Sony Xperia XA1 Dual SIM - Nempo poto Anjeun dina peta

background image

Nempo poto Anjeun dina peta

Nambahkeun inpormasi lokasi oge disebut nyieun geotag. Anjeun tiasa nempo poto

anjeun dina peta tur mintonkeun ka rerencangan sareng kulawarga tempat anjeun basa

nyandak poto. Tempo

Nyimpen lokasi geograpis poto

dina kaca 98 pikeun inpormasi

salengkepna.

109

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

1

Tempo poto nu geus di-geotag dina panempoan Globe

2

Teang lokasi dina peta

3

Tempo pilihan menu

4

Ketok dua kali jang ngagedekeun. Ketok dua kali jang ngaleutikan. Sered jang ningali bagian peta nu lian

5

Grup poto atawa video nu digeotag dina tempat nu sarua

6

Gambar leutik tina grup poto atawa video nu dipilih. Ketok hiji item pikeun nempokeunana dina salayar

Cara nambah atawa ngedit geotag poto

1

Sawaktos Anjeun keur nempo hiji poto, ketok layar pikeun mintonkeun tulbar.

2

Ketok , terus ketok

Tambahkeun geotag atawa Edit geotag jang muka layar

peta.

3

Ketok dina peta jang nyetel lokasi poto.

4

Jang ngareset lokasi poto, ketok lokasi anyar dina peta.

5

Sawaktos Anjeun rengse, ketok

OKE.

Upami anjeun geus ngaktipkeun deteksi lokasi jeung ngaktipkeun geotag dina kamera, anjeun

tiasa nandaan poto langsung jang tempoan peta engke deui.

Cara nempo poto nu digeotag dina peta

1

Tina

Layar mimiti, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Albeum.

3

Ketok , terus ketok

Tempat.

4

Ketok poto nu ku ANjeun hoyong ditingali di peta.

Upami sababaraha poto nu dicandak di lokasi nu sami, ngan salah sahiji ti poto eta nu

nembongan di peta. Jumlah poto total nu nembongan di sudut kanan luhur, contona, .

Pikeun nempo sadaya poto dina grup, ketok poto hareup teras ketok salah sahiji gambar

leutik nu aya di bagian handap layar eta.

Cara nempo poto nu di-geotag dina bola dunya

1

Tina

Layar mimiti anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Albeum.

3

Ketok , terus ketok

Tempat > .

4

Ketok poto nu ku ANjeun hoyong ditingali di globe.

Ngarobah geotag poto

1

Sawaktos nempo poto dina peta di Albeum, toel jeung tahan poto eta nepi ka

pigurana robah jadi warna bulao, teras ketok kolasi nu dipikayang dina peta.

2

Ketok

OKE.

Cara ngarobah tempoan peta

Sawaktos nempo peta dina Albeum, ketok , teras pindah antawis

Tempoan klasik jeung

Tempoan satelit.

110

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.