Sony Xperia XA1 Dual SIM - Nambahkeun sareng ngedit kontak

background image

Nambahkeun sareng ngedit kontak

Pikeun nambahkeun kontak

1

Tina

Layar mimiti Anjeun, ketok , terus ketok .

2

Ketok .

3

Upami Anjeun geus nyingkronkeun kontak Anjeun sareng hiji atawa leuwih akun

jeung Anjeun nambahkeun kontak jang pertama kalina, Anjeun kudu milih akun

mana nu bade dipake nyimpen kontak. Alternatip sejen, ketok

Kontak telepon

lamun Anjeun hayang make jeung nyimpen akun ieu dina alat Anjeun.

4

Tulis atawa pilih inpo nu dipikahoyong kanggo kontak eta.

5

Sawaktos Anjeun rengse, ketok

SIMPEN.

Saenggeus Anjeun nyimpen kontak kana akun, akun eta bakal dipintonkeun jadi akun standar

pikeun nyimpen kontak lamun engke deui Anjeun nambahkeun kontak. Upami anjeun hoyong

76

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

ngarobah akun nu dipake nyimpen kontak, Anjeun kudu nyieun deui kontak jeung nyimpen ka

akun nu bener.

Upami Anjeun nambahkeun hiji tanda tambah jeung kodeu nagara saencan nomer telepon

kontak, Anjeun teu kudu ngedit nomer deui lamun Anjeun nelepon ti saluruh dunya.

Cara ngedit kontak

1

Tina

Layar mimiti Anjeun, ketok , terus ketok .

2

Ketok kontak nu hayang diedit ku anjeun, terus ketok .

3

Edit inpo anu dimaksud.

4

Sawaktos Anjeun rengse, ketok

SIMPEN.

Sababaraha ladenan singkronisasi henteu ngidinan anjeun ngedit wincik kontak.

Cara nambahkeun gambar ka kontak

1

Tina

Layar mimiti Anjeun, ketok , terus ketok .

2

Ketok kontak nu hayang diedit ku anjeun, terus ketok .

3

Ketok , terus pilih metodeu kanggo nambahkeun gambar kontak jeung edit eta

sakahayang.

4

Saentos Anjeun nambahkeun gambar, ketok

SIMPEN.

Anjeun oge bisa nambahkeun gambar ka hiji kontak langsung tina aplikasi

Albeum. Upami

Anjeun hoyong nambahkeun gambar nu tos disimpen di akun online, Anjeun kudu ngundeur

heula gambarna.

Pikeun nyieun personalisasi rington kanggo kontak

1

Tina

Layar mimiti, ketok , terus ketok .

2

Ketok kontak nu hayang diedit ku anjeun, terus ketok .

3

Ketok >

Setel rington.

4

Pilih hiji pilihan tina daptar atawa ketok jang milih payil musik nu disimpen dina

alat Anjeun, terus ketok

RENGSE.

5

Ketok

SIMPEN.

Pikeun ngirim kabeh panggilan ka surat sora pikeun kontak

1

Tina

Layar mimiti Anjeun, ketok , terus ketok .

2

Ketok kontak nu hayang diedit ku anjeun, terus ketok .

3

Ketok , teras cirian

Kabeh telepon ka suratsora kotak centang.

4

Sawaktos Anjeun rengse, ketok

SIMPEN.

Cara ngablokir nomer telepon

1

Tina

Layar mimiti, ketok , terus ketok .

2

Ketok , terus ketok

Nomer nu diblokir.

3

Ketok

TAMBAHKEUN NOMER, teras tulis nomer nu telepon jeung teksna

hoyong diblokir.

4

Ketok

BLOKIR.

Cara mupus kontak

1

Tina

Layar mimiti Anjeun, ketok , terus ketok .

2

Toel jeung tahan kontak nu hayang dipupus ku anjeun.

3

Cara mupus sababaraha atawa kabeh kontak, cirian kotak cek di gigireun kontak

nu hoyong Anjeun pupus.

4

Ketok , terus ketok

Pupus kontak.

5

Ketok

PUPUS pikeun ngonpirmasi.

Cara ngedit inpo kontak ihwal diri Anjeun

1

Tina

Layar mimiti, ketok , terus ketok .

2

Ketok

ABDI, terus ketok .

3

Tulis inpo nu anyar atawa jieun parobahan nu dipikahoyong ku Anjeun.

4

Sawaktos Anjeun rengse, ketok

SIMPEN.

77

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Cara nyieun kontak anyar ti talatah téks

1

Tina

Layar mimiti anjeun, ketok , terus téangan jeung ketok .

2

Ketok ikon di sabeulah nomer telepon, terus ketok

SIMPEN.

3

Pilih kontak nu aya, atawa ketok

Damel kontak anyar.

4

Robah inpo kontak tur ketok

SIMPEN.