Sony Xperia XA1 Dual SIM - เกี่ยวกับคู่มือผู้ใช้เล่มนี้

background image

เกี่ยวกับคู่มือผู้ใช้เล่มนี้

นี่คือ

Xperia™ XA1 คู่มือผู้ใช้สําหรับซอฟต์แวร์รุ่น Android™ 7.0 ถ้าไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์ใช้ซอฟต์แวร์รุ่นใด คุณ

สามารถตรวจสอบได้ผ่านเมนูการตั้งค่า

ระบบและการอัปเดตแอปพลิเคชันอาจแสดงคุณสมบัติในอุปกรณ์ในลักษณะอื่นที่ต่างจากคู่มือผู้ใช้เล่มนี้ และการอัปเดตอาจไม่ใช่

การเปลี่ยนเวอร์ชัน Android™ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตซอฟต์แวร์ในการอัปเดตอุปกรณ์ในหน้า39

วิธีตรวจสอบรุ่นซอฟต์แวร์ปัจจุบันของอุปกรณ์

1

แตะ จาก

หน้าจอหลัก

2

ค้นหา

ตั้งค่า > เกี่ยวกับโทรศัพท์ > เวอร์ชันของแอนดรอยด์

วิธีดูเลขรุ่นและชื่ออุปกรณ์

1

แตะ จาก

หน้าจอหลัก

2

ค้นหาแล้วแตะ
เลขรุ่นและชื่ออุปกรณ์จะแสดงให้เห็น

ข้อจํากัดด้านการบริการและคุณสมบัติ

บริการและคุณสมบัติที่กล่าวถึงในคู่มือผู้ใช้นี้อาจไม่รองรับในบางประเทศหรือภูมิภาค หรือโดยเครือข่ายและ/หรือผู้ให้

บริการในบางพื้นที่ หมายเลขติดต่อฉุกเฉินสากลของ GSM สามารถใช้ได้ในทุกประเทศ ภูมิภาค เครือข่าย และผู้ให้

บริการทุกรายเสมอ ถ้าอุปกรณ์เครื่องนั้นเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์มือถืออยู่ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายหรือผู้

ให้บริการของคุณเพื่อรับทราบการให้บริการหรือคุณสมบัติต่างๆ และสอบถามว่ามีค่าบริการเพิ่มเติมในการเข้าถึงหรือ

ในการใช้งานหรือไม่
การใช้คุณสมบัติและแอปพลิเคชันบางอย่างที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้อาจต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณอาจต้องเสีย

ค่าบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเมื่อใช้อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการไร้สาย

ของคุณ