Sony Xperia XA1 Dual SIM - Obaveštenja

background image

Obaveštenja

Obaveštenja vas informišu o događajima kao što su nove poruke i obaveštenja

kalendara, kao i aktivnosti u toku, kao što su preuzimanja datoteka. Obaveštenja se

pojavljuju na sledećim mestima:

Statusna traka

Tabla sa obaveštenjima

Zaključani ekran

Otvaranje ili zatvaranje table sa obaveštenjima

1

Da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, prevucite statusnu liniju nadole ili

jednostavno tapnite dvaput na nju.

2

Da biste zatvorili tablu sa obaveštenjima, prevucite je ili lakim udarcima pomerite

nagore.

Kada otvorite tablu sa obaveštenjima, možete da pristupite tabli sa brzim podešavanjima

ponovnim prevlačenjem statusne linije nadole.

Reagovanje na obaveštenje na tabli sa obaveštenjima

Tapnite na obaveštenje.

Možete direktno da odgovarate na poruke ćaskanja ili e-poruke na tabli sa obaveštenjima.

Odbacivanje obaveštenja sa table sa obaveštenjima

Prevucite obaveštenje nalevo ili nadesno.

Ne mogu se sva obaveštenja odbaciti.

Da biste promenili podešavanja za obaveštenja, samo polako prevucite obaveštenje nalevo ili

nadesno i tapnite na .

Proširivanje obaveštenja na tabli sa obaveštenjima

Prevucite obaveštenje nadole da biste ga razvili i prikazali više informacija o

obaveštenju bez otvaranja aplikacije.

Nije moguće proširiti sva obaveštenja.

Brisanje svih obaveštenja sa table sa obaveštenjima

Tapnite na

OBRIŠI SVE .

30

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Preduzimanje akcije u vezi sa obaveštenjem sa zaključanog ekrana

Dodirnite dvaput obaveštenje.

Odbacivanje obaveštenja sa zaključanog ekrana

Prevucite obaveštenje nalevo ili nadesno.

Proširivanje obaveštenja na zaključanom ekranu

Prevucite obaveštenje nadole.

Nije moguće proširiti sva obaveštenja.

Upravljanje obaveštenjima na zaključanom ekranu

Prikaži sav sadržaj

obaveštenja

Dobijte sva obaveštenja na zaključanom ekranu Kada je ova postavka uključena,

imajte na umu da će sav sadržaj (uključujući sadržaj dolaznih e-poruka i ćaskanja) biti

vidljiv na zaključanom ekranu osim ako ne navedete važne aplikacije kao

Sakrij

osetljivi sadržaj u meniju postavki za Obaveštenja o aplikaciji.

Sakrij osetljivi

sadržaj obaveštenja

Morate da imate podešen PIN, lozinku ili obrazac za otključavanje kako bi ova

postavka bila dostupna.

Sadržaj je sakriven se prikazuje na zaključanom ekranu kada

stignu osetljiva obaveštenja. Na primer, dobićete obaveštenje o dolaznoj e-poruci ili

ćaskanju, ali sadržaj se neće videti na zaključanom ekranu.

Uopšte ne prikazuj

obaveštenja

Neće dobiti nikakvo obaveštenje na ekranu za zaključavanje.

Izbor obaveštenja koja će se prikazivati na zaključanom ekranu

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Obaveštenja i tapnite na njih.

3

Tapnite na , a zatim na

Na zaključanom ekranu.

4

Izaberite opciju.

Obaveštenja možete da držite na ekranu za zaključavanje dok ih ne prevučete ili odbacite. Da

biste omogućili ovu funkciju, tapnite na klizač

Zad. obav. na zaklj. ekranu.

Podešavanje nivoa obaveštenja za aplikaciju

Blokiraj sve

Nikada nećete primati obaveštenja od izabrane aplikacije.

Zvukovi i vibracije su

isključeni

Primaćete obaveštenja, ali bez zvuka, vibracije ili opcije pregleda.

Prekida samo prioritet

Primaćete obaveštenja od ove aplikacije čak i kad je opcija „Ne uznemiravaj“

postavljena na „Samo prioriteti“.

Podešavanje nivoa obaveštenja za aplikaciju

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Obaveštenja i tapnite na njih.

3

Izaberite željenu aplikaciju.

4

Tapnite na klizače da biste prilagodili podešavanja obaveštenja onako kako želite.

Svetlo obaveštenja

Svetlo obaveštenja vas obaveštava o statusu baterije i o nekim drugim događajima. Na

primer, treperavo belo svetlo znači da imate novu poruku ili propušten poziv. Svetlo

obaveštenja je podrazumevano omogućeno, ali može ručno da se onemogući.

31

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Kada se svetlo obaveštenja onemogući, pali se samo kada postoji upozorenje o statusu

baterije, na primer, kada nivo energije baterije padne ispod 15 procenata.

Omogućavanje ili onemogućavanje svetla obaveštenja

1

Na početnom ekranu tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Obaveštenja > i tapnite na njih.

3

Tapnite na klizač pored

Svetlo obaveštenja da biste omogućili ili onemogućili

funkciju.