Sony Xperia XA1 Dual SIM - Jaringan pribadi virtual (VPN)

background image

Jaringan pribadi virtual (VPN)

Pake alat anjeun pikeun nyambungkeun ka jaringan pribadi virtual (VPN), nu ngidinan

anjeun ngakses sarana di hiji jaringan lokal aman ti jaringan publik. Contona, sambungan

VPN sering dianggo ku perusahaan tur lembaga pendidikan pikeun sasaha nu perlu

ngakses Intranet sareng ladenan internal sejenna basa aranjeunna keur aya di luar

jaringan internal, contona, basa aranjeunna keur iinditan.
Sambungan VPN bisa disetel ku sababaraha cara, gumantung ka jaringanana.

Sababaraha jaringan bakal menta anjeun nransper tur masang sertipikat aman dina alat

53

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

anjeun. Pikeun inpo nu wincik ihwal kumaha cara nyetel hiji koneksi ka jaringan pribadi

virtual, kontak administrator jaringan perusahaan atawa organisasi Anjeun.

Upami Anjeun make alat nu bisa dipake ku sababaraha pamake, Anjeun kudu asup jadi nu

gaduh alat, nyaeta, pamake utama, pikeun nyaluyukeun setelan kanggo VPN.

Cara nambahkeun jaringan virtual pribadi

1

Tina

Layar mimiti, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Nu sejen > VPN.

3

Ketok .

4

Pilih jinis VPN nu rek ditambahkeun.

5

Asupkeun setelan VPN.

6

Ketok

SIMPEN.

Cara Nyambung ka jaringan pribados virtual

1

Tina

Layar mimiti anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Nu sejen > VPN.

3

Di daptar jaringan nu sadia, ketok VPN nu rek disambungkeun.

4

Asupkeun inpo nu dibutuhkeun.

5

Ketok

Sambungkeun.

Cara megatkeun ti jaringan pribadi virtual

1

Ketok dua kali bar status pikeun ngabuka panel Bewara.

2

Ketok bewara pikeun mareuman koneksi VPN.

54

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.