Sony Xperia XA1 Dual SIM - การดูภาพถ่ายและวิดีโอ

background image

การดูภาพถ่ายและวิดีโอ

ใช้แอปพลิเคชันอัลบั้มเพื่อดูภาพถ่ายและเล่นวิดีโอที่บันทึกด้วยกล้องของคุณ หรือเพื่อดูเนื้อหาที่คล้ายกันที่บันทึกลง

ในอุปกรณ์ ภาพถ่ายและวิดีโอทั้งหมดจะแสดงเป็นตารางตามลําดับเวลา

1

แตะ เพื่อเปิดเมนูหน้าจอหลักของอัลบั้ม

2

ดูตัวเลือกเมนู

3

สไลด์โชว์ภาพถ่ายและวิดีโอทั้งหมด หรือภาพถ่ายและวิดีโอที่เพิ่มไปยังรายการโปรด

4

ลากขอบซ้ายของหน้าจอไปทางขวาเพื่อเปิดเมนูหน้าจอหลักของอัลบั้ม

5

วันที่ของรายการในกลุ่ม

6

แตะภาพถ่ายหรือวิดีโอเพื่อดู

7

เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อดูเนื้อหา

วิธีดูภาพถ่ายและวิดีโอ

1

แตะ จาก

หน้าจอหลัก

2

ค้นหาและแตะ

อัลบั้ม

3

แตะภาพถ่ายหรือวิดีโอที่คุณต้องการดู เมื่อได้รับข้อความ แตะ

4

ปัดไปทางด้านซ้ายเพื่อดูภาพถ่ายหรือวิดีโอถัดไป ปัดไปทางขวาเพื่อดูภาพถ่ายหรือวิดีโอก่อนหน้า

หากต้องการตั้งหน้าจอให้หมุนโดยอัตโนมัติเมื่อหมุนไปด้านข้าง ให้แตะ หมุนเนื้อหาของหน้าจอ ในส่วน ตั้งค่า > จอแสดงผล

> เมื่อหมุนอุปกรณ์

แอปพลิเคชันเพลงอาจไม่รองรับไฟล์เพลงบางรูปแบบ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่รองรับและการใช้ไฟล์

มัลติมีเดีย (เพลง รูปภาพ และวิดีโอ) โปรดดาวน์โหลดเอกสารทางเทคนิคสําหรับอุปกรณ์ใน www.sonymobile.com/support/

การเปลี่ยนขนาดของภาพย่อ

เมื่อคุณกําลังดูภาพย่อของภาพถ่ายหรือวิดีโอ ให้ใช้สองนิ้วแยกออกจากกันเพื่อซูมเข้าหรือเลื่อนนิ้วเข้าหากัน

เพื่อซูมออก

การซูมภาพถ่าย

เมื่อคุณกําลังดูภาพ ให้ใช้สองนิ้วแยกกันเพื่อซูมเข้าหรือเลื่อนนิ้วเข้าหากันเพื่อซูมออก

วิธีดูสไลด์โชว์ภาพถ่าย

1

ขณะดูภาพถ่าย ให้แตะหน้าจอเพื่อแสดงแถบเครื่องมือ แล้วแตะ >

สไลด์โชว์ เพื่อเริ่มเล่นภาพถ่ายทั้งหมด

ในอัลบั้ม

2

แตะภาพเพื่อจบสไลด์โชว์

107

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

วิธีเล่นวิดีโอ

1

ในอัลบั้ม ให้ค้นหาแล้วแตะวิดีโอที่คุณต้องการเล่น

2

แตะ

3

หากไม่มีหน้าจอควบคุมการเล่นแสดงขึ้นมา ให้แตะที่หน้าจอเพื่อแสดงหน้าจอดังกล่าว หากต้องการซ่อนหน้า

จอควบคุม ให้แตะที่หน้าจออีกครั้ง

วิธีหยุดเล่นวิดีโอชั่วคราว

1

ขณะกําลังเล่นวิดีโอ ให้แตะหน้าจอเพื่อแสดงการควบคุม

2

แตะ

วิธีเดินหน้าและถอยหลังภาพวิดีโออย่างรวดเร็ว

1

ขณะกําลังเล่นวิดีโอ แตะที่หน้าจอเพื่อแสดงการควบคุม

2

ลากแถบความคืบหน้าไปทางซ้ายเพื่อถอยหลังหรือไปทางขวาเพื่อเดินหน้า

วิธีปรับระดับเสียงของวิดีโอ

กดปุ่มปรับระดับเสียงขึ้นหรือลง