Sony Xperia XA1 Dual SIM - Buka aplikasi Video

background image

Buka aplikasi Video

Pake aplikasi Video jang mutar pilem tur eusi video nu sejen nu geus disimpen atawa

diundeur ka na alat Anjeun. Aplikasi ieu ngaladenan pituduh program TV jeung pilihan

pikeun minton inpormasi program nu wincik jeung eusi nu pakait, kaasup kiriman media

sosial ngeunaan nu anjeun resep. Anjeun bisa make aplikasi jadi kadali jauh jeung alat

imah nu kompatibel. Anjeun oge bisa muter pilem dina alat nu sejen nu disambungkeun

ka jaringan nu sami atawa disimpen di panyimpenan awan.

Sababaraha fayil video bisa jadi teu bisa diputer di aplikasi Video. Kasadiaan pituduh program

TV jeung kadali jauh manawi beda dumasar ka pasar jeung alat nu nyambung.

1

Ketok pikeun muka menu layar utama Video

2

Tempo pituduh program

3

Refresh eusi

4

Kadali jauh

5

Neangan eusi

6

Pindah diantawis nempo eusi pustaka anjeun, Program nu sohor, Program nu ditayangkeun, Serial TV,

Pilem, jeung Program nu disarankeun.

7

Sered gigir kenca layar ka katuhu pikeun muka menu, kotektak eusi, jeung saluyukeun setelan

8

Ketok program pikeun meunangkeun inpormasi nu wincik jeung eusi nu pakait

Cara make alat Anjeun jadi kadali jauh

Pikeun make alat Anjeun jadi kadali jauh jeung alat imah nu kompatibel, mimiti anjeun

kedah masangkeun alat. Pikeun milampah ieu, kadua alat kedah disambungkeun ka

jaringan nu sami. Pikeun inpormasi salengkepna ihwal alat nu kompatibel, buka

Daptar alat nu kompatibel

.

1

Tina

Layar mimiti anjeun, ketok , terus téangan jeung ketok Video.

2

Ketok buka menu layar utama, teras ketok

Tambah alat.

3

Pilih hiji alat imah tina daptar .

4

Tulis nomer pandaptaran nu dipinon dina alat imah, jeung turutan parentah pikeun

ngarengsekeun pamasangan ieu.

5

Saenggeus rengse nyapasangkeun, ikon pikeun pungsi kadali jauh bakal

nembongan. Anjeun ayeuna bisa make alat jadi kadali jauh nu ngapungsi

sapinuhna pikeun alat imah.

111

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Cara ngarobah setelan

1

Tina

Layar mimiti anjeun, ketok , terus téangan jeung ketok Video.

2

Ketok buka menu layar utama, teras ketok

Setelan.

3

Robah setelan sasuai ka nu dipikahoyong.

Cara muter hiji video

1

Tina

Layar mimiti anjeun, ketok , terus téangan jeung ketok Video.

2

Teangan terus ketok video nu ku Anjeun hayang diputer. Lamun video teu

dipintonkeun dina layar, ketok jang muka menu layar utama teras panggihan tur

ketok video nu hayang diputer.

3

Pikeun nembongkeun atawa nyumputkeun kadali, ketok layar eta.

4

Pikeun ngareureuhkeun puteran, ketok . Pikeun hanca muter, ketok .

5

Pikeun muter ulang, sered pananda bar kamajuan ka kenca. Pikeun gancang

teraskeun, sered pananda bar kamajuan ka katuhu.

Cara ngarobah setelan sora basa video keur diputer

1

Basa hiji video nuju diputer, ketok layar kanggo mintonkeun kadali.

2

Ketok >

Setelan audio, terus robah setelan sakahayang.

Cara ngabagikeun hiji video

1

Basa video nuju diputer, ketok layar kanggo mintonkeun kadali.

2

Ketok , terus ketok

Bagikeun.

3

Ketok aplikasi nu Anjeun hoyong pake pikeun ngabagikeun video nu dipilih, teras

turutan lengkah disayagikeun.