Sony Xperia XA1 Dual SIM - Paguneman video

background image

Paguneman video

Anjeun bisa ngagunakeun aplikasi paguneman Google Duo™ jeung paguneman video

dina alat Anjeun jang pagunem jeung babaturan nu make eta aplikasi dina alat Android™

jeung iOS.
Buka https://support.google.com/duo/ pikeun meunangkeun inpormasi nu lewih lengkep

ngeunaan cara make aplikasi ieu.

Pungsi telepon video ngan bisa jalan dina alat nu boga kamera hareup.

Pikeun make aplikasi Duo™

1

Tina

Layar mimiti anjeun, ketok .

2

Téangan tur ketok

Duo.

84

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.