Sony Xperia XA1 Dual SIM - นาฬิกา

background image

นาฬิกา

คุณสามารถตั้งค่าการปลุกได้ตั้งแต่หนึ่งครั้งขึ้นไป และใช้เสียงใดก็ได้ที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์เป็นเสียงปลุก เสียงปลุกจะ

ไม่ดังหากอุปกรณ์ปิดอยู่
รูปแบบเวลาการปลุกที่แสดงจะเหมือนกับรูปแบบที่คุณเลือกในการตั้งค่าเวลาทั่วไป ตัวอย่างเช่น 12 หรือ 24 ชั่วโมง

1

เข้าสู่แท็บการปลุก

2

เข้าสู่แท็บนาฬิกาโลก

127

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

3

เข้าสู่แท็บนาฬิกาจับเวลา

4

เข้าสู่แท็บนาฬิกาตั้งเวลา

5

ดูตัวเลือกสําหรับแท็บปัจจุบัน

6

เปิดการตั้งค่าวันที่และเวลา

7

เปิดหรือปิดการปลุก

8

เพิ่มการปลุกใหม่

วิธีตั้งค่าการปลุกใหม่

1

แตะ จากหน้าจอหลัก

2

ค้นหาแล้วแตะ

นาฬิกา

3

แตะ

4

แตะ

เวลา แล้วเลือกค่าที่ต้องการ

5

แตะ

ตกลง

6

แก้ไขการตั้งปลุกอื่นได้ตามต้องการ

7

แตะ

บันทึก

วิธีเลื่อนปลุกเมื่อเสียงปลุกดัง

แตะ

เลื่อนปลุก

วิธีปิดการปลุกเมื่อเสียงปลุกดัง

ลาก ไปทางด้านขวา

หากต้องการปิดเสียงการเลื่อนปลุก คุณสามารถลากแถบสถานะเพื่อเปิดแผงการแจ้งเตือน จากนั้นแตะ

วิธีแก้ไขการปลุกที่มีอยู่

1

ค้นหาแล้วแตะ

นาฬิกา จากนั้นแตะการปลุกที่คุณต้องการแก้ไข

2

เปลี่ยนแปลงตามต้องการ

3

แตะ

บันทึก

วิธีเปิดหรือปิดการปลุก

ค้นหาและแตะ

นาฬิกา จากนั้นแตะแถบเลื่อนเพื่อเลือกการปลุกที่ต้องการแก้ไข

วิธีลบการปลุก

1

ค้นหาแล้วแตะ

นาฬิกา แล้วแตะการปลุกที่ต้องการลบค้างไว้

2

แตะ

ลบการปลุก จากนั้นแตะ ใช่

วิธีตั้งเสียงปลุก

1

ค้นหาแล้วแตะ

นาฬิกา จากนั้นแตะการปลุกที่คุณต้องการแก้ไข

2

แตะ

เสียงปลุก แล้วเลือกตัวเลือก หรือแตะ แล้วเลือกไฟล์เพลง

3

แตะ

เสร็จสิ้น จากนั้นแตะ บันทึก

ดูวิธีปรับระดับเสียงของการปลุกได้เพิ่มเติมในการตั้งค่าเสียงในหน้า57

วิธีปรับระดับเสียงสําหรับการปลุก

1

ค้นหาแล้วแตะ

นาฬิกา จากนั้นแตะการปลุกที่คุณต้องการแก้ไข

2

ลากตัวเลื่อนปรับระดับเสียงในส่วน

ระดับเสียงปลุก ไปยังตําแหน่งที่ต้องการ

3

แตะ

บันทึก

128

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

วิธีตั้งค่าการปลุกซํ้า

1

ค้นหาแล้วแตะ

นาฬิกา จากนั้นแตะการปลุกที่คุณต้องการแก้ไข

2

แตะ

ปลุกซํ้า

3

เลือกวันที่เกี่ยวข้อง จากนั้นแตะ

ตกลง

4

แตะ

บันทึก

วิธีเปิดใช้งานฟังก์ชันการสั่นสําหรับการปลุก

1

ค้นหาแล้วแตะ

นาฬิกา จากนั้นแตะการปลุกที่คุณต้องการแก้ไข

2

แตะแถบเลื่อน

สั่น เพื่อเปิดหรือปิดฟังก์ชัน

3

แตะ

บันทึก

วิธีตั้งค่าลักษณะการทํางานของปุ่มด้านข้าง

1

ค้นหาและแตะ

นาฬิกา จากนั้นแตะการปลุกที่คุณต้องการแก้ไข

2

แตะ

การทํางานของปุ่มข้าง จากนั้นเลือกลักษณะการทํางานของปุ่มด้านข้างตามต้องการเมื่อกดในระหว่าง

การปลุก

3

แตะ

บันทึก

129

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น