠI.

Obeležavanje poruke zvezdom

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na .

2

Tapnite na razgovor koji želite da otvorite.

3

Dodirnite i držite poruku koju želite da obeležite zvezdom, a zatim tapnite na

stavku

Dodaj zvezdicu.

4

Dodirnite i zadržite poruku obeleženu zvezdom, a zatim tapnite na stavku

Izbriši

zvezdicu da biste uklonili zvezdu iz poruke.

Pregled poruka sa zvezdom

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na .

2

Tapnite na , a zatim na

Poruke sa zvezdicom.

3

Sve poruke sa zvezdom se pojavljuju na listi.

Pretraživanje poruka

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na .

2

Tapnite na .

3

Unesite ključne reči za pretragu. Rezultati pretrage se pojavljuju na listi.

83

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..