Sony Xperia XA1 Dual SIM - Ngadangukeun musik

background image

Ngadangukeun musik

Pake aplikasi Musik pikeun ngadangukeun musik jeung buku audio paporit Anjeun.

1

Ngaleutikan layar pinuh pamuter

2

Teang sadaya lagu nu disimpen ka alat Anjeun

3

Nempo antayan puteran lagu kiwari

4

Tempo pilihan menu

5

Gambar albeum (upami sadia)

6

Simpen atawa pupus lagu minangka paporit

7

Waktu nu tos dilakonan ku lagu kiwari

8

Nambahkeun lagu ka daptar puter

9

Indikator kamajuan – sered indikator atawa ketok di sepanjang garis pikeun ngamajukeun gancang

atawa muter ulang

10 Panjang total waktu lagu kiwari

11 Malikan sadaya lagu di antayan puteran lagu kiwari

12 Ketok pikeun muka lagu saterasna nu aya di antayan puteran lagu, toel jeung tahan pikeun

ngamajukeun gancang lagu kiwari

13 Puter atawa reureuhkeun lagu

14 Ketok pikeun muka lagu samemehna nu aya di antayan puteran lagu, toel jeung tahan pikeun

ngamundurkeun lagu kiwari

89

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

15 Ngacak lagu di antayan puteran lagu kiwari

Layar utama musik

1

Ketok dina pojok kenca luhur pikeun muka menu Musik.

2

Gulung ka luhur atawa ka handap pikeun nempo eusi

3

Puter lagu make aplikasi Musik

4

Puter sadaya lagu dina modeu acak

5

Mulang ka layar pamuter musik

Cara muter lagu make aplikasi Musik

1

Tina

Layar mimiti anjeun, ketok , terus téangan jeung ketok .

2

Ketok .

3

Pilih hiji kategori musik.

4

Ketok tembang nu bade diputer.

Anjeun meureunan teu bisa muterkeun item nu dijagi hak ciptana. Pastikeun yen anjeun gaduh

hak nu diperlukan ka eusi nu bade dipake.

Manggihan inpormasi kakait tembang online

Basa lagu keur diputerkeun dina aplikasi Musik, ketok gambar Albeum, tur ketok

Leuwih loba ngeunaan ieu.

Sumber online nu kakait ka lagu tiasa ngasupkeun video dina YouTube™, lirik lagu, jeung

inpormasi artis dina Wikipedia.

Pikeun ngedit inpormasi musik jeung ngundeur sampul albeum

1

Tina aplikasi Musik, ketok seni Albeum jeung teras ketok

Edit inpo musik.

2

Edit inpormasi nu dipikahoyong.

3

Pikeun nyetel atawa ngundeur sampul albeum, ketok , teras pilih hiji pilihan.

4

Sawaktos Anjeun rengse, ketok

SIMPEN.

Anjeun oge bisa nyetel sampul albeum pikeun ngundeur otomatis dina menu Musik, dina

Setelan.

Cara nyaluyukeun polume audio

Pencet kenop polumeu ka luhur atawa ka handap.

Cara ngaleutikan aplikasi Musik

Basa tembang diputer, ketok pikeun muka

Layar mimiti. Aplikasi Musik tetep

jalan dina latar tukang.

Cara muka aplikasi Musik nu keur diputer di latar tukang

Basa hiji lagu keur diputer di latar tukang, sered bar status ka handap jeung ketok

aplikasi Musik.

Salaen eta, tina

Layar mimiti anjeun, ketok , terus panggihan jeung ketok .

90

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.