Sony Xperia XA1 Dual SIM - การปลดล็อกอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ

background image

การปลดล็อกอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ

คุณลักษณะ Smart Lock จะทําให้ปลดล็อกอุปกรณ์ง่ายขึ้นโดยการตั้งค่าให้ปลดล็อกโดยอัตโนมัติในบางสถานการณ์

คุณสามารถคงอุปกรณ์ให้มีสถานะปลดล็อกไว้ตลอดเวลา เช่น เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth® หรือพกพาติดตัว
คุณสามารถตั้งค่า Smart Lock ให้คงสถานะปลดล็อกอุปกรณ์ไว้โดยใช้การตั้งค่าต่อไปนี้

การตรวจจับบนร่างกาย: ปลดล็อกอุปกรณ์ไว้ขณะพกพาอุปกรณ์ไว้กับตัว

สถานที่ที่เชื่อถือได้: ปลดล็อกอุปกรณ์ไว้เมื่ออยู่ในสถานที่ที่คุ้นเคยและปลอดภัย เช่น ที่บ้าน

อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้: ปลดล็อกอุปกรณ์ไว้เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth® หรืออุปกรณ์ NFC ที่เชื่อถือได้

ใบหน้าที่เชื่อถือได้: ปลดล็อกอุปกรณ์โดยมองที่โทรศัพท์

เสียงที่เชื่อถือได้: ตั้งค่าระบบจดจําเสียงให้ค้นหาในหน้าจอใดก็ได้

คุณสมบัติ Smart Lock อาจมีเฉพาะในบางตลาด ประเทศ หรือภูมิภาค

หลังจากเปิด Smart Lock แล้ว คุณยังต้องปลดล็อกอุปกรณ์ด้วยตัวเองเหมือนเดิมหลังจากรีสตาร์ทเครื่องและหลังจากไม่ได้ใช้

เครื่องนาน 4 ชั่วโมง

คุณสมบัติ Smart Lock พัฒนาขึ้นโดย Google™ และฟังก์ชันการทํางานที่แน่นอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามอัปเดต

จาก Google™

วิธีเปิดใช้งาน Smart Lock

1

ตั้ง PIN หรือรูปแบบ หรือรหัสผ่านเพื่อล็อกหน้าจอ หากยังไม่ได้ตั้งไว้

2

แตะ จาก

หน้าจอหลัก

3

ค้นหาแล้วแตะ

ตั้งค่า > หน้าจอล็อกและความปลอดภัย > ตัวแทนที่เชื่อถือได้

4

แตะแถบเลื่อน

Smart Lock (Google) เพื่อเปิดฟังก์ชัน

5

แตะลูกศรถอยหลังที่อยู่ถัดจาก

ตัวแทนที่เชื่อถือได้

6

ค้นหาแล้วแตะ

Smart Lock

7

ยืนยันรูปแบบ หรือ PIN หรือรหัสผ่านของคุณ คุณต้องใส่ข้อมูลนี้ทุกครั้งที่ต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า Smart

Lock

8

เลือกประเภท Smart Lock

วิธีตั้งหรือลบใบหน้าที่เชื่อถือได้ออก

1

แตะ จาก

หน้าจอหลัก

2

ค้นหาแล้วแตะ

ตั้งค่า > หน้าจอล็อกและความปลอดภัย > Smart Lock > ใบหน้าที่เชื่อถือได้

3

แตะ

ตั้งค่า > ต่อไป ทําตามคําแนะนําในอุปกรณ์แล้วแตะ เสร็จสิ้น

4

ลบใบหน้าที่เชื่อถือได้ออกโดยแตะ

ลบใบหน้าที่เชื่อถือได้ > ลบ

แตะ ใบหน้าที่เชื่อถือได้ > ปรับปรุงการจับคู่ใบหน้า เพื่อความปลอดภัยอีกระดับ

วิธีตั้งเสียงที่เชื่อถือ

1

แตะ จาก

หน้าจอหลัก

2

ค้นหาแล้วแตะ

ตั้งค่า > หน้าจอล็อกและความปลอดภัย > Smart Lock > เสียงที่เชื่อถือได้

3

ทําตามคําแนะนําในอุปกรณ์

ปลดล็อกอุปกรณ์ของคุณตลอดเวลาขณะพกติดตัว

เมื่อใช้คุณลักษณะการตรวจจับการเคลื่อนไหวบนร่างกาย คุณสามารถปลดล็อกอุปกรณ์ไว้ขณะถือในมือหรือใส่ไว้ใน

กระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋าถือได้ เครื่องวัดความเร่งในอุปกรณ์จะช่วยให้อุปกรณ์ปลดล็อกไว้ตลอดเวลาเมื่อสัมผัสได้ว่า

กําลังพกติดตัวอยู่ อุปกรณ์จะล็อกเมื่อเครื่องวัดความเร่งตรวจพบว่าวางอุปกรณ์แล้ว
เมื่อใช้คุณลักษณะการตรวจจับการเคลื่อนไหวบนร่างกาย คุณต้องทราบการทํางานดังนี้

ทุกครั้งที่วางอุปกรณ์ลงและอุปกรณ์จับได้ว่าวางลงแล้ว ก็จะปลดล็อกโดยอัตโนมัติ

อุปกรณ์อาจใช้เวลาล็อกประมาณ 1 นาที

หลังจากขึ้นรถยนต์ รถประจําทาง รถไฟ หรือยานพาหนะทางบกอื่น ๆ อุปกรณ์อาจใช้เวลาล็อก 5-10 นาที

โปรดทราบว่าเมื่อคุณอยู่บนเครื่องบินหรือเรือ (หรือยานพาหนะอื่น ๆ ที่ไม่ใช่บนบก) อุปกรณ์อาจไม่ล็อกโดยอัตโนมัติ คุณจึงควรล็อกด้วย

ตนเอง หากจําเป็น

14

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

เมื่อหยิบอุปกรณ์ขึ้นมาอีกครั้งหรือออกจากยานพาหนะ เพียงปลดล็อกครั้งเดียว อุปกรณ์จะปลดล็อกตลอดเวลาที่อยู่กับตัวคุณ

คุณลักษณะการตรวจจับการเคลื่อนไหวบนร่างกายไม่สามารถแยกความแตกต่างของตัวบุคคลได้ หากคุณให้อุปกรณ์ของคุณกับคน

อื่นขณะที่ใช้งานการตรวจจับการเคลื่อนไหวของเครื่อง อุปกรณ์อาจปลดล็อกสําหรับผู้ใช้คนอื่นเช่นกัน โปรดจําไว้ว่าการตรวจจับ

การเคลื่อนไหวของเครื่องเป็นคุณลักษณะของการรักษาความปลอดภัยที่มีความปลอดภัยน้อยกว่าการใช้รูปแบบ, PIN หรือรหัสผ่าน

วิธีเปิดหรือปิดการตรวจจับบนร่างกาย

1

แตะ จาก

หน้าจอหลัก

2

ค้นหาแล้วแตะ

ตั้งค่า > หน้าจอล็อกและความปลอดภัย > Smart Lock > การตรวจจับบนร่างกาย

3

แตะแถบเลื่อนเพื่อเปิดฟังก์ชัน แล้วแตะ

ทําต่อ หากต้องการปิดฟังก์ชัน ให้แตะแถบเลื่อนข้าง เปิด

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้

คุณสามารถกําหนดที่เชื่อมต่อให้เป็นอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้ และให้อุปกรณ์ Xperia™ ปลดล็อกอยู่ตลอดเวลาขณะที่เชื่อม

ต่ออยู่ ดังนั้น ถ้าคุณมีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเป็นประจําผ่าน Bluetooth® หรือ NFC เช่น ระบบความบันเทิงที่บ้านหรือ

อุปกรณ์บันทึกการออกกําลังกาย ก็สามารถเพิ่มอุปกรณ์เหล่านี้เป็นอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้และเลี่ยงการรักษาความ

ปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นในหน้าจอล็อกเพื่อประหยัดเวลา คุณสมบัตินี้เหมาะกับการใช้งานในสถานที่ที่ค่อนข้างปลอดภัย ใน

บางกรณี คุณอาจต้องปลดล็อกอุปกรณ์ด้วยตัวเองก่อนเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เชื่อถือได้

ไม่แนะนําให้เพิ่มอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณอย่างต่อเนื่องเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้ เช่น แป้นพิมพ์หรือเคส Bluetooth®

ทันทีที่อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้ปิดเครื่องหรืออยู่นอกระยะสัญญาณ หน้าจอของคุณจะล็อกและคุณต้องปลดล็อกโดยใส่ PIN รูปแบบ

หรือรหัสผ่าน

วิธีเพิ่มหรือลบอุปกรณ์ Bluetooth® ที่เชื่อถือได้

1

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณจับคู่และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth® ที่ต้องการเพิ่มเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้

แล้ว

2

แตะ จาก

หน้าจอหลัก

3

ค้นหาแล้วแตะ

ตั้งค่า > หน้าจอล็อกและความปลอดภัย > Smart Lock

4

จากเมนู Smart Lock ให้แตะ

อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้ > เพิ่มอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้Bluetooth

5

แตะชื่ออุปกรณ์เพื่อเลือกจากรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อและจับคู่อยู่ จากนั้นแตะ

ใช่ เพิ่ม

6

ถ้าต้องการลบอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ ให้เลือกจากรายการแล้วแตะ

ลบอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้

วิธีเพิ่มหรือลบอุปกรณ์ NFC ที่เชื่อถือได้

1

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณจับคู่และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth® ที่ต้องการเพิ่มเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้

แล้ว

2

ค้นหาแล้วแตะ

ตั้งค่า > หน้าจอล็อกและความปลอดภัย > Smart Lock

3

แตะ

อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้ > เพิ่มอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้ > NFC

4

ทําตามคําแนะนําในหน้าจอ

5

ถ้าต้องการลบอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ ให้เลือกจากรายการแล้วแตะ

ลบอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้

ตรวจสอบว่าคุณใช้งานอย่างปลอดภัยเมื่อใช้อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้

อุปกรณ์ Bluetooth® ที่ต่างกันจะรองรับมาตรฐานและความสามารถในการรักษาความปลอดภัย Bluetooth® ที่ไม่

เหมือนกัน เป็นไปได้ว่าอาจมีบางคนทําให้อุปกรณ์ Xperia™ ของคุณอยู่ในสถานะปลดล็อกได้ตลอดเวลาโดยเลียน

แบบการเชื่อมต่อ Bluetooth® ของคุณแม้ว่าอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้ของคุณจะไม่ได้อยู่บริเวณใกล้เคียงก็ตาม อุปกรณ์

ของคุณไม่สามารถตรวจสอบได้ทุกครั้งว่าการเชื่อมต่อของคุณปลอดภัยจากใครบางคนที่พยายามเลียนแบบการเชื่อม

ต่อ
เมื่ออุปกรณ์ของคุณไม่สามารถระบุได้ว่าคุณกําลังใช้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยหรือไม่ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนบน

อุปกรณ์ Xperia™ และจําเป็นต้องปลดล็อกด้วยตัวเองก่อนที่อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้จะสามารถปลดล็อกได้

ระยะการเชื่อมต่อ Bluetooth® จะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น รุ่นอุปกรณ์ของคุณ อุปกรณ์ Bluetooth® ที่เชื่อมต่อ

และสภาพแวดล้อมของคุณ เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้ การเชื่อมต่อ Bluetooth® จึงทํางานได้ไกลถึง 100 เมตร

15

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

การเชื่อมต่อกับสถานที่ที่เชื่อถือได้

เมื่อตั้งค่าคุณลักษณะสถานที่ที่เชื่อถือได้แล้ว การรักษาความปลอดภัยด้วยหน้าจอล็อกในอุปกรณ์ Xperia™ จะปิดใช้

งาน เมื่อคุณอยู่ในสถานที่ที่เชื่อถือได้ซึ่งตั้งไว้ คุณต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (แนะนําให้เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi) และ

อนุญาตให้อุปกรณ์ใช้ตําแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน คุณลักษณะนี้จึงจะทํางาน
หากต้องการตั้งค่าสถานที่ที่เชื่อถือได้ อันดับแรกให้ตรวจสอบว่าโหมดระบุตําแหน่งที่ตั้งความแม่นยําสูงหรือโหมดระบุ

ตําแหน่งที่ตั้งแบบประหยัดแบตเตอรี่เปิดใช้งานในอุปกรณ์อยู่แล้ว ก่อนเพิ่มตําแหน่งที่ตั้งของบ้านหรือสถานที่ที่

กําหนดเอง

ขนาดที่แน่นอนของตําแหน่งที่เชื่อถือได้จะเป็นขนาดโดยประมาณและอาจครอบคลุมเกินผนังบ้านของคุณหรือพื้นที่อื่น ๆ ที่คุณได้

เพิ่มเป็นตําแหน่งที่เชื่อถือได้ คุณลักษณะนี้จะทําให้อุปกรณ์ของคุณคงสถานะปลดล็อกไว้ได้ภายในรัศมีไกลถึง 80 เมตร นอกจากนี้

โปรดทราบว่าสัญญาณของตําแหน่งสามารถจําลองหรือปรับเปลี่ยนได้ ผู้ที่เข้าถึงอุปกรณ์เฉพาะทางได้สามารถปลดล็อกอุปกรณ์

ของคุณได้

วิธีเพิ่มตําแหน่งที่ตั้งของบ้าน

1

แตะ จาก

หน้าจอหลัก

2

ค้นหาแล้วแตะ

ตั้งค่า > ตําแหน่ง แล้วแตะแถบเลื่อนเพื่อเปิดบริการระบุตําแหน่งที่ตั้ง

3

แตะ

โหมด แล้วเลือกโหมดตําแหน่งที่ตั้ง ความแม่นยําสูง หรือ ประหยัดแบตเตอรี่

4

แตะ จาก

หน้าจอหลัก

5

ค้นหาแล้วแตะ

ตั้งค่า > หน้าจอล็อกและความปลอดภัย > Smart Lock > สถานที่ที่เชื่อถือได้ > หน้า

หลัก

6

หากต้องการใส่ตําแหน่งที่ตั้งที่ต้องการ ให้พิมพ์ที่อยู่ในแถบค้นหา อุปกรณ์จะค้นหาตําแหน่งที่ตั้งที่ใส่ไว้

วิธีแก้ไขตําแหน่งที่ตั้งของบ้าน

1

แตะ จาก

หน้าจอหลัก

2

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > ตําแหน่ง แล้วแตะแถบเลื่อนเพื่อเปิดบริการระบุตําแหน่งที่ตั้ง

3

แตะ

โหมด แล้วเลือกโหมดตําแหน่งที่ตั้ง ความแม่นยําสูง หรือ ประหยัดแบตเตอรี่

4

แตะ จาก

หน้าจอหลัก

5

ค้นหาแล้วแตะ

ตั้งค่า > หน้าจอล็อกและความปลอดภัย > Smart Lock > สถานที่ที่เชื่อถือได้

6

เลือกตําแหน่งที่ตั้งของบ้านของคุณ

7

แตะ

แก้ไข

8

ในแถบการค้นหา ให้ใส่ตําแหน่งที่คุณต้องการใช้เป็นตําแหน่งตั้งบ้านของคุณ

ถ้าบ้านอื่นๆ ใช้ที่อยู่ถนนเดียวกับคุณ คุณสามารถเพิ่มตําแหน่งที่ตั้งจริงบ้านของคุณภายในกลุ่มอาคารเป็นสถานที่ที่กําหนดเอง

วิธีลบตําแหน่งที่ตั้งของบ้านของคุณ

1

แตะ จาก

หน้าจอหลัก

2

ค้นหาแล้วแตะ

ตั้งค่า > หน้าจอล็อกและความปลอดภัย > Smart Lock > สถานที่ที่เชื่อถือได้ > หน้า

หลัก

3

แตะ

แก้ไข >

การใช้ตําแหน่งที่กําหนดเอง

คุณสามารถเพิ่มตําแหน่งที่ตั้งต่าง ๆ ให้เป็นสถานที่ที่กําหนดเอง และเชื่อถือได้ ซึ่งอุปกรณ์ของคุณจะคงสถานะปลด

ล็อกตลอดเวลา

16

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

วิธีเพิ่มสถานที่ที่กําหนดเอง

1

แตะ จาก

หน้าจอหลัก

2

ค้นหาแล้วแตะ

ตั้งค่า > หน้าจอล็อกและความปลอดภัย > Smart Lock > สถานที่ที่เชื่อถือได้

3

แตะ

เพิ่มสถานที่ที่เชื่อถือได้

4

แตะ

เลือกตําแหน่งที่ตั้งนี้ เพื่อใช้ตําแหน่งที่ตั้งปัจจุบันเป็นสถานที่ที่กําหนดเอง

5

หรือกรอกตําแหน่งที่ตั้งอื่นโดยแตะ แล้วพิมพ์ที่อยู่ อุปกรณ์จะค้นหาตําแหน่งที่ตั้งที่ใส่ไว้ แตะที่อยู่ที่

แนะนําเพื่อนําไปใช้

6

หากต้องการปรับตําแหน่งที่ตั้งให้ชัด ให้แตะลูกศรถอยหลังถัดจากที่อยู่ แล้วลากหมุดกําหนดตําแหน่งไปยัง

ตําแหน่งที่ต้องการ จากนั้นแตะ

เลือกตําแหน่งที่ตั้งนี้

วิธีแก้ไขสถานที่ที่กําหนดเอง

1

แตะ จาก

หน้าจอหลัก

2

ค้นหาแล้วแตะ

ตั้งค่า > หน้าจอล็อกและความปลอดภัย > Smart Lock > สถานที่ที่เชื่อถือได้

3

เลือกสถานที่ที่คุณต้องการแก้ไข

4

แตะ

แก้ไขที่อยู่

5

หากต้องการกรอกตําแหน่งที่ตั้งอื่น ให้แตะ แล้วพิมพ์ที่อยู่ลงไป อุปกรณ์จะค้นหาตําแหน่งที่ตั้งที่ใส่ไว้

หากต้องการใช้ที่อยู่ที่แนะนํา ให้แตะที่อยู่

6

หากต้องการปรับตําแหน่งที่ตั้งให้ชัด ให้แตะลูกศรถอยหลังถัดจากที่อยู่ แล้วลากหมุดกําหนดตําแหน่งไปยัง

ตําแหน่งที่ต้องการ จากนั้นแตะ

เลือกตําแหน่งที่ตั้งนี้

วิธีลบสถานที่ที่กําหนดเอง

1

แตะ จาก

หน้าจอหลัก

2

ค้นหาแล้วแตะ

ตั้งค่า > ตําแหน่ง แล้วแตะแถบเลื่อนเพื่อเปิดบริการระบุตําแหน่งที่ตั้ง

3

แตะ

โหมด แล้วเลือกโหมดตําแหน่งที่ตั้ง ความแม่นยําสูง หรือ ประหยัดแบตเตอรี่

4

แตะ จาก

หน้าจอหลัก

5

ค้นหาแล้วแตะ

ตั้งค่า > หน้าจอล็อกและความปลอดภัย > Smart Lock > สถานที่ที่เชื่อถือได้

6

เลือกสถานที่ที่คุณต้องการลบออก

7

แตะ

ลบ